Акад. Димитър Клисурски на 80 години

Акад. Димитър Георгиев Клисурски е роден на 16 декември 1933 г. в с. Гложене, Тетевенско. Първоначално e учил в гимназията „Георги Бенковски” в гр. Тетевен. След награждаване за отличен успех група посредствени ученици съчиняват срещу него политически обвинения и той е изключен (за 2 години) от всички гимназии в страната. Завършил е с отличие шеста мъжка гимназия в София през 1951 г. и Висшия химикотехнологичен институт през 1957 г. Три години е работил като Началник на отдел „Технически контрол” с аналитичната лаборатория и като Ръководител на изследователска лаборатория в Химическия комбинат в Димитровград.

От този период са и първите му научни публикации. След сериозен конкурс през 1959 г. е избран за технически научен сътрудник към Института по физикохимия на БАН.. От 1960 г. до сега работи в Института по обща и неорганична химия на БАН. През 1968 г. му е присъдена научната степен „доктор” (кандидат на химическите науки), а през 1981 г. „доктор на химическите науки” През 1970 г. е избран за старши научен сътрудник ІІ степен, през 1983 г. за професор, през 2004 г. за член-кореспондент и през 2008 г. за академик на БАН.

През един 16 годишен период е чел лекционни курсове в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а през 1970-1971 и през 1973 г. е чел лекции като гостуващ професор в Лейкхедския университет в Канада. Успоредно с това е изнасял цикли от лекции и отделни лекции в редица университети в Италия, Германия, Испания, Австрия и др.

Научните интереси на акад. Клисурски са в три модерни области на съвременната химическа наука: синтез и свойства на нови неорганични материали, хетерогенен катализ и механохимия.. Още през 1960 г. развива теоретичния възглед за определящата роля на енергията на връзката на повърхностния кислород в оксидни катализатори за тяхната активност при пълно каталитично окисление, което има широко приложение при решаването на екологични проблеми. Днес този възглед вече се е утвърдил като една от най-важните закономерности в обширната област на окислителния хетерогенен катализ и основен принцип при научния подбор на нови катализатори. Успоредно с това акад. Клисурски полага у нас основите на системни и задълбочени изследвания в областта на избирателното каталитично окисление, което е от изключителна важност за съвременната химическа промишленост.

Установява нови корелации в областта на избирателното каталитично окисление и дехидрогенирането или дехидратирането на алкохоли и други органични съединения. Показва, че скоростта и посоката на техните каталитични превръщания също зависят от енергията на връзката на кислорода в оксиден тип катализатори. Установява корелация между избирателността на катализаторите по отношение на каталитичното окисление и по отношение на дехидрогенирането или дехидратирането на алкохоли. С това се хвърля мост между две обширни области на съвременния хетерогенен катализ. Успоредно с това акад. Клисурски разработва и внедрява редица оригинални нови експериментални методи за изследване на катализатори.и оксидни материали (пряк термодесеорбционен метод за определяне на свърстехиометричен кислород, метод за регулиране на дисперситета на материалите чрез реакционната среда, метод за разделно определяне на специфичната повърхност на активната фаза в нанесени катализатори и др.).

В своите изследвания акад. Клисурски прилага широк спектър от модерни експериментални методи, в редица случаи за първи път у нас (кислороден изотопен обмен, ядрен магнитен резонанс, Мьосбауерова спектроскопия, а също и инфрачервена спектроскопия, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, ЕПР и др.

Акад Клисурски е автор и съавтор и на значителен брой публикации в областта на екологичния катализ и биокатализа (пълно каталитично изгаряне, избирателна каталитична редукция на азотни оксиди и др.)

Научната продукция на акад. Клисурски включва близо 300 оригинални научни публикации, отпечатани предимно в престижни чуждестранни списания, 38 международни и български патенти и авторски свидетелства, 14 от които са внедрени в промишлеността с голям икономически ефект, повече от 200 публицистични и популяризаторски статии, 4 широко цитирани научни-обзори книги и монографията „Хетерогенен катализ”.

Трудовете на акад. Клисурски са намерили много широк и подчертано благоприятен отзвук в научната литература. Те са цитирани (в много случаи твърда обстойно)  в повече от 3500 публикации, учебници или монографии на автори от повече от 60 държави в Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия.

Впечатляващ е приносът на акад. Клисурски и в подготовката на млади научни кадри. Бил е научен ръководител на 24 докторанти.

В продължение на 20 години (1972-1992 г.) акад. Клисурски е заместник директор на Института па обща и неорганична химия на БАН. Основател и председател е на Българското механохимично дружество. Избран е за член на редакционните колегии на международните научни списания: “Materials Chemistry”, “Materials Chemistry and Physics”,  “International Journal of Mechanochemistry”.

Близо 50 години дейно сътрудничи на съюзни орган на химиците в България сп. „Химия и индустрия” и десетки години е член на неговата редакционна колегия и съвет. Членувал е в редица ведомствени и специализирани научни съвети и е бил дългогодишен научен секретар на Специализирания научен съвет по неорганична и аналитична химия на ВАК. Член е на ръководствата на Международната асоциация на каталитичните дружества и на Международната асоциация по механохимия. Персонално поканен член е на Американското химическо дружество.

Акад. Клисурски е удостоен с голям брой отличия и награди, между които: почетен професор на Лейкхедския университет в Канада, лауреат на престижната международна награда за наука „Хуаризми”, връчена му лично от президента на Иран, награда за чуждестранен автор на Кралското химическо дружество – Англия. Медал „Н. С. Курнаков” на Института по обща и неорганична химия на Руската академия на науките, орден Св. Св. Кирил и Методи”, отличник на Министерството на химическата промишленост, почетен изобретател, почетен знак на ИОНХ на БАН, Благодарствена грамота на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Юбилейна грамота за особени заслуги, връчена от министър председателя на България, вписване в златната книга на българските откриватели и изобретатели и др.

Член е на Европейската академия на науките и изкуствата (Залцбург) и на Европейската академия на науките, изкуствата и литературата (Париж и Антиб)

Пожелаваме на акад. Клисурски здраве и да остане все така верен на себе си и на своите приятели.  

Real Time Web Analytics