По покана на проф. Иван Ячев, председател на ФНТС, Федерацията бе посетена от извънредния и пълномощен посланик на Япония в Република България, Н.Пр. Шиничи Яманака. Той бе придружен от г-н Хитоши Хатта, втори секретар в посолството.

Централна тема на срещата бе възможността за създаване на по-тесни контакти между представители на науката и технологиите от двете страни.

В началото на разговора проф. Ячев поздрави г-н посланика за неговия активен принос за засилване на сътдрудничеството между Япония и България в областта на науката и запозна накратко госта със структурата и целите на ФНТС, като подчерта, че това е най-старата организация от този тип в България, обединяваща днес сдружения на инженери, икономисти, земеделски специалисти и др. Той разказа на госта за международните конференции и симпозиуми, които Федерацията организира, и които привличат много известни специалисти от други страни, вкл. и от Япония. Още повече, че ФНТС има сериозни традиции и в партньорството с висшите учебни заведения у нас, структури на бизнеса и други сродни организации. Проф. Ячев изтъкна, че ФНТС е член на няколко международни структури и развива активно партньорство с подобни организации в други държави, така че може да се изгради сериозно партньорство и с японски структури в сферата на техниката и технологиите.

Японският гост беше информиран и за участието на видни японски учени в различни комитети и като поканени лектори в международните конференции, организирани у нас, както и в редакционните колегии на списания, издавани от сдруженията на ФНТС. Като вариант за развиване на партньорство между двете страни, проф. Ячев изтъкна, че може да се използват програмите на JSPS (Japan Society for the Promotion of Science - Японско общество за насърчаване на науката), които дават възможности за обмен на специалисти и разработване на съвместни проекти. По покана на Н.Пр. Шиничи Яманака през м. декември 2016 г. председателят на JSPS проф. Юичиро Анзаи изнесе публична лекция в Големия салон на БАН, на която представи възможностите на JSPS. Друга форма на партньорство е гостуването на японски учени, които могат да изнасят лекции в залите на Дома на техниката и по този начин да спомагат за популяризиране на техническите науки сред младите хора на България. Проф. Ячев разказа на госта за конкурсите Инженер на годината и Млад инженер на годината, който Федерацията провежда – информация, която силно впечатли японския гост.

Посланик Яманака бе силно заинтригуван от чутото и потенциалните възможности за партньорство в сферата на науката и техниката. Още повече, изтъкна той, че за сравнително краткия си престой у нас е констатирал колко активно е сътрудничеството между двете страни в областта на културата и това би могло да се пренесе и в сферата на науката и технологиите. По негово мнение, сътрудничеството между двете страни в тази област е от съществена важност. Той също потвърди възможностите на програмите на
JSPS, които подпомагат както големи, така и малки проекти. Посланик Яманака акцентира върху необходимостта да се стимулират младите хора, насочили се към техниката и технологиите. Той информира за своето намерение през настоящата година да покани Нобелови лауреати от Япония да изнесат лекции в България. Беше уточнено също, че ще се работи по установяване на сътрудничество между ФНТС и японски инженерни организации.

XV-та Национална младежка научно-практическа конференция дава възможност на участниците да представят резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания в областта на техническите, икономическите и аграрните науки и стопанското управление.

ПОКАНВАТ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Доктори, докторанти, магистри и           бакалаври на възраст до 35 години, от           университети в София и страната, институти на БАН и от фирми, които имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.

При съавторство се допуска само един втори съавтор, но водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Регистрация за участие, резюме и доклад /до 2 бр. на участник/ се изпращат във Федерацията на Научно- техническите съюзи до 10.04.2017 г. на e-mail: semib@abv.bg или по пощата на дискета или CD, с една разпечатка, заедно с рецензия от хабилитирано лице.

Тематични направления

 • Автоматизация и информационни технологии;

 • Електроника, електротехника и телекомуникации;

 • Енергетика и енергийни ресурси;

 • Металознание и машиностроителни технологии;

 • Минни науки, геология и екология;

 • Химически науки и технологии;

 • Транспорт и транспортни технологии;

 • Строителство и геодезия;

 • Аграрни науки и лесотехника;

 • Хранителни технологии;

 • Икономически науки;

 • Маркетинг, мениджмънт и логистика;

 • Индустриален дизайн

 • Индустриална собственост

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Резюмета

q  Резюметата не трябва да надвишават 100 думи. Размерът на буквите трябва да бъде 12 pt, с шрифт Times New Roman, Italic.

Доклади

 • Обем – до 6 стандартни страници, формат А4 /210х297mm/, включително фигурите, таблиците и използваната литература, с интервали: отгоре и отляво - 30 mm, отдясно и отдолу - 25mm (текстово поле 155х242 mm). Докладите се представят на български език.
 • Шрифт на основния текст – TimesNewRoman, с размер 12 pt и междуредие SingleSpace.
 • Заглавие - центрирано с главни, удебелени букви с размер 12 pt. Под заглавието се изписват име, фамилия и e-mail адрес на автора/ите.
 • Подзаглавия в текста – центрирани и подчертани;
 • Илюстрации – черно-бели компютърни графики и чертежи, поместени на съответното място в текста /в рамките на текстовото поле/.
 • Цветни илюстрации не се приемат!
 • Таблици – номерирани вдясно /размер 10 pt, Italic/.
 • Формули – номерирани вдясно от формулата в скоби.

 • Измерителни единици – означават се съгласно Международната система измерителни единици (SI);
 • Библиография – цитираната литература се номерира по реда на появяването в основния текст (със средни скоби)
 • Времетраене при изнасяне – 15 минути.

Селекционна комисия обсъжда,               селекционира и допуска за участие в конференцията доклади с научен и научно-приложен характер.

Допуснатите за участие доклади се     представят лично от авторите им и се публикуват в Сборник, екземпляри от който се депозират в Националната             библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и в библиотеките на университетите и институтите на БАН. На авторите се предоставя CD с всички доклади от конференцията.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Селекционната комисия прави класиране на авторите на доклади и предлага най-добрите разработки за удостояване с национални награди.

Критериите за оценка на докладите и присъждане на наградите са:

 • Актуалност;
  • Приноси /научно-теоретични, приложни и инженерни/;
  • Област и обхват на приложимост в науката и практиката;
  • Специфични резултати и показатели.

НАГРАДИ

 • ЕДНА ПЪРВА НАГРАДА:

Грамота и парична премия 300 лв.

 • ЕДНА ВТОРА НАГРАДА:

Грамота и парична премия 200 лв.

 • ЕДНА ТРЕТА НАГРАДА:

Грамота и парична премия 100 лв.

Коференцията ще се проведе на                       25 - 26 април 2017 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София, ул."Г. С. Раковски" № 108.

За контакти:

д-р инж. Кремена Деделянова

Председател на Комисията за работа с младежта

тел.: 986 13 79

e-mail: semib@abv.bg

1000 София, ул. “Г. С. Раковски” № 108

Федерация на Научно-техническите съюзи в България

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, Проект №2007CB1 6IPO006-2011-2-94 “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Предстоящата национална конференция с международно участие “ТЕЛЕКОМ 2016” е 24-та поред и ще се проведе на 27 и 28 октомври 2016 г. за седма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

Федерацията на Научно-техническите съюзи в България организира национален работен семинар за обучение и обмяна на добри практики в областта на организационното състояние и професионалното обучение в системата на ФНТС, който ще се проведе от 27.09. до 02.10.2016 г.на остров Евия в Гърция.

В програмата на семинара ще бъдат включени за обсъждане теми и проблеми, свързани с реализирането на приетите решения, свързани с организационното състояние и развитието на професионалното обучение в системата на ФНТС, съответстващи на предварителното проучване и обобщаване на предложенията на колегите.

Real Time Web Analytics