СЕПИС – новата международна придобивка на САИ и ФНТС

В продължение на повече от четири години ФНТС и Съюза по автоматика и информатика /САИ/, подпомагани от централната лаборатория ТЕМАТИКС на БАН положиха значителни усилия за приемането на САИ за редовен член на Съвета на европейските професионални информатици /СЕПИС/.

Както стана ясно, сериозна конкуренция на САИ за единственото място в СЕПИС от България са направили други две неправителствени организации от нашата страна. САИ е била избрана от СЕПИС, тъй като и нейния устав и членски състав отговарят по най-добър начин на изискванията на тази международна професионална организация.

Решението за приемането на САИ бе взето в началото на миналата 2004 г. на първото годишно заседание на Съвета на СЕПИС.
От 11 до 14 ноември 2004 г. в гр.Талин /Естония/ се състоя второто годишно заседание на Съвета на СЕПИС с участието и на представители от България. Бе официално обявено, че българските представители могат да участвуват като пълноправни членове в обсъжданията, вземането на решения по организационната дейност и в гласуването на Устава и бюджета. Тъй като фондацията ECDL за европейско лицензиране на компютърни умения принадлежи на СЕПИС, то САИ /и косвено ФНТС като неин партньор в специално създадената структура “ECDL-България”/ се превръща в един от съпритежателите на тази Фондация.

Следва да се отбележи, че по-голямата част от дейността на СЕПИС е свързана с проблемите на компютърното обучение и лицензиране по европейския стандарт ECDL. Това бе и основния предмет на обсъждане и вземане на решения на второто годишно заседание на Съвета на СЕПИС. Констатирано бе известно намаляване на издадените лицензии в някои от страните, където вече повече от 10 години се осъществява такава дейност /Австрия, Германия/. Бяха взети решения за укрепване на френската неправителствена организация в СЕПИС. Отделено бе значително време за обсъждането на пътищата и начините за усъвършенствуване на европейския стандарт ECDL в условията на разширяващ се Европейски съюз.

Погледнат отвътре СЕПИС представлява един твърде затворен кръг от национални сдружители, които много трудно допускат нови организации в своите редове, и чието самофинансиране зависи твърде много от европейския стандарт ECDL. Проведените преговори за пълен компютърен лиценз за САИ преминаха успешно. Съгласуван бе график, съгласно който ако българската страна добросъвестно изпълни необходимите предварителни задължения, то тя може да получи пълния лиценз за ECDL не по-късно от първото тримесечие на 2005 г.
Бяха осъществени и избори за ново ръководство на СЕПИС. За Президент бе избран представителя на Великобритания Джеф Мак-Милан, а за негов заместник – Хайнрих Майер от Германия. За казначей бе избран Нико Шамбергер от Словения.
Съвета на СЕПИС утвърди проекта за годишен бюджет за 2005 г. в размер на 490 хил.евро.

Като цяло второто годишно заседание на Съвета на СЕПИС в гр.Талин утвърди окончателно стабилните позиции на САИ – и на ФНТС в тази много важна за нашата общофедеративна система международна професионална организация.

Real Time Web Analytics