П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

I. Общи положения
Чл.1. Настоящият Правилник урежда структурата, управлението, организацията и финансирането на дейността на Център за професионално обучение / ЦПО , за краткост Центъра/ към ФНТС, утвърден с решение № 7 на УС на ФНТС от 3.X. 2002 г. и в съответствие с чл.20 и чл.22, ал. 3 на ЗПОО. Чл.2. ЦПО се изгражда и функционира от ФНТС и неговите редовни членове, с адрес София, ул. Раковски 108. Той е организационно обособена учебно-квалификационна единица към ФНТС, създаден в съответствие с Устава на ФНТС.
Чл.3. ЦПО работи и осъществява своята дейност при условията и изискванията на основните нормативни документи - Устав, Стратегия, правилници, решения на УС на ФНТС.
Чл.4. /1/ ЦПО към ФНТС осъществява съвместна дейност с центрове за професионално обучение на членове на ФНТС – Териториални организации на НТС /ТО на НТС/ и Национални научно-технически съюзи /ННТС/.
/2/ Към ЦПО на фНТС има изградени учебни звена на членове на ФНТС, който нямат лицензия и ползват лицензията на ФНТС.
Чл.5. Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:
1.Законосъобразност – осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Р. България, Закона на народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, Общо образователния минимум и учебен план, както и други нормативни актове и рамкови документи в областта на образованието и обучението, заетостта и стопанската практика;
2.Равнопоставеност – не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;
3.Партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите, и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно - изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление у нас и в чужбина.
II. Предмет на дейност и основни задачи
Чл.6. /1/ Основен предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.
/2/ ЦПО подпомага организационно и методически квалификационната дейност и професионалното обучение и обучението по ключови компетенции на учебните звена и Центровете за професионално обучение към ТО на НТС и ННТС за подобряване качеството на обучението и осигуряване на висока ефективност на учебния процес. Чл.7. ЦПО може да открива учебни звена в страната и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с основните си цели и задачи.
Чл.8. ЦПО изпълнява следните основни задачи:
1. Формира политика и програма за учене през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и лична реализация в съответствие с Европейската стратегия по заетост и Меморандума за учене през целия живот.
2. Самостоятелно и съвместно с центрове за професионално обучение към ТО на НТС и ННТС:
- Прави предложения пред компетентните държавни органи за развитие и усъвършенствуване на системата за професионално обучение и участвува в разработването на нормативни документи, свързани с професионалното обучение.
- Участвува със свои представители в държавни и обществени органи и организации, работни групи, комисии и др. по проблемите на професионалното обучение.
- Осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми.
- Извършва единна издателска и рекламна дейност и осигурява необходимите учебна документация, сертификати, удостоверения, рекламни и други материали.
- Организира кръгли маси, семинари, срещи и други по проблемите на професионалното обучение, заетостта и безработицата и прави предложения пред компетентните органи.
- Регламентира правилата и реда за извършване на мониторинг на центровете за професионално обучение и учебните звена, както и изисква коригиращи въздействия с цел спазване на държавните и вътрешните нормативни документи и изисквания за стабилност и устойчивост на развитието на професионалното обучение и квалификационната дейност.
3. Съдейства за повишаване качеството на провежданото обучение в центровете и учебните звена и използва опита на тези със сертификационна система за управление на качеството.
4. Разработва собствена система за управление на качеството по стандартите ИСО.
5. Разработва и изпълнява самостоятелно или в партньорство с наши организации и фирми проекти по различни национални оперативни и европейски програми,
касаещи развитието на човешките ресурси.
6. Подготвя и предоставя необходимата информация за дейността на ЦПО пред държавните институции, ангажирани с квалификационните услуги и проблемите на пазара на труда както и учебните звена.
7. Създава условия за повишаване на знанията и квалификацията на преподавателите и работещите в ЦПО.
8. Самостоятелно или чрез учебните звена и центровете към ТО на НТС, ННТС организира професионално обучение за насърчаване на заетостта и повишаване квалификацията на безработни и заети лица в съответствие със законодателството на Република България и международните стандарти.
III. Структура и управление на ЦПО
Чл.9. /1/Към Центърът за професионално обучение функционират учебни звена /които нямат лицензия/ в съответствие с приложение 1 /списък на учебните звена/, които са структурни единици на юридическите лица – редовни членове на ФНТС.
/2/ Към членове на ФНТС /ТО на НТС и ННТС/ има изградени центрове за професионално обучение със самостоятелна лицензия.
Чл.10. Дейността на Центъра се ръководи от Управителния съвет на Федерацията на научно-техническите съюзи /УС на ФНТС/. Чл.11. /1/ Председателят на УС на ФНТС определя Ръководителя на ЦПО.
/2/ Ръководителят на Центъра, изпълнява следните основни функции:
- координира цялостната дейност на ЦПО;
- осигурява условия за спазване на нормативните актове и държавните образователни изисквания /ДОИ/;
- осъществява контакти и съвместна дейност по въпросите на професионалното обучение с държавни, ведомствени и граждански организации и фирми;
- представя годишните планове и отчети на ЦПО.
Чл.12. Към ЦПО се изграждат следните органи:
1.Комисия по квалификация към УС на ФНТС/Учебно-методичен съвет/;
2.Комисия /Съвет/ за координация
3.Комисия по жалбите.
Чл.13. Комисия по квалификация:
/1/ Разработва стратегии и нормативни документи за развитието на квалификационната дейност и професионалното обучение.
/2/ Осъществява методическо ръководство на учебната дейност
- Обсъжда учебно-методическата работа на ЦПО и приема конкретни мерки за повишаване на качеството и ефективността на квалификационната дейност;
- Обсъжда и утвърждава учебните планове и програми за квалификационните курсове и обучението по съответните професии;
- Обсъжда и приема заданията за изпитната програма;
- Следи за изпълнението на ДОИ за придобиване на квалификация по професия и специалност;
- Следи за спазването на изискванията в системата за оценяване;
- Предлага учебни програми за утвърждаване от НАПОО ;
- Подпомага трансфера на обучителни програми;
- Утвърждава учебната документация;
- Осъществява контакти с наши и чужди партньори в организиране на дейностите по професионалната квалификация.
- Съдейства на ЦПО за разработването и участието в национални и международни проекти и програми.
/3/Комисията по квалификация се състои от 11 /13/ члена .
/4/В състава на Комисията влизат представители на членове на ФНТС, експерти на министерства, национални агенции, ВУЗ, работодатели и др. организации
/5/ В заседанията на Комисията /Съвета/ могат при необходимост да бъдат канени за участие представители на държавни и местни органи, партньорски организации и др. заинтересовани институции.
/6/Утвърждава състава на Комисията по жалбите, периодично изслушва информация за дейността й и разглежда възражения по решенията й.
/7/Прави предложения пред Изпълнителното бюро на УС на ФНТС за преобразуване, прекратяване и ликвидиране на Центъра, както и за разкриване на нови учебни звена и прекратяването на тяхната дейност.
/8/Подпомага организационно и технически работата на Комисията по квалификация се подпомага от Центъра за професионално обучение
Чл. 13. Комисия /Съвет/за координация
/1/В състава на Комисията /Съвета/ за координация влизат Ръководителят на центъра, по един представител на центровете за професионално обучение към ТО на НТС и ННТС и Председателят на Комисията по квалификация /Учебно-методичния съвет/ .
/2/ Правомощията на Комисията са :
1. Приема Програма за развитие на Центъра в рамките на Стратегията за развитие на ФНТС.
2. Определя насоките за развитието на квалификационната дейност и професионалното обучение в системата на ФНТС
3. Ежегодно приема план и отчет за своята работа
4. Обсъжда годишни отчети на центровете за професионално обучение и го представя в УС на ФНТС, като неразделна част от отчета на ФНТС.
5. Приема правилници и други вътрешно нормативни документи, свързани с мониторинга, контрола и качеството на обучението.
6. Формира работни групи за извършване на мониторинг по региони
7. Осъществява на координация между центровете за професионално обучение при подготовката на документация за ново лицензиране, промяна на списъка на професиите и специалностите и периодично актуализиране на лицензираните професии и специалности
8. Осъществява координация при изработването на програми за рекламната дейност
9. Следи за взаимоизгодно ползване на лицензиите на центровете за професионално обучение
10. Дейността на Комисията /Съвета/ оргазиционно и технически се подпомага от ЦПО към ФНТС
Чл.14. /1/ Комисията /Съвета/ за координация се свиква от Ръководителя на Центъра, не по-малко от един път в годината, или по искане на една пета от представителите на Центровете към ТО на НТС и ННТС
/2/ Решенията в Комисията/Съвета/ се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъствуващите членове /които трябва да бъдат не по-малко от 50 процента от всички членове на съвета/.
/3/ В заседанията на Комисията / Съвета/ участвува и Председателят на Комисията по жалбите, без право на глас при вземане на решения.
Чл.15. /1/ Комисията по жалбите се състои от трима души, предложени от Ръководителя на ЦПО и се утвърждава от Съвета на упълномощените представители на учебните звена на ЦПО.
/2/ Комисията избира председател от своя състав.
/3/ Разглежда жалби, сигнали и предложения подадени от курсисти, преподаватели, работодатели, възложители и др. във връзка с осъществяването на професионалното обучение, демократизиране на управлението и усъвършенствуване на качеството и ефективността от дейността на Центъра.
Чл.18.Учебните звена на ЦПО се ръководят от ръководители, назначени от юридическите лица – членове на ФНТС в съответния регион. Те носят отговорност за организирането и провеждането на курсовете, изпълнението на учебните програми и повишаването на ефективността и качеството на обучението.
Чл.19.Към всяко звено учебно звено на ЦПО се формира Учебен съвет, който се ръководи от председател. В състава му влизат изявени преподаватели и ръководителят на учебното звено.
Учебният съвет:
- Обсъжда и приема плановете и отчетите за работата на учебното звено и прави предложения до ръководството на учебното звено.
- Обсъжда и приема учебни планове и програми по професии;
- Осъществява мониторинг и контрол на учебния процес.
- Разглежда мнения и препоръки от курсистите за подобряване на учебния процес и прави мотивирани предложения за подобряването му до ръководителя на ЦПО към ФНТС.
Чл.20. Съвместната дейност и взаимоотношенията на ЦПО към ФНТС и центровете към ТО на НТС и ННТС се регламентират с Правила, приети от Комисията /Съвета/ .по координация.
IV. Организация и управление на учебния процес
І.ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл.21. /1/Основна цел на ЦПО в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията на учебната програма.
/2/ЦПО организира и провежда курсове целогодишно в зависимост от потребностите на обучение и заявките на потребители на кадри.
Чл.22. Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с държавните образователни изисквания /ДОИ/ за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки.
Чл.23. За получаване на необходимите знания и умения за придобиване на квалификация по професия или част от професия и се провежда теоретическо и практическо обучение.
Чл.24. Обучението по теория се провежда в собствени учебни зали или наети по договор, отговарящи на хигиенните и противопожарни изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.
Чл.25. Обучението по практика за отделните професии се провежда в съответствие с изискванията на учебните програми в собствена или наета по договор материална база.
Чл.26. ЦПО формират постоянно действащи преподавателски и лекторски екипи за осъществяване на учебния процес.
Чл.27. Учебната дейност по теория и практика се осъществява от преподаватели, притежаващи необходимите знания и квалификация по съответните професии и специалности в съответствие с ДОИ и нормативните документи на ЦПО.
ІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ и УЧЕБНО ВРЕМЕ
Форми на обучение
Чл.28./1/ Формите на обучение са: дневна; вечерна; индивидуална, самостоятелна; кореспондентска и дистанционна:
- Дневната форма е присъствена /провежда се между 7 и 19 часа в учебните дни;
- Вечерната форма е присъствена, която се провежда в подходящо за курсистите вечерно време;
- Индивидуална форма – обучаващите лица трябва да имат най-малко 6 месеца трудов стаж по професията, завършен клас, необходим за съответната степен на професионална квалификация и се обучават по учебен план, определен от обучаващата институция;
- Самостоятелна форма – неприсъствена, курсистите се подготвят самостоятелно по учебен план, определен от обучаващата институция;
- Кореспондентската форма на обучение е неприсъствена форма, при която се поставят задачите по учебния план и се осъществява контрол върху подготовката на обучаемите;
- Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучението се осъществява чрез съвременните информационни и комуникационни технологии.
-
/2/ Формата на обучение се определя за всеки курс и се вписва в учебната му документация.
/3/ За всеки курс се определя курсов ръководител от преподавателския състав, който отговаря за правилното протичане на учебния процес.
/4/ Продължителността на курса се определя в неговата учебна документация.
/5/ Броят на участниците в един курс се отразява в учебната документация .
/6/ Когато квалификационния курс се организира по заявка на възложителя, броят на участниците в курса се определя в зависимост от заявката на възложителя.
/7/ Квалификационните курсове се организират при:
? Индивидуални възлагания
? Групови възлагания
? При възложен курс в резултат на спечелена конкурсна процедура
? При възложен курс в резултат на дейност по ПО в рамките на международни проекти и програми
? При възложено професионално обучение в рамките по проекти на оперативни програми;
Чл. 29. Учебно време
/1/Професионалното обучение се организира в учебни сесии, учебни седмици, учебни дни и учебни часове
/2/ Продължителността на учебната седмица е:
? до 5 учебни дни седмично за дневен курс, до 8 учебни часа за дневна форма;
? до 5 учебни дни седмично до 4 учебни часове на ден при вечерна форма;
? при курсове организирани и провеждани по заявка на възложителя – в съответствие с изискванията на заявителя.
/3/ Продължителността на учебния час е: 40 мин.
ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Чл.30. Професионалното обучение се провежда по единни учебни планове и програми, подобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение, в съответствие с Държавните образователни изисквания/ДОИ/.
/1/ За разпределение на часовете по учебната програма се съставя график, който се утвърждава от ръководителя на Центъра.
Чл.31. Учебният план за професионално обучение по професия и специалност съдържа наименованието на учебните предмети, включени в задължителната подготовка и разпределението им по часове съответно по теория и практика, форма на обучение, продължителност, професионална квалификационна характеристика и обяснителни бележки.
Чл.32. /1/ Учебната програма определя учебното съдържание по часове за всеки учебен предмет от учебния план.
/2/Структурата на програмите за професионално обучение включва професионална подготовка – обща и специфична за всяка професия, чуждоезикова подготовка по професията, избираема подготовка – задължително избираема и свободно избираема
/3/Задължителната професионална подготовка включва теоретично и практическо обучение и се определя съгласно държавните образователни изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация по професии.
Чл.33. Обучението може да се провежда под формата на: урок, лекция, семинарно занятие, консултация.
IV. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА
Чл.34. Професионалното обучение завършва с:
/1/ Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията по програми А , Б и Е
/2/ Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
/3/ Изпитите за придобиване на квалификация по част от професията , както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провеждат по задания, определени от ЦПО, или след съгласуване с представителите на заявителите.
Чл.35./1/ Резултатите от теоретическите и практическите изпити се отразяват в изпитни протоколи.
/2/ Броят и характерът на изпитите са определени в учебната документация за съответната квалификация
/3/ Цялостната дейност по организацията за завършване и удостоверяване на професионалното обучение в системата на ЦПО към ФНТС е разработена в Инструкция, приложена към Правилника
V. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС
Чл. 36. Документи за завършен курс:
/1/ За завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се издава:
- Свидетелство за професионална квалификация
- Свидетелство за правоспособност, за професии упражняването на които изисква правоспособност.
/2/ За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение
/3/ При издаването на горепосочените документи, ЦПО спазва условията и реда в съответствие със ЗПОО и другите нормативни документи
/4/ Завършилите квалификационен курс, но не положили успешно изпити, получават уверение за участие в курс по образец на ЦПО към ФНТС, в което се вписват учебното съдържание и хорариумът на курса.
Чл.37./ За издаване на дубликати на “Свидетелство” и “Удостоверение” за професионално обучение / образец на НАПОО/ и Свидетелство за правоспособност се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи, като се изписва “ДУБЛИКАТ” в съответствие с Наредба №4 за документите за системата на Народната просвета и се удостоверява с подписа на ръководителя на Центъра и печат.
VІ.УЧАСТНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Преподаватели
Чл.38. /1/ Преподавателят в ЦПО провежда обучение по съответния учебен предмет, проверява и оценява знанията и уменията на курсистите.
/2/ Преподавател в курс за професионално обучение може да бъде лице притежаващо необходимите професионални знания и квалификация по съответната специалност.
/3/ Преподавателят е длъжен да изпълнява договорните си задължения и учебната програма и учебния график.
/4/ Преподавателят отговаря за опазването живота и здравето на курсистите по време на обучението.
/5/ Преподавателят не трябва да нарушава личното достойнство на курсистите и да прилага форми на физическо и психическо насилие.
/6/ Преподавателят има право да дава мнения и да прави предложения по дейността на ЦПО.
/7/ Преподавателите се подбират чрез конкурс по документи, разработка и защита на квалификационната програма и събеседване
Курсисти
Чл.39. Право на обучение в Центъра имат всички лица, навършили 16 годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.
/1/ Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
? Да имат завършено образование, съответстващо на минималното образователно равнище за професията;
? Да имат придобита степен на професионална квалификация по професия, за която ще се осъществява непрекъснато професионално обучение за актуализиране и осъвременяване на придобитата професионална квалификация;
? Здравословното им състояние да отговаря на изискванията за обучение в желаната професия. То се удостоверява с медицинско свидетелство.
1. Кандидатите подават в ЦПО следните документи:
? Заявление по образец, разработен от ЦПО
? Документи за входящо образователно и квалификационно равнище или копия от тях;
? Други документи, определени в учебната документация;
? Медицинско свидетелство /ако е необходимо/
/2/ Курсист е всяко лице, зачислено в курс за професионална квалификация, организирано от ЦПО и неговите учебни звена.
/3/ Курсистите са длъжни:
- да спазват установения ред в учебните звена на ЦПО, както и режима на разпределение на времето;
- да посещават всички учебни занятия и да проявяват старание и дисциплина по време на учебните часове;
- да опазват материалната база, както и наредбите и указанията за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност;
/4/Курсистите имат право:
- да избират формата на обучение;
- да получават от преподавателите консултации и информация по преподавания материал;
- да дават мнения по организацията и провеждането на учебния процес с цел неговото усъвършенствуване.
Чл.40. На курсистите, които нарушават Правилника на ЦПО, пречат за нормалното протичане на учебния процес или допускат други дисциплинарни нарушения органите към ЦПО могат да налагат наказания, в съответствие с изискванията разписани в заявлението (по образeц).
Чл. 41. /1/ Когато учебната документация на курса предвижда полагането на тест за установяване на входящото образователно или квалификационно ниво, Центърът организира и провежда входящ тест.
/2/ Подборът на кандидатите за курсове организирани по заявки от възложителите се извършва от самите тях, като Центърът могат организационно и експертно да ги подпомагат.
V. Финансови средства и имущество
Чл. 42. Източници за финансиране на дейността на ЦПО са:
1. Такси от индивидуални и групови възложители за извършени квалификационни услуги;
2. Имуществени вноски;
3. Средства по договори за професионално обучение от възложители;
4. Средства по български и международни проекти и програми ;
5. Спонсорство и дарения;
6. Други източници.

Чл.43. Всеки Център сам определя финансовата си политика по отношение на приходите и разходите си.

Чл.44. Центърът разработва самостоятелно план-сметките на всеки провеждан курс, в зависимост от специфичните условия и определят таксата за участие на един курсист.

Чл.45. ЦПО сключва договори за реализиране на дейността си чрез лицата представляващи ФНТС.
Чл.46. Към Центъра могат да се образуват фондове в лева и във валута за финансиране на отделни научни-технически прояви и програми.
VI. Информационно осигуряване на ЦПО
Чл.47./1/ Необходими документи /доказателства/ за проведено професионално обучение:
1.Материализа удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
2. Организация на учебния процес
3.Система за оценяване на обучението
4.Ресурсно осигуряване
5.Вътрешно наблюдение
6.Архив
/2/ За рационално и ефективно организиране на документооборота, в Центъра се води следната задължителна документация със срок на съхранение както следва:
1. Дневник за всеки курс, със срок на съхранение – 5 години;
2. Материална книга за взетите учебни часове, със срок на съхранение до следващата финансова ревизия;
3. Лични картони на курсистите, със срок на съхранение – безсрочен;
4. Регистрационни книги за издадените документи за придобита професионална квалификация и обучение, със срок на съхранение – безсрочен;
5. Протоколи от изпитите, със срок на съхранение – 10 години;
6. Книга за резултатите от изпитите в самостоятелна и индивидуална форма на обучение, със срок на съхранение – безсрочен;
7. Дневник за входящата и изходящата кореспонденция, със срок на съхранение – 5 години;
8. Заповедна книга, със срок на съхранение 5 години;
9. Книга с протоколи от заседанията на Учебно-методичния съвет, със срок на съхранение – 5 години;
10. Книга с протоколите от заседанията на Съвета на упълномощените представители на учебните звена, със срок на съхранение – 5 години.
11. Книга с протоколите от заседанията на Комисията по жалбите, както и цялата документация, свързана с жалбите, сигналите и предложенията, със срок на съхранение – 10 години;
12. Счетоводна документация, със срок на съхранение в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
13. Книга за санитарно състояние, със срок на съхранение – 5 години;
14. Книга за регистриране на даренията, със срок на съхранение - безсрочен;
15. Летописна книга и други материали свързани с историята и дейността на Центъра, със срок на съхранение – безсрочен.
? Документацията на Центъра се изготвя по образци на МОН.
? Задължителната документация на Центъра се номерира, прошнурова, подпечатва и съхранява, съгласно указаните срокове.
Чл.48. Центърът /учебните центрове/ организират компютърна база данни за обучените лица, преподавателите, квалификационните курсове, издадените документи за придобита професионална квалификация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.49 ЦПО се преобразува, прекратява и ликвидира по предложение на Комисията по квалификация с решение на УС на ФНТС.
Чл.50. Настоящият Правилник може да се допълва и изменя в съответствие с промените на законите и другите нормативни актове на държавните институции и решенията на УС на ФНТС.

Real Time Web Analytics