XVII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 Mladejka

 

ПОКАНА

16 - 17 юни 2020 г.

Национален дом на науката и техниката

ул.„Г.С.Раковски” №108

Националната младежка научно-практическа конференция се провежда ежегодно  и  тя дава възможност на участниците да представят свои теоретични и експериментални разработки и постижения в широк спектър от тематични направления, намиращи приложение в науката и практиката.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Поканват се за участие доктори, докторанти, магистри, бакалаври, студенти на възраст до 35 години и ученици от:

 • висши учебни заведения в София и страната;
 • институти на БАН и Селскостопанска академия;
 • фирми с развойна дейност;
 • средни училища и професионални гимназии.

Кандидатите трябва да имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.

При съавторство се допуска само един втори съавтор, но водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.

За  участието на ученици и ученически колективи в рамките на Конференцията се предвижда отделна четвърта секция.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Регистрационна форма, резюме и доклад /до 2 бр. на участник/ се изпращат във Федерацията на научно-техническите съюзи до 30.05.2020 г. на Е-mail: fnts_conf@fnts.bg  или по пощата на CD, с една разпечатка, заедно с рецензия от хабилитирано лице. Последното изискване не се отнася за докладите от ученици  и ученически колективи.

СЕКЦИИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ПЪРВА СЕКЦИЯ:

 • Автоматизация и информационни технологии;
 • Електроника, електротехника и телекомуникации;
 • Енергетика и енергийни ресурси;
 • Металознание и машиностроителни технологии;

ВТОРА СЕКЦИЯ:

 • Минни науки, геология и екология;
 • Химически науки и технологии;
 • Транспорт и транспортни технологии;
 • Строителство и геодезия;

ТРЕТА СЕКЦИЯ:

 • Аграрни науки и лесотехника;
 • Хранителни технологии;
 • Икономически науки;
 • Маркетинг, мениджмънт и логистика;
 • Индустриален дизайн;
 • Индустриална собственост;

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ:

 • Участват ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от гореизброените тематични направления.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

Резюмета

Резюметата не трябва да надвишават 100 думи. Размерът на буквите трябва да бъде 12 pt, с шрифт Times New Roman, Italic, на български и на английски език.

Доклади

 • Текстов редактор MS Word, с обем – до 6 стандартни страници, формат А4 /210х297mm/, включително фигурите, таблиците и използваната литература, с интервали: отгоре и отляво - 30 mm, отдясно и отдолу - 25mm (текстово поле 155х242 mm). Докладите се представят на български език.
 • Шрифт на основния текст – Times New Roman, с размер 12 pt и междуредие Single Space.
 • Заглавие - центрирано с главни, удебелени букви с размер 14 pt. Под него се изписват име, фамилия и e-mail адрес на автора/ите с размер 12 pt.
 • Подзаглавия в текста – центрирани и подчертани;
 • Илюстрации – черно-бели компютърни графики и чертежи, поместени на съответното място в текста /в рамките на текстовото поле/.
 • Цветни илюстрации не се приемат!
 • Таблици – номерирани вдясно /размер 10 pt, Italic/.
 • Формули – номерирани  вдясно от формулата в скоби.
 • Измерителни единици – означават се съгласно Международната система измерителни единици (SI);
 • Библиография – цитираната литература се номерира по реда на появяването в основния текст (със средни скоби)
 • Времетраене при изнасяне – 15 минути.

Презентации

Презентациите да са на MS Power Point до 10 слайда, с шрифт не по-малък от  24 pt.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И НАГРАДИ

 

Селекционна комисия, назначена от Председателя на ФНТС, обсъжда, селекционира и допуска за участие в Конференцията доклади с научен и научно-приложен характер.

 

Селекционната комисия прави класиране на авторите на доклади и предлага най-добрите разработки за удостояване с Национални награди.

Критериите за оценка на докладите и присъждане на наградите са:

 • Актуалност;
 • Приноси /научно-теоретични, приложни и инженерни/;
 • Област и обхват на приложимост в науката и практиката;
 • Специфични резултати и показатели.

Награди за всяка секция

Първа награда:

Грамота и парична премия 300 лв.

Втора награда:

Грамота и парична премия 200 лв.

Трета награда:

Грамота и парична премия 100 лв.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Допуснатите за участие доклади се представят лично от авторите им и се публикуват в Сборник, регистриран в НАЦИД и с ISSN номер, екземпляри от който се депозират в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и в библиотеките на университетите и институтите на БАН. На авторите се предоставя CD с всички доклади от Конференцията.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Конференцията ще се проведе от 16 до  17 юни 2020 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 108.

КОНТАКТИ:

д-р инж. Бойко Денчев

GSM: 0878703721

e-mail: fnts_conf@fnts.bg 

1000 София, ул. «Г.С.Раковски» № 108, ОФИС 310.

Федерация на научно-техническите съюзи в България

Регистрационна форма

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 

най-учтиво Ви кани

на представянето на книгата

„Положителните науки съ приложение в индустрията“

с автори - акад. Васил Сгурев, проф. дтн Сашо Гергов и инж. Генчо Иванов

30 януари 2020г. (четвъртък)

16:00 часа

          ЗАЛА № 4, НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

ул. „Г. С. Раковски“ № 108

 

83682223 2928269017217614 6769505389261094912 n

 

          В книгата се прави опит да се проследи и осмисли противоречивият и трънлив път на българското висше техническо образование след освобождението на България през 1879 г. Описанието на събитията се базира на множество архивни документи от завещанието (1882г.) на братята Евлоги и Христо Георгиеви до наши дни. От тях личи безпрецедентната половин-вековна борба на дейците от Българското инженерно-архитектурно дружество (БИАД) за създаването на висше техническо образование в България.

            Възникването на българското висше техническо образование не е нито бързо, нито лесно, нито просто. То има почти 140 годишна история с немалко борби, поврати и драматични периоди. То стартира едва в началото на Втората световна война и по този показател страната ни е последна сред европейските държави.

            В книгата са отбелязани различните периоди от развитието на висшето техническо образование. Посочени са и някои съвременни предизвикателства. Сегашните наследници на БИАД от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) продължават активно да се борят за издигане нивото на това образование.

          Книгата би била интересна и полезна, както за читателите, интересуващи се от историята на науката и техниката в България, така и за изследователите на развитието на висшето техническо образование у нас.

Предстоящи събития за 2020 година:

 

 

Дата


Събитие

 

Място на провеждане

01-02.2020г.

Представяне на книгата на акад.

В. Сгурев

ФНТС

26.03.2020г.

Честване на 135 години ФНТС и деня на благодарността

ФНТС

05.2020г.

Младежка конференция

ФНТС

10-11.2020г.

Научна конференция

ФНТС

29.10.2020г.

Честване 115 г. от рождението на Васил Пеевски.

Церемония по връчване на наградите – инженер на годината, млад инженер на

годината

ФНТС

11.2020г.

Иновация на годината

ФНТС

Real Time Web Analytics