Изобретател на годината 2013

На 10.12.2012 г. Патентното ведомство на Република България е приело следното решение: „В резултата по проведена експертиза по заявката отдел „Експертиза” установи, че са на лице изискванията за патентоспособност съгласно чл. 6, ал. 1 и на основание чл. 47, ал. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели ЗПРМП). РЕШИ ДА ИЗДАДЕ ПАТНЕТ с приоритет от 14.12.2009 г. и обхват на правна закрила, определен от уточнените претенции”.

Издаден е патент за изобретение № 66275 от 01.02.2013 г. за „МЕТОД И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ СЕРНИ ОКСИДИ И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ”
Автори на изобретението, номинирани от патентното ведомство за „ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА” в категория „Химия и биотехнологии” са инж. хим. Асен Недялков, проф. д-р Симеон Батов, проф. дхн Цвети Цветков, проф. дтн. Георги Високов, проф. д-р Йончо Пеловски, проф. дхн Асен Гиргинов, инж. хим. Иван Копаранов, доц. Петър Гаджанов, инж. хим. Найден Найденов, ст.н с.инж. Георги Евстатиев, д-р инж. хим. Иван Иванов, инж. хим.Иван Стоянов и инж. хим. Чавдар Кавръков.

На 8.11.2013 г. с тържествена церемония в „Концертната зала” на Централния военен клуб в София в присъствието на министри, представители на международни институции за закрила на индустриалната собственост, ръководители на научни и академични институции и патентни ведомства от региона се извърши вписване в златната книга на българските изобретатели и откриватели и се отбеляза 65 годишнината на Патентното ведомство в България.

инж. Н.Найденов

Real Time Web Analytics