Общо събрание на ФНТС

Общото събрание на ФНТС е най-висшият орган на Федерацията и затова неговото провеждане се посреща с интерес от всички, за които работата и членството във Федерацията не са просто занимание, а кауза. Именно този подход пролича и на състоялото се на 25 юни Общо събрание, което събра делегатите от членуващите във Федерацията дружества в зала 4 на Столичния дом на науката и техниката.

Председателят на УС на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев представи резюме на отчетния доклад, който бе предварително раздаден, както и Проект за Бюджет 2015. В резюмето си проф. Ячев отбеляза, че въпреки негативните процеси в национален и глобален план, Федерацията е полагала усилия да не ограничава своите съюзни дейности и с удовлетворение изрази констатация, че „тенденцията за развитието на ФНТС е позитивна и устойчива“. Поради това и в бъдеще ръководството ще продължава да се стреми към оптимизиране на административната структура, щатния състав и спазване на строга финансова дисциплина.

Той подчерта, че Научно-техническата и творческата дейности са основните съюзни прояви, които по своята същност са насочени изцяло за постигането на идеалните цели на Федерацията и на нейните сдружения. Чрез тях се дава възможност на специалистите от производството, на научните работници, студенти и ученици да популяризират своите постижения и да получават актуална информация за тенденциите в развитието на тяхната сфера у нас и в света.

Общият брой на мероприятията на НТС, провеждани съвместно или съфинансирани от ФНТС, е 128, а освен тях Националните съюзи са провели през отчетния период още около 117 самостоятелни мероприятия.

Казано бе, че немалка част от Териториалните сдружения на НТС също провеждат на високо ниво научно-технически мероприятия, като посочи добрата практика за провеждане на съвместни мероприятия на ТО на НТС с висши учебни заведения. Като пример бяха посочени ТО на НТС в Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора, Монтана, Разград, Търговище и др. Естествено, за съжаление има и такива организации, при които резултатите от НТД не са удвлетворителни. Все още са недостатъчни и проявите, с които да се привличат млади хора в работата на Федерацията.

Проф. Ячев се спря на усилията на ръководството за разработване и кандидатстване с проекти по различни програми, съзвучни с дейността на Федерацията и сдруженията. Отбелязано бе, че сред ТО на НТС, които работят успешно по европейски проекти са сдруженията във Враца, Варна, Велико Търново, Русе, Ямбол, Търговище, Кърджали и други.

Прочетете повече в юнския брой на вестник „Наука и общество“

Real Time Web Analytics