Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“,

За геодезията и нейното бъдеще

На 08 и 09 ноември 2018 г. в София, се проведе 28-ят ежегоден международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“, със специална сесия на млади специалисти и студенти и изложба.

Симпозиумът  бе организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), под егидата на Международната федерация на геодезистите (FIG), Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и други международни и национални организации и институции.

От българска страна в организацията се включиха още БАН, ФНТС, УАСГ, МРРБ, МЗХГ, МО – Военно-географска служба (ВГС), Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – секция „Геодезия”, СУБ – секции „Технически науки” и  „Геолого-географски науки”.

Проф. д-р инж. Георги Милев открива симпозиума

Официални гости на откриването на симпозиума бяха инж. Валентин Йовев – зам.-министър на МРРБ и инж. Виолета Коритарова – изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които приветстваха участниците в симпозиума.

Събитието продължи установената от СГЗБ традиция всяка година да се организира международен симпозиум в София по особено актуални проблеми, утвърдени на предходния симпозиум.

При откриването Почетният председател на СГЗБ и председател на организационния комитет на симпозиума, чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, подчерта, че съвременните методи и технологии, образованието и професионалната практика са неразривно свързани и са предпоставка за развитието на днешното общество. В много области те се развиват с изключително бързи темпове. В това отношение добър пример е геодезията и свързаните с нея области, като фотограметрия, картография, спътникови системи – методи и технологии, земеустройство, устройството на територии, кадастър, геодинамика, географските информационни системи, инженерните и природни науки и много други.

Актуалните методи и геопространствени технологии предлагат богати възможности за набиране, съхраняване, обработка и ефективно използване на разностранна и особено на пространствената информация – геопространствена информация. Тя се използва в различни сфери на науката и практиката и предлага изключителни, потенциални възможности за нови приложения.

Основните проблеми, поставени за разглеждане на симпозиума бяха обединени в три основни секции: Съвременни технологии; Образование;  Професионална практика. 44 доклада покриха практически изцяло поставените основни проблеми за разглеждане на симпозиума. Своевременно получените доклади са качени на CD, който беше предоставен на участниците в симпозиума, а всички изнесени доклади ще бъдат публикувани на интернет страницата на СГЗБ, някои от тях и в списание „Геодезия, картография, земеустройство“. На симпозиума и съпътстващите го прояви освен от България, имаше участие на представители от Турция, Германия, Македония и Украйна.

Участието в Симпозиума беше динамично с над 150 участника, а богатството от теми и гледни точки предизвика и сериозна дискусия сред присъстващите, в резултат на което Симпозиумът завърши с препоръки към заинтересованите държавни структури за подобряване на работата в областта  на геодезията и свързаните с нея области.

Събитието бе съпътствано и от обичайната техническа изложба, като акцентът бе поставен повече на демонстрации на геодезически апаратури и системи, плакати, както и фотоизложба за дейността на Съюза, които бяха открити от председателя на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев.

В израз на доброто и ползотворно сътрудничество с турските колеги, специално от Техническия университет в Истанбул, се възприе в бъдеще симпозиумът да се провежда чрез редуване в София и Истанбул. Така че, както е включено в препоръките, XXIX-ят Международен симпозиум ще се проведе в Истанбул, а следващия XXX юбилеен симпозиум – в София.

НО
Снимки: доц. д-р инж. Нели Здравчева

asd2

Младите хора с интерес разгледаха техническата изложба и таблата със снимки от дейността на СГЗБ

 

Real Time Web Analytics