Десета национална младежка научно-практическа сесия

В съответствие със статута на конкурса, Селекционната комисия след като се запозна с докладите и двете рецензии направи окончателно класиране и премира следните доклади:

І-ва НАГРАДА – грамота и парична премия от 300 лв.
Десислава Стаменова Николова, докторант, за доклад: „Оптимизиране потреблението на енергия в пивоварната и фармацевтичната промишленост”.
ІІ-ра НАГРАДА – грамота и парична премия от 200 лв.
инж.Васил Николов Ахчийски, докторант, за доклади: ”Кинематика на кабина, хващач, носач и въже от едновъжен кабинков лифт в 3D пространство” и „Пространствени трептения на въже, хващач, носач и въже от едновъжен кабинков лифт”.
ІІІ-та НАГРАДА – грамота и парична премия от 100 лв.:
Йордан Константинов Кралев, студент в ТУ – София, за доклад: „Управление на двуколесен робот”.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – грамота :

  1. Людмила Бойкова Бойкова, асистент в КИА – Пловдив, за доклад: ”Сравнителна характеристика между България и Чехия в рамката на Европейската процедура за макроикономически дисбаланси”;
  2. маг.инж.Чавдар Дойчинов Дойчинов, ТУ - София, за доклад: „Един възможен подход за диагностика на организации”;
  3. Димитър Йорданов Гаджев, студент в ТУ – София, за доклад: ”Оптимизация на паралелното изпълнение на алгоритъма QUICKSORT”;
  4. маг.инж.Борислав Трайков Борисов, докторант, за доклад: „Технологични особености и контрол на качеството при изпълнение на изливни стоманобетонни шлицови стени”;
  5. инж.Камен Костадинов Кръстев, работи в СИГМА ООД, за за доклад: „Система за управление и събиране на данни на лентов тракт за амониев нитрат”.

Официалното награждаване ще се проведе на Общото събрание на Федерацията на 28.06.2012 г. от 11.00 ч. в зала №4, ІІ етаж, ул.”Г.С.Раковски”108

Покана за XI-та национална младежка научно-практическа сесия 2013

Real Time Web Analytics