Национално съвещание в град Банско

Повече контакти, повече информация и съвместна работа

Както съобщихме в миналия брой, през февруари ФНТС организира в град Банско Национално съвещание на представители на своите членове. По традиция, първият ден на срещата бе посветен на две основни теми – новости в сферата на счетоводната дейност и професионалното обучение. Различното този път бе, че Управителният съвет на ФНТС заложи по амбициозни задачи, като посвети втория ден на наболели организационни въпроси. И за двата дни на срещата бяха подготвени предварително материали, с включени в тях основни акценти от проблематиката, която ще се разглежда. Ще се опитаме да ви запознаем с основните теми дискутирани на Националното съвещание.

Не е тайна, а и при дискусията на втория ден нееднократно бе подчертано, че сред основните дейности на ФНТС и нейните членове е професионалното обучение. Независимо от постигнатите добри резултати от Центровете за професионално обучение в системата на ФНТС е необходимо постоянно развитие и утвърждаване на авторитета на нашите центрове в системата на професионалното обучение. Затова ръководството на Федерацията организира периодично работни семинари за повишаване на знанията на кадрите в ЦПО в съответствие с промените на законодателството и новите нормативни документи, актуални проблеми на организирането и провеждането на тази дейност, за обмяна на опит и добри практики . Такава беше и идеята на проведения през първия ден на Националното съвещание работен семинар в Банско, в който, с участието на гл. експерт Лъчезар Лазаров от НАПОО, бяха обсъдени две теми:

  • Практическо приложение на разпоредбите на Наредба № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното обучение.
  • Добри практики и допускани пропуски в приложението на Наредба № 4 на МОН за документите за системата на народната просвета.

Представени бяха и възможностите за участие в европейски програми и проекти по програма „Развитие на човешките ресурси", иновации и конкурентоспособност, наука, образование и интелектуален растеж по Осма рамкова програма „Хоризонт 2020" и др. Особен акцент в провеждането на семинара беше поставен и върху неформалните контакти за проучване на опита и възможностите за по-добро взаимодействие между отделните звена в системата на ФНТС, за организиране и провеждане на качествено и ефективно обучение. Те се утвърдиха и като успешна форма за обогатяване на знанията и информираността на работещите в системата на ФНТС, за опознаването с колегите и споделяне на добрите практики, прилагани в тяхната работа. Надка Петранова запозна колегите с предлаганите изменения в Закона за професионалното образование, а инж. Лилия Смедарчина предложи двама нови членове на Комисията за професионално обучение и образование към УС на ФНТС, които бяха избрани – проф. Цанчо Цанев и инж. Атанас Куюмджиев.

Вторият ден на Националното съвещание по организационните въпроси, бе открит от главния секретар на ФНТС инж. Марин Антонов, който отбеляза, че на срещата присъстват представители на повече от 30 членове на Федерацията, което е добър знак. Той подчерта, че основен акцент е подмладяването на организацията, което не трябва да остане лозунг, а е необходимо да се превърне в основен план за реализация. Той обърна внимание на присъстващите върху раздадената анкета с 8 въпроса, която трябва да послужи за изработване на бъдещи предложения за организационно укрепване на Федерацията и нейните членове. Препоръките в нея са изведени от проведените срещи на ръководството с членовете на Федерацията през миналата година.

В краткото си експозе при откриването, председателят на ФНТС проф. Иван Ячев подчерта, че за да може да се развива Федерацията, нейните членове трябва да са единни. Тъй като неговите виждания са включени в раздадените материали, той акцентира само върху някои моменти, които произлизат от четирите основни точки (виж. в.НО, бр.1/2016), а именно:

  • Неучастие на представители на сдруженията в заседания на УС на ФНТС в качеството им на членове;
  • Анемичен и формален организационен живот (епизодични заседания на УС на сдружението, непровеждане на общи събрания, неправомерно удължаване на мандати на ръководни органи и др.);
  • Неизпълнение на решения на органите на ФНТС и на уставни постановки;
  • Недостатъчна воля и конкретни практически действия за обновяване и подмладяване на ръководните им органи.

Той подчерта, че всички тези въпроси трябва да се поставят на масата и да се решат. За да може да се развива една организация, тя трябва да има обществено значимо положение, каза проф. Ячев и изтъкна важността на контактите на сдруженията с общинската и областната администрация и позиционирането им в дадения регион. Обърна внимание на работата по трансгранични съвместни проекти и засилване на контролната дейност, като подчерта, че избирането на Контролния съвет е правилна стъпка. Според него би било добре във всеки брой на в. НО да се представя по една организация, която да споделя своите постижения и трудности.

Зам.председателят на ФНТС Здравко Цанков постави въпроса „Какво трябва да направим, за да бъдем привлекателни и интересни?“

Според него организационното укрепване на териториалните сдружения не бива да е самоцелно и да води само до увеличаване на броя на членовете. То трябва да доведе до провеждането на по-интересни и по-съдържателни научно-технически дейности, което като цяло във Федерацията е незадоволително. Явно е, че тази дейност трябва да се направи интересна и полезна за участниците в нея. Какви са възможностите да се постигне това? Акцентира върху привличането на действащи специалисти от предприятията на ръководни места, както и от общинските ръководства. За да се привлекат те трябва да им се предложи актуална и полезна информация в сферата на техниката, икономиката и бизнеса, както и за успешно подготвяне и реализиране на проекти. Друга възможност е организирането заедно с местните власти на обсъждания по проблемите на общината, както и квалификацията и преквалификацията на кадрите. Той даде пример за проведени съвместно с община Русе обсъждания по важни за града въпроси. Той постави акцент и върху необходимостта хората, работещи за изпълнение на проектите на сдруженията да имат и реална материална полза, което ще позволи НТС да се превърнат в интересна и привлекателна организация.

Постави и въпроса за възобновяване на дейността на Парламенатарния клуб и необходимостта инженерите да имат лобита в Парламента и Изпълнителната власт.

Председателят на НТС по транспорта, инж. Кирил Ерменков, смята, че наистина е време да се обнови състава не само на ръководствата на сдруженията, но и на хората, които работят в тях и реализират дейността им. Подчерта необходимостта от партниране и търсене на подкрепата на държавните структури с отношение към съответния профил на организациите и подкрепи това с примери за връзките на НТС по транспорта с Министерството на транспорта и други държавни и обществени структури в тази сфера. Изтъкна, че те дори съгласуват плана си за работа през годината с тези структури. Стремежът е да се постигне по-добра чуваемост на гласа на НТС от съответните заинтересовани органи. Той сподели също опита на Съюза за привличане в ръководството на ръководни хабилитирани лица от съответните ВУЗ, които готвят кадри за транспорта. Според него не се използват възможностите на сдруженията за работа по трансграничното сътрудничество със съседните организации. Инж. Ерменков също подкрепи необходимостта от подновяване на дейността на Парламентарния клуб към Федерацията.

Като се позова на статистиката, че 2/3 от сдруженията не посещават УС на Федерацията, председателят на УС на ДНТ Враца, госпожица Евелина Васкова, постави въпроса за престижа на ФНТС. Тя смята, че може да се подобри сериозно част от тематиката, която се обсъжда на УС. Според нея в работата на Федерацията и нейните членове трябва да се взима предвид и комерсиалната страна на дейностите и даде като пример работата по квалификационната дейност, която носи основни приходи за много от сдруженията. По нейна преценка сплотяването на членовете на Федерацията може да стане и чрез работата по големи проекти, като подчерта, че консолидирането е равно на сериозни общи проекти. Тя постави и въпроса за развиване на консултантска дейност от Федерацията и нейните членове, като още една възможност за приходи и за популяризиране в обществото.

Христина Стойчева, секретар на Съюза на икономистите, постави въпроса за активното обновяване и постоянно актуализиране на уеб страницата на Федерацията, като за целта и членовете на ФНТС трябва да подават редовно информация за своята дейност.

Да се направи и фейсбук на Федерацията и да се организира Ден на отворените врати на ФНТС. Тя изтъкна необходимостта от организиране по-често на подобни срещи, защото дейците на Федерацията и на сдруженията имат нужда от общуване и споделяне на опит.

Председателят на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ“ Пловдив, доц Светозар Нейков оцени високо навременността на Националното съвещание и подчерта необходимостта от изработване на съвременна визия за бъдещето на ФНТС, респективно на нейните членове, която да бъде приета на предстоящото Общо събрание на Федерацията.

В отговор на някои от въпросите, поставени за обсъждане, председателят на ТД на НТС Варна, доц Димитър Русев, сподели опита на тяхната организация, в която вече е приет принципа на мандатността. Той смята, че мандатността ще позволи да се ограничи и застаряването на организациите. Все в този контекст, той смята, че в ръководствата трябва да се избират и асистенти, доктори на науките, т.е по-млади специалисти, които имат потенциал за израстване и развитие.

Неделчо Вичев, изпълнителен секретар на ТО на НТС Варна сподели опита на тяхната организация за работа по проекти. Според него е важно да се намерят партньори и да се работи в колективи с представители на няколко страни. Той подчерта, че Федерацията има много голям капацитет от специалисти във всички сфери и затова трябва да търси възможности да работи по проекти, още повече, че тя се явява национална структура.

Председателят на Клуба на почетните членове на ФНТС инж. Георги Русанов представи пространно предложение за преодоляване на слабостите в организационното състояние на ФНТС. Той изрази мнение, че възрастта за участие в управителните органи на организациите трябва да е до 65 г. Също така предложи да няма претоварване с длъжности, като едно лице да не заема повече от две длъжности.

Кремена Деделянова, главен секретар на НТС по минно дело, геология и металургия, взе отношение по въпроса за мандатността и подчерта, че ако едно ръководство на сдружение работи активно, има нови идеи и творчески виждания, мандатността може само да попречи за развитието на това сдружение. Сподели опита на Съюза, който организира престижни международни конференции, на които дава възможност на специалистите да намират форуми за изява.

Атанас Куюмджев, специалист по квалификацията в СНЦ „ТО на НТС с ДНТ“ Пловдив сподели опита на организацията в изпълнението на проекти и привличането на млади хора при реализирането им.

Председателката на ДНТ Шумен, инж. Йовка Колева, разказа за трудностите в развитието на организацията и акцентира върху необходимостта да се провокира интереса на индивидуалния член. Според нея са пропуснати много възможности Федерацията да се утвърди като основен представител на инженерната колегия в обществото, функция, иззета от други структури, които работят за нуждите на потенциалните членове на ФНТС. Изниква въпроса какво да се предложи на един специалист за да стане член на НТС? Колева сподели необходимостта от обмяна на опит с по активните дружества.

Диана Велкова от Кърджали представи полезен опит за привличане на членове на НТС. Те са избрали интересен подход, като чрез различни конкурси са привлекли интереса на учениците към дейността на организацията, а впоследствие са привлекли и родителите, като са организирали клубове по интереси.

Дамчо Дамов, секретар на ТО на НТС Дупница започна изказването си с твърдението, че дружествата и Федерацията не са конкурентоспособни, не са актуални. Затова основните усилия трябва да се насочат към създаване на съвременна визия на Организацията. Един от пътищата, според него, е добре провеждания лобизъм за постигане на интересите на Федерацията, какъвто той се опитва да развива на местно ниво.

Още много представители на национални и дружества от страната изказаха мнения по разискваните теми. Отчетливо се наложи искането за повече контакти, повече помощ по отношение на информираността и засилване на организаторската роля на Федерацията особено по отношение на разработването и реализирането на проекти.
Обобщавайки резултатите от съвещанието проф. Ячев подчерта, че „един от най-важните и положителни изводи е, че се събрахме тук и започнахме да обсъждаме тези важни теми. На базата на резултатите от раздадената анкетата ще бъде внесено предложение в Управителния съвет на Федерацията. УС може да излезе с решение за препоръки. Той не може да налага каквито и да е решения на членовете на Федерацията. Така че УС ще излезе с препоръки към националните и териториални сдружения.“ Той благодари на участниците в Националното съвещание и пое ангажимента да бъде подготвен обобщен материал на базата на изказванията, който да бъде разпространен и да остане като база за по-нататъшно развитие на въпроса за организационното състояние на Федерацията.

НО

Real Time Web Analytics