НТС по транспорта и инфраструктурата на страната

Два форума, организирани от НТС по транспорта, показаха загрижеността на колегите по отношение на транспортната инфраструктура на България. На 19 октомври се проведе поредният Железопътния форум с тема „Железопътен транспорт - стратегия за развитие". Логично той бе под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

Наред с Научно-технически съюз по транспорта (НТСТ), организатори бяха Национално сдруже­ние „Общество на инженерите по желе­зен път", ФНТС, Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство, ДП НКЖИ u Холдинг БДЖ със съдействието на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV).

Презентатори и гости на научно-техническата конференция бяха експерти от MTИTC и НКЖИ, както и представители на международната акаде­мична общност и на бизнеса.

По традиция Форумът започна с приветствия, като това на транспорт­ния министър, бе представено от Димитър Са­вов, директор на дирекция „Национална транспортна политика". Като подчертава, че развитието на жп транспорта е фундаментална тема за сектора не само в България, но и в цяла Европа, министър Желязков отбелязва, че жп транспорт е най-важният сегмент в инфраструктурната мрежа на страната. Той направи кратък преглед на усилията за укрепване на жп транспорта и пожела ползотворна работа на Форума.

Приветствия бяха получени от още много институции, ангажирани с този вид транспорт.

Участващият в събитието пре­зидент на UEEIV Франс Хайнен също поздрави участни­ците и изрази увереност, че дискусиите и срещите ще бъдат ползотворни.

Форумът беше ор­ганизиран тематично в три заседания: за националните и европейски стратегии в жп транспорта и нивото на изпълнението им; конкретни иновативни продукти при строителство и експлоатация на железния път и бъдещето на железопътния сектор. От презентациите, включени в първото заседа­ние стана ясно, че държавата следва целите, набелязани в Интегрираната транспортна стратегия за развитие на транспорта до 2030 и в европейските нормативи стъпки за развитие на жп сектора. След погасяване на дълговете към финансови институции в БДЖ гледат с оптимизъм към бъдещето и вярват, че планираната доставка на нов подвижен състав, макар и с временно спряна процедура от страна на КЗК, ще доведе до повишено качество на жп услугите. В рамките на първото заседание бяха разгледани стратегическите ползи и предизвикателствата пред развиването на трансевропейския железопътен коридор 8 и бе подчертано, че сега е последният шанс да се презентираме като най-добра локация за прокарването на коридор Изток-Запад u да се интегрираме в стратегическата транспортна инфраструктура на Европа и света.

Второто заседание беше изцяло посвете­но на представянето на водещи компании в областта на горното строене на железния път. По време на третото заседание с водещ Кирил Ерменков (HTCT) лекторите очертаха пътищата за развитие на жп сектора, засягайки теми като вариантите за публич­но-частно партньорство, дигитализацията на железниците u възможностите за либерализация на край­градските железопътни превози у нас.

За първи път на Форума се представиха компании, създаващи иновативни продукти в областта на инфраструктурното строителство и експлоатация. Вероятно това съответства на идеята за развитие на транспортните връзки чрез публично-частни партньорства.

Такава изглежда посоката на общоевропейската политика за финансиране и развитие на железопътните проекти: споделяне на инвестиции, разхо­ди, рискове и приходи между публични и частни субекти; въвеждане на все по-нови технологии в железниците с цел да бъде повишена модалната им конкурентоспособност; целенасочени усилия за интегриране на националните жп мрежи в единното европейско транспортно пространство.

Втората Научно-практическа конференция „Пътен форум-2018“ бе с тема „135 години държавна пътна администрация – от макадама до електронния тол“. Логично тук партньори на ФНТС и НТС по транспорта бяха МТИТС, МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“, чиито представители взеха участие и в конференцията.

Присъстващите бяха поздравени от заместник-министърът на транспорта Антон Попов който в краткото си слово се обърна с покана за партньорство: Пътната инфраструктура е изключително важна. Дано вие, от това, което чуете в дискусиите по време на конференцията, да можете да ни подскажете и други решения. Защото без помощ отстрани няма да се справим сами. Всички предложения, които в момента получаваме ние и колегите от МРРБ са изключително важни за нас. Тук присъстват хора, които са специалисти, които са минали по този път и за нас всичко, което ще ни кажете, съветите, които вие ще ни дадете са изключително важни. Затова не се притеснявайте – подсказвайте ни, упреквайте ни, мисля, че всичко това ще ни бъде полезно.

Форумът бе поздравен и от главния секретар на ФНТС, инж. Марин Антонов, който също подчерта колко важни са пътищата за една държава и пожела ползотворен обмен на мнения по време на конференцията.

Първото заседание, ръководено от инж. Валентин Зарев бе насочено основно към историята и развитието на пътната мрежа в България от 1883 година до наши дни.

Второто, с модератор инж. Васил Рангелов, бе посветено на актуалните проблеми на пътната мрежа у нас. Коментирани бяха електронната тол-система, нейното проектиране, изграждане и внедряване, проблемите пред строителството на автомагистрали и новостите при изграждането на мостови съоръжения. Сериозно внимание бе обърнато в доклада на инж. Ясен Ишев на пътната безопасност – национален проблем за нашата страна.

Разгледаните теми провокираха и дискусия около новите технологии и системи при изграждане на съвременните пътища, както и по актуалната тема за Тол-системите по нашите магистрали.Real Time Web Analytics