“Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието”, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006.

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, Проект №2007CB1 6IPO006-2011-2-94 “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

образованието”, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006.

Иденификационен номер на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-94

Водещ партньор на проекта е Технологичен факултет в гр. Лясковац-Сърбия.

Партньори по проекта са:

 • Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи /НТС ПО ТОК/;
 • Федрация на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/;
 • Териториална организация на НТС –Дупница;
 • Период на изпълнение: 19.12.2013 г.-19.12.2014 г.
 • Целеви групи: студенти, предприемачи в сектора на модната и текстилна индустрия, безработни, населението в пограничната област;
 • Целева ос: 2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.
 • Област на интервенция: 2.1. Създаване на връзки и изграждане на мрежи за обмяна на информация на институционални, бизнес и образователни нива;
 • Общи цели: Свързване на хора, общности, обмен на идеи и знание в пограничните области.

Специфични цели:

 • Подобряване на образователната дейност чрез създаване на център за насърчаване на творчеството на студентите
 • Осъществяване на сътрудничество между бизнеса и образователните институции чрез обмен на знание и изграждане на мрежи за съвместна дейност

Дейностите в изпълнението на проекта са:

 • Обучение на студенти и предприемачи за създаване на иновативни модни продукти
 • Обмен на знание и опит в региона чрез съвместни обучителни посещения
 • Идентифициране на традиционните елементи от бита и културата на хората от пограничните райони – „В търсене на вдъхновение”
 • Приспособяване на места за сздаване на центрове за творческа и изследователска дейност
 • Обучение в центровете на студенти и предприемачи за работа със специализиран софтуер
 • Провеждане на конкурс за разработване на съвременни модни продукти
 • Създаване на модни продукти вдъхновени от бита и традициите от Сръбските и Български погранични райони
 • Анализ на пазарното възприемане на създадените иновативни модни продукти
 • Реализиране на изложение, модно ревю и научна коференция

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI № 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти:

ФНТС
ул. "Г.С.Раковски" №108
София, 1000

Телефони за контакти

 • (02) 987 72 30 - СЕКРЕТАР
 • (02) 987 93 60 - ПРОЕКТНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 • (02) 989 33 79 - ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Real Time Web Analytics