Национален конкурс за наградата „проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в българия

Съюзът на химиците в България обявява единадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2014 г.  - „ Изявен млад учен в областта на полимерите”
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика).

Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота и парична сума от 650 лева.

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации (eдна или повече), излезли от печат (или приети за печат с документ) през 2013 г. и м. януари 2014 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Публикациите могат да бъдат във всички области на полимерната наука- получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Могат да се представят и други документи за кандидата- участия в конгреси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Ако в представените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им-кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя й се извършва от Научния съвет на Института по полимери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания- оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса за наградата за 2014 г. е 31 януари 2014 г. Документитe трябва да се представят заедно с автобиография (Curriculum vitae) в два екземпляра в Съюза на химиците в България, ул. „Раковски” № 108, IV етаж, стая 418, 1000 София. Наградата ще бъде обявена и връчена на 4 март 2014 г.

За информация: инж. Н. Найденов, тел. 02/987-58-12, ел. поща: chemuni@abv.bg

Real Time Web Analytics