Един от най-заслужилите хора за развитието на ФНТС в новата история на организацията е известният български учен, политик, стопански деец и общественик  проф. Иван Попов. В своите три мандата като председател на Научно-техническите съюзи (1977-1989) той допринася много за развитието на материално-техническата база на организациите в страната, за утвърждаване авторитета на Научно техническите съюзи в българското общество.

На 8-ми декември тази година се навършват 110 години от рождението на проф. Иван Попов (1907-2000). По този повод ръководството на ФНТС сформира Организационен комитет за честване на юбилея, който се събра на 20 юни за първото си заседание. В него взеха участие ръководството на ФНТС, акад. Благовест Сендов, акад. Кирил Боянов, акад. Васил Сгурев и активни деятели на научно-техническите съюзи, работили дълго време с проф. Попов. На заседанието бяха обсъдени основните дейности, които трябва да се извършат за достойно отбелязване на юбилея и възможностите за привличане на още съорганизатори и партньори. Набелязани бяха конкретни действия за организиране на честването и бе определена дата за следващо заседание на Организационния комитет – 24 юли.

Организаторите приканват всички, които могат да допринесат за достойното отбелязване на годишнината на проф. Иван Попов да се свържат с Организационния комитет.

 Една възможност...

През 2018 г. В град Бърно, Чехия ще се състои 26-ия технически панаир AMPER.
AMPER е най-големия международен търговски панаир организиран в Централна Европа в областта на електротехниката. На него се представят продукти и технологии в областта на електротехниката, електрониката, средствата за автоматизация, комуникационните технологии, осветлението и сигурността.

През 2017 г. в AMPER участват 600 изложители от 22 държави. AMPER е професионално събитие посветено на бизнеса. Посетителите му са експерти и професионалисти от съответната обаласт. Чешката република е страна със стратегическо положение и силна традиция в областта на електротехниката. На панаира има богата съпътстваща програма състояща се от професионални конференции, семинари и обучения, отразяващи тенденциите в горепосочените области. Така например AMPER MOTION е програма посветена на електромобилите. Секция Start-up е посветена на стартиращите иновативни предприятия. AMPER SMART CITY е конференция посветена на технологиите чрез които се реализират създаване „умните“ градове.

Всяка година се провежда престижния конкурс "Златен ампер" за отличаване на най-добрите експонати на панаира. Експонатите се оценяват от специален панел, съставен от експерти представители на реномирани университети. През 2017 г. в конкурса участваха 29 експоната.

Вижте кратко видео:
vid 01

Изтеглете кратка брошура за панаира:
010101

За сътрудничество със словашките колеги

На 10 октомври във ФНТС беше на посещение председателя на Асоциацията на Словашките научни и технологични съюзи (ZSVTS) – професор Душан Петраш.

На състоялата се работна среща от страна на ФНТС присъстваха председателят на Федерацията професор Иван Ячев, зам. председателят – инж. Лилия Смедарчина и инж. Бойко Денчев, гл. експерт Международна дейност. Проф. Ячев разказа на госта за дейността на ФНТС, като акцентира на нейната дългогодишна история и големия брой национални и международни събития, които се организират. Той подчерта и стремежа за привличане на младите хора в дейността на Федерацията.

От своя страна професор Петраш разказа за структурата, дейността и приоритетите на ZSVTS. Словашката Асоциация e учредена на 17 март 1990 година. Тя е неправителствена, неполитическа организация в обществена полза, обединяваща Словашките научни и технологични съюзи. Мисията ѝ е да популяризира постиженията на Словашката инженерна и технологична наука, да развива инженерното образование и международното сътрудничество в областта на науката и технологичното развитие. ZSVTS представлява 30 хиляди индивидуални и 300 колективни членове обединени в 48 съюза работещи в различни научни и технологични направления.

По време на разговора бе обменен опит в областта на работата с младите и бъдещите инженери. Особено впечатление направи опитът на словашките колеги. Те привличат студенти от техническите висши учебни заведения, които да изпълняват ролята на своеобразни „посланици“, като популяризират дейността на Словашките научни и технологични съюзи в своите университети, а така също и в средните училища, които съответните „посланици“ са завършили. За тази цел ZSVTS сключва договор с изявени студенти в инженерните науки (за тази година те са 25 на брой), които в рамките на една календарна година, използвайки различни форми и методи, запознават своите колеги с многообразната дейност на ZSVTS. Предвиден е и скромен бюджет, който се предоставя от Асоциацията на съответния млад „посланник“.

Предстоящата юбилейна национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2017" е 25-та поред и ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. за осма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция "ТЕЛЕКОМ" се провежда в Международния дом на учените (МДУ) "Фр. Жолио-Кюри", гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите.

От 1994 г. Конференцията се провежда ежегодно, като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на знания, опит и идеи.

Организатори са Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисия за регулиране на съобщенията, Технически Университет - София, Съюз на учените в България, Асоциация "Телекомуникации"

Информация: http://ceec.fnts.bg/telecom

Регистрация на адрес: http://ceec.fnts.bg/telecom/paper_info.html

 

1.Същност и възможности
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

Целта е чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия, извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот и кариерното развитие на участващите.

 • Средствата отпуснати по схемата „Ваучери за заети лица“ е 50 млн. лева.
 • 54 хиляди заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейските средства за обучение в следващите три години по:
  • ключови компетентности: дигитално и обучение по чужди езици;
  • професионално обучение: професии и специалности и по част от професии и специалности;
 • Достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше образование.
 • Кандидатите със средно и по-ниско образование трябва да осигурят и съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението /чл. 5ал.3 от 280ПМС от 2015 г./
 • Не се допуска провеждане на дистанционно обучение, а само присъствено.
 • За обучение ще се записват само заети лица, които не са се възползвали от професионално и езиково обучение по програмите „Аз мога“ и „Аз мога повече“.
 • Най скъпият ваучер от 1800 лева отново ще се дава за обучение за професионална квалификация- трета степен /960 часа/, 1200 лева за професионална квалификация – втора степен /660 часа/, 600 лева за професионална квалификация – първа степен /300 часа/ и 700 лева за езиковите обучения /300часа/.

2. За Ваше улеснение предлагаме на Вашето внимание професиите и ключовите компетентности по които можете да кандидатствате при нас:

Професионално обучение


Професия

Код, съгласно СППОО

Специалност

Код, съгласно СППОО

Часове
1.

Графичен

Дизайнер

213070

Графичен дизайн

2130701

960

2.

Оперативен счетоводител

344030

Оперативно

счетоводство

3440301

960
3.

Сътрудник в бизнес услуги

345040

Бизнес услуги

3450401

960
4.

Сътрудник в малък и среден бизнес

345050

Малък и среден бизнес

3450501

660
5.

Касиер

345060

Касиер

3450601

300
6.

Офис мениджър

346010

Бизнес администрация

3460101

960
7.

Офис секретар

346020

Административно обслужване

3460201

660
8.

Икономист

345120

Икономика и мениджмънт

3451204

960
9.

Електротехник

522010

Електрически машини и апарати

5220101

960
10.

Електротехник

522010

Електрически инсталации

5220109

960
11.

Електромонтьор

522010

Електрически инсталации

5220210

660
12.

Електромонтьор

522010

Електроенергетика

5220212

660
13.

Техник –озеленител

622010

Цветарство

6220101

960
14.

Техник –озеленител

622010

Парково строителство и озеленяване

6220102

960
15.

Озеленител

622020

Цветарство

6220201

660
16.

Озеленител

622020

Парково строителство и озеленяване

6220202

660
17.

Работник в озеленяването

622030

Озеленяване и цветарство

6220301

300

Ключови компетентности


Ключова компетентност Наименование на обучението Часове
1. Общуване на чужди езици

Английски език

А1,А2,В1

300
2. Общуване на чужди езици

Английски език

А2,В1,В2

300
3. Дигитална компетентност Работа с електронни таблици 45
4. Дигитална компетентност Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията 45
5.

Дигитална компетентност

Начално компютърно обучение 45
6.

Дигитална компетентност

Основи на цифровите медии 45
7.

Дигитална компетентност

Работа с бази данни 45
8. Дигитална компетентност

Работа с основни

Текстообработващи програми

45
9.

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер
 • Ще се радваме да изберете нас, защото ние имаме богат опит и традиции в организирането и провеждането на курсове по професии и ключови компетентности.
 • За допълнителна информация и повече подробности се обръщайте на следните имейл адреси:

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

За записване и допълнителна информация:

 • (02) 987 6329, 0878 703618 Директор Център за професионално обучение
 • email: cpofnts@gmail.com, sv.koleva@fnts.bg
 • (02) 989 33 79 - Център за професионално обучение
 • email: kvvo@fnts.bg

Благодарим Ви, че избрахте нас!

Real Time Web Analytics