За сигурни и безопасни тунели в България

По инициатива на ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи на 19-и октомври се проведе кръгла маса, посветена на един актуален проблем за нашите пътища – сигурността и безопасността на тунелите в България. Интересът към проблема привлече повече от 30 експерти, научни работници и специалисти от МГУ „Св. Иван Рилски“, УАСГ, ТУ София, АПИ, БИС, Дирекция „Транспортна инфраструктура“ в Столична община, ОПУ Благоевград, Съюза на архитектите в България, представители на много дружества и лаборатории, практически занимаващи се с изграждането на тунелни съоръжения по пътищата на страната.

При откриването проф. Иван Ячев, председател на ФНТС благодари на всички присъстващи и на колегите си от ТУ София, МГУ, УАСГ за подкрепата на инициативата за това обсъждане на актуалното състояние, проблемите и перспективите на тунелите в България. Благодари и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за активното отношение и участието на нейни представители в обсъждането и пожела успешна и ползотворна работа на Кръглата маса.
Дискусията бе водена от доц.Виктор Ташев от УАСГ. В първата презентация проф. д-р Михаил Михайлов разгледа състоянието на пътните проблеми у нас, основните проблеми и перспективите за тяхното осъвременяване. Той акцентира върху: необходимостта от корекции и нови документи, свързани с проектирането, строежа и експлоатацията на тунелите, като акцентира върху необходимостта от прекатегоризиране на тунелите;
Превантивните мерки и одитирането на състоянието и поддръжката на тунелите и на важността на обучението на оператроите на тунелите.

В своята презентация проф. д-р Николай Василев от ТУ София разгледа подробно състоянието, проблемите и задачите, свързани с тунелното осветление в България. Той изведе като водеща мисъл необходимостта от контрол на изпълнението на трите етапа от живота на тунела – контрол на проекта за осветление; контрол на изпълнението на строително-монтажните работи; контрол на експлоатацията и поддържането на тунелното обзавеждане. Проф. Василев подчерта необходимостта от актуализиране на нормативната база, като заключи, че у нас не може да се осъществи реално контролно измерване на нормените светлотехнически показатели на тунелното осветление, тъй като през XXI век нямаме подходяща апаратура за динамично измерване на яркости, осветености степен на заслепяване и т.н.

Двете презентации предизвикаха разгорещена дискусия, в която бяха засегнати и др. теми, свързани с тунелите. Силен акцент бе поставен на необходимостта от привеждане на нормативната уредба в съответствие със съвременните изисквания. Инж. Александър Тодоров от АПИ-Институт по пътища и мостове, изрази категорично мнение, че сега действащата Наредба е само от две години и в никакъв случай не трябва да се говори за нейната замяна с нов нормативен документ, а просто да се направят корекции в съответствие с актуалните промени в тази сфера.

Председателят на Съюза на архитектите в България, Георги Бакалов, подчерта ползата от подобни обсъждания, които да излязат с компетентни предложения за решаването на проблемите, защото, акцентира той, експертното начало трябва да е водещо във всички дейности на държавата и политиката.
След продължилата почти два часа дискусия, в която бяха показани и много примери от развитите страни на съвременно тунелно строителство, обезопасяване и осветление, участниците в нея взеха решение да се сформира колектив от специалисти в различните сфери на тунелното строителство, който да обобщи изказаните мнения и разработи конструктивно предложение да съответните органи за необходимостта от промяна в нормативните документи и в практиката, свързана със сторителството и поддържането на тунелите у нас. За ръководител на колектива бе определен проф. Михайлов, като бе прието работата да приключи в рамките на един месец.

Real Time Web Analytics