ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
най-учтиво Ви кани на
НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ
"125 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТНО ДРУЖЕСТВО"
ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ 29.03.2018 г., 15.00 ч.
НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА, ЗАЛА 4, УЛ.Т.С.РАКОВСКИ" 10

ПРОГРАМА

 • 15.00-16.00 - ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
 • 16.00-17.00 -  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
 • 17.00 - КОКТЕЙЛ

Традиционното Националното съвещание с участието на представители на организациите, членове на ФНТС, тази година се състоя на 22 и 23 февруари в град Банкя.

Първият ден започна с важна за Федерацията тема – проблемите на професионалното обучение. Инж. Лилия Смедарчина, зам.-председател на ФНТС откри съвещанието, като набеляза някои от основните задачи пред Центъра за професионално обучение и даде думата на г-жа Красимира Толина, главен експерт в НАПОО. Представителката на Агенцията разгледа пред присъстващите две теми: „Допускани грешки и пропуски при разработването и актуализирането на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на рамковите програми, определени от МОН и НАПОО” и „Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в информационната система на НАПОО за изпълнение на изискванията на чл.40 б от Закона за професионалното образование и обучение”. Участниците дискутираха двете теми и решиха да се подготви от името на Федерацията предложение до НАПОО за опростяване на документацията в работата на ЦПО.

Темата, на която бе посветено второто заседание, е не по-малко важна за дейността и бъдещето на Федерацията – обсъждане участието на ФНТС в Младежкото техническо творчество (МТТ).

Проф. Иван Ячев, председател на ФНТС, откри съвещанието, направи кратък преглед на актуалните задачи пред организацията и като акцентира върху работата с младите хора, завърши с думите: Загубили сме много от онова, което сме имали като потенциал и е необходимо да развием потенциала, който притежаваме, за да имаме достойни наследници в бъдещето, които да изведат България такава, каквато тя трябва да бъде. Той предостави думата на главния секретар на Федерацията инж. Марин Антонов, който представи накратко материал, изпратен предварително на участниците. В него са споделени вижданията за включването на ФНТС в развитието на Младежкото техническо творчество (виж в. НО, брой 8/2017). В края на материала е представен списък на участниците в Младежкото техническо творчество. Този списък на университети и професионални гимназии сме го представили, защото трябва да имате предвид, че това са отворени врати за сътрудничество по места. –  каза инж. Антонов. –  Тези хора изграждат младежкото техническо творчество, хубаво е да се подкрепят, да се развие и подпомогне тяхната дейност и това да бъде следващата стъпка в участието на Федерацията в това творчество. Не само в София и на определени изложения, а по места постоянно да се работи с младите хора.

В своя материал инж. Антонов цитира членове от Устава на ФНТС, които недвусмислено поставят конкретни задачи пред Федерацията по отношение развитието на дейности за утвърждаване както на нейния авторитет, така и авторитета на професиите, застъпени в нейните организационни структури. Ще цитираме част от него:

чл.3 ал.2Да утвърждава сдружението като важна институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери , икономисти, специалисти от земеделието, техници, учени и изобретатели.

На второто изложение в град Горна Оряховица съорганизатори, наред с ФНТС,  бяха община Горна Оряховица, Фондация Еврика, Асоциацията на индустриалния капитал, всички с конкретни материални ангажименти… Следователно участието ни в изложението утвърждава ли Федерацията като важна институция на гражданското общество и повишава ли нейното влияние? - Категорично да.

чл.4 ал.4 – Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионални интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите.

чл.4 ал.8 – Да развива научния и творческия потенциал на младите инженери, икономисти и специалисти от земеделието.

Инж. Антонов призова присъстващите на Националното съвещание в непринудена дискусия да споделят свои виждания за участието на Федерацията в младежкото техническо творчество, за неговото стимулиране, подпомагане и развитие.

А това, че темата е актуална и близка до дейците на НТС пролича от разгорещената дискусия. Бяха дадени много примери на организирани в страната събития, които по някакъв начин кореспондират с идеята. Поставени бяха редица въпроси, които трябва да намерят своя отговор, за да се стъпи на здрава основа при организирането и изпълнението на подобна сериозна и отговорна дейност.

В края на дискусията проф. Ячев обобщи необходимостта да се работи по-тясно с професионалните гимназии по места, сдруженията на НТС да провокират интереса на младежите към техническите науки и творчество. Какво можем да предложим ние? – зададе риторчен въпрос проф. Ячев. – Тук се каза, че трябва да има експерти консултанти – ще осигурим експерти консултанти. Трябва да има финансиране – местния бизнес би трябвало да може да бъде убеден да отделя средства за обучение… Аз от доста време съм преподавател и при мене непрекъснато са идвали хора от бизнеса, които казват: Дайте най-добрите студенти – а те нищо не дават. Сега вече се забелязва промяна в поведението на бизнеса. И затова казвам, че условията са по-подходящи отколкото  преди. Мисля също, че идеята за събиране на информация какво прави всяко сдружение и какви предложения има то е много добра и това ще го направим. Проф. Ячев призова присъстващите да се отнесат с необходимата отговорност към предоставянето на тази информация и завърши с думите: Има светлина в тунела и не трябва да изпускаме тази светлина!

След съвещанието бяха обсъдени и обобщени направените предложения и набелязани задачи, които Федерацията и нейните сдружения предстои да реализират:

ФНТС да стане инициатор и радетел на Младежкото техническо творчество. Първостепенна задача пред Федерацията и нейните сдружения  в осъществяването на тази дейност да стане ориентирането на младежите към техническото образование. В това отношение освен учениците от професионалните гимназии, обект на внимание да станат и по-малките ученици, на които предстои избор на учебно заведение, в което да продължат средното си  образование.

 • ФНТС, съвместно със своите сдружения, да разработи единна програма за участие в Младежкото техническо творчество, която да включва следните дейности:
 • участие в изложенията на МТТ на национално и регионално ниво;
 • организиране на изложби на национално и регионално ниво;
 • организиране на демонстрационни кътове в НДНТ и домовете в страната;
 • предлагане на експерти и консултанти при реализиране на идеи;
 • организиране на срещи за мотивация с изявени инженери и изобретатели.
 • ФНТС да потърси подкрепа и съдействие от държавните институции за развиване на МТТ, като осъществи контакт със съответните заинтересовани министерства и проведе съответни срещи.
 • ФНТС да популяризира сред обществото МТТ, включително като осъществи контакт с БНТ и други TV канали и ги привлече за съдействие:

- да отразяват проявите на МТТ;

- да правят специализирани предавания по темата;

- да включват темата в други предавания на младежка тематика;

- да излъчват филми на техническа тематика.

 • ФНТС да поддържа постоянна рубрика за МТТ във вестник НО.
 • Участието на ФНТС и нейните сдружения в проявите на МТТ да се изразява под формата на:
 • участие във финансирането (фонда за награди);
 • даване на патронаж и домакинство на проявите;
 • оказване на организационна, методическа и експертна помощ;
 • подпомагане в рекламата;
 • търсене на спонсори (фирми, фондации и др.).

През втория ден от Националното съвещание бяха разгледани някои проблеми свързани с предстоящата пререгистрация в съответствие с промените в ЗЮЛНЦ. Главният юрист консулт на Федерация, г-жа Рада Дамова разясни пред присъстващите някои основни моменти, които трябва да се имат предвид при пререгистрацията.

Проф. Иван Ячев: … необходимо е да развием потенциала, който притежаваме, за да имаме достойни наследници в бъдещето, които да изведат България такава, каквато тя трябва да бъде.
IMG 20180222 140339

Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) е член на Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE). Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана през 1994 г. от Холандска и Белгийска инженерни асоциации. Понастоящем в нея членуват 16 организации от 13 държави, представлявайки 150 000 индивидуални членове.

Сред основните цели на организацията са:

- Създаване на Европейска мрежа от професионалисти за развиване на професионални и личностни умения;

- Насърчаване на мобилността на младите инженери в Европа;

- Създаване на форум за обмяна на опит на лично и професионално ниво.

Европейски млади инженери (EYE) провежда от 1994 г. на ротационен принцип по две конференции годишно. В годината на европейското председателство на България се падна честта Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) да бъде домакин на този престижен форум. Международната пролетна младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство" ще съчетае разнообразна техническа програма с интересни социални дейности и ще включва широк избор от посещения на водещи компании в България, интересни презентации и най-съвременни семинари, които ще бъдат представени от водещи специалисти в различни сфери на инженерната дейност. Конференцията ще се проведе от 18 до 20 май 2018 г. в конферентните зали в сградата на ФНТС, която се намира на ул. "Г. С. Раковски" 108, 1000 София.

Информация за официалната част на конференцията, както и повече детайли за програмата на събитието, може да намери на следната уебстраница: http://eyesofia2018.fnts.bg

Един от най-заслужилите хора за развитието на ФНТС в новата история на организацията е известният български учен, политик, стопански деец и общественик  проф. Иван Попов. В своите три мандата като председател на Научно-техническите съюзи (1977-1989) той допринася много за развитието на материално-техническата база на организациите в страната, за утвърждаване авторитета на Научно техническите съюзи в българското общество.

На 8-ми декември тази година се навършват 110 години от рождението на проф. Иван Попов (1907-2000). По този повод ръководството на ФНТС сформира Организационен комитет за честване на юбилея, който се събра на 20 юни за първото си заседание. В него взеха участие ръководството на ФНТС, акад. Благовест Сендов, акад. Кирил Боянов, акад. Васил Сгурев и активни деятели на научно-техническите съюзи, работили дълго време с проф. Попов. На заседанието бяха обсъдени основните дейности, които трябва да се извършат за достойно отбелязване на юбилея и възможностите за привличане на още съорганизатори и партньори. Набелязани бяха конкретни действия за организиране на честването и бе определена дата за следващо заседание на Организационния комитет – 24 юли.

Организаторите приканват всички, които могат да допринесат за достойното отбелязване на годишнината на проф. Иван Попов да се свържат с Организационния комитет.

 Една възможност...

През 2018 г. В град Бърно, Чехия ще се състои 26-ия технически панаир AMPER.
AMPER е най-големия международен търговски панаир организиран в Централна Европа в областта на електротехниката. На него се представят продукти и технологии в областта на електротехниката, електрониката, средствата за автоматизация, комуникационните технологии, осветлението и сигурността.

През 2017 г. в AMPER участват 600 изложители от 22 държави. AMPER е професионално събитие посветено на бизнеса. Посетителите му са експерти и професионалисти от съответната обаласт. Чешката република е страна със стратегическо положение и силна традиция в областта на електротехниката. На панаира има богата съпътстваща програма състояща се от професионални конференции, семинари и обучения, отразяващи тенденциите в горепосочените области. Така например AMPER MOTION е програма посветена на електромобилите. Секция Start-up е посветена на стартиращите иновативни предприятия. AMPER SMART CITY е конференция посветена на технологиите чрез които се реализират създаване „умните“ градове.

Всяка година се провежда престижния конкурс "Златен ампер" за отличаване на най-добрите експонати на панаира. Експонатите се оценяват от специален панел, съставен от експерти представители на реномирани университети. През 2017 г. в конкурса участваха 29 експоната.

Вижте кратко видео:
vid 01

Изтеглете кратка брошура за панаира:
010101

Real Time Web Analytics