Да съчетаеш полезното с икономически ефективното

Не се учудвайте на снимката – и при нас се режат лентички. Особено когато със собствени сили и средства членовете на ФНТС успеят да създадат нещо ново и работещо. На 7 декември дружеството на Федерацията „Иноватикс“ ЕООД официално откри своето ново производство на сорбентни тръбички за определяне концентрацията на токсични газове и пари в околната и работната среда.

Според плановете на ръководството, това производство ще се развива и в близко бъдеще ще възстанови инвестираните средства и ще осигури възможности за подпомагане на финансирането на нови проекти на дружеството. Но затова малко по-нататък, а сега малко история:

Ако някой си мисли, че темата за интензификация и внедряване на най-новите постижения на науката и техниката е нещо ново, сериозно греши. Още през 1977г. правителството на България е проумяло тази необходимост и създава специализирана инженерно-внедрителска организация Център за ускорено внедряване "Прогрес", повече известен на съвременниците си като ЦУВ "Прогрес".

В периода на своето развитие Центърът е реализирал над 700 внедрявания, от които около 200 са български изобретения.

Но когато става дума за научно-технически прогрес, изобретателство и трансфер на новите технологии, нещата от само себе си се свързват с Федерацията на научно-техническите съюзи. В края на миналия век ЦУВ „Прогрес“ става фирма на ФНТС и работи активно по технологични проекти на Министерството на околната среда и водите, както и на Министерството на образованието и науката – Фонд “Научни изследвания”. Разработени са:

  • Система за извличане на органични съединения от отпадни води, концентрирането им и подготовка за качествен и количествен анализ;
  • Проучване, разработване и валидиране на метод за пробонабиране и газхроматографско определяне на летливи органични съединения в емисии;
  • Разработване на технология и методика за пробонабиране и анализ на живак в емисии на вредни вещества от точкови източници;
  • Технологична линия за производство на тръбни нагреватели в гр. Иваново, област Русе;
  • Проучване, разработване и валидиране на метод за пробонабиране и хроматографско определяне на полиароматни въглеводороди в емисии и други. В периода 2008 - 2013 година, вече като “Иноватикс” ЕООД, дружеството реализира с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия няколко проекта:
  • Технология за емулсионно изгаряне на котелни горива с 10%-12% вода;
  • Интелигентна термовизионна система за диагностика на електрически, електромеханически и механични съоръжения;
  • Радиационна модификация на полимерен материал за подобряване на антифрикционните свойства на смазочните масла.

Иноватикс” ЕООД е партньор на ХТМУ София – бенефициент на Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката с темата: “Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси”.

Изградената материална база с експериментално-производствен център, спомагателни, помощни и други помещения, е с много добри комуникации и дава възможност и за организиране на производство и създаване на Бизнес център. Днес в него работят над двадесет малки и средни предприятия, които са изключително експортно ориентирани. Дружеството осигурява възможност за изработка на инструменти, механични и пластмасови детайли, както и осъществява технологични връзки между тях с оглед изпълнение на съвместни проекти с иновационна насоченост. Организира и предоставя възможност за провеждане на съвместни научно-технически мероприятия, както и презентации на нови патенти, изобретения, технологични проекти и др.

В “Иноватикс” ЕООД се произвеждат контейнери за отпадъци – 6 м3, микрофилтри за кръвопреливане, както и канюли за хранене на недоносени деца. Бизнес центърът “Иноватикс” ЕООД има изградени собствени материално-технически бази – филиали във Варна и Бургас.

Но да се върнем към повода за нашето гостуване на хората от Иноватикс. И тук трябва да започнем с екологията – за никого не е тайна колко замърсен е атмосферният въздух не само в някои производства, в големи градове, а и в цели региони на Планетата. Няма да се впускаме в подробности колко опасно е това за здравето на хората, а и за някои представители на фауната. Да не говорим за не особено мирната ни планета в последните години, когато атмосферата се замърсява с какви ли не вредни химични съединения. Това насочва колектива на Иноватикс към идеята да започнат производството на едни на пръв поглед малки и не впечатляващи тръбички, но от голяма полза за човека. Като анализират различните варианти на съществуващи подобни производства, те се спират на ST-сорбентни тръбички с адсорбент. Всъщност те ще помагат за експресното определяне на концентрацията на токсични газове и пари във въздуха на работната среда. Определящи в избора за производство на точно тези индикаторни тръбички са два аргумента:

  • Изключителната потребност от изделия с такива възможности (за нефтопреработвателни предприятия, военни обекти и др.);
  • Малки инвестиции и налични условия с отлична технологична възможност за монтаж.

Важно е да се отбележи, че проектът за производство на сорбентни тръбички за определяне концентрацията на токсични газове и пари в околната и работната среда е реализиран съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи в София, като главен консултант на проекта е проф. д-р Д. Димитров. НЦОЗА е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите, информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Изграждайки своята конкурентна стратегия и бизнес плана си, водещото за ръководството на Иноватикс е, че произвежданите сорбентни тръбички опазват и подобряват живота на хората. Това от една страна. От друга, те са преценили, че има възможност за много добра ценова конкурентоспособност, както и да се постигне добро качество на изделието при неговото производство в дружеството.

Казано накратко, свидетели сме на умението да се съчетава полезното с икономически ефективното и не ни остава нищо друго, освен да пожелаем на колегите от “Иноватикс” ЕООД успех в начинанието и бързо да развият своето необходимо за здравето на хората, производство.

П. Делибеев

8728 – Инж. Йорданка Василева, ръководител на производството, обяснява принципа на използване на тръбичките.

8729 – Така се слага началото…

8732 – Консултантът на проекта, проф. Димитров, разказва за възможностите и перспективите пред това производство.

8743 – инж. Лилия Смедарчина, зам. председател на ФНТС връчва от името на УС на ФНТС златен медал „Инж. Михаил Момчилов“ на управителя на „Иноватикс“ ЕООД инж. Петър Петров, за дългогодишната дейност в областта на инженерната и внедрителска дейност.

Real Time Web Analytics