Национален семинар по проблемите на квалификационната дейност и професионалното обучение

От 27 септември до 2 октомври 2013 г. в гр. Айвалък , Р. Турция се проведе Национален семинар по проблемите на квалификационната дейност и професионалното обучение. В него взеха участие представители на национални и териториални сдружения на ФНТС.

По време на семинара бяха разгледани и обсъдени въпросите свързани с възможностите, които предлага дистанционното обучение и перспективите за неговото приложение от центровете за професионално обучение в системата на ФНТС. В контекста на „ученето през целия живот” с провеждането на дистанционното обучение се осигурява едно модерно и съвременно обучение, съобразено с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии и специалности и световните европейски стандарти.
За лектор на семинара бе поканен инж. Ивайло Благоев, управител на фирма „Парадокс”, който запозна участниците със системата за електронно и дистанционно обучение.

Системата е изградена на модулен принцип, лесна за използване, с високо ниво на сигурност, осигурява пълен контрол на поведението на потребителите и активността на обучаваните и има неограничен лимит на броя на курсовете. Системата предлага и добра функционалност на дистанционното обучение. Електронно базираната платформа в нея включва предварително разработени пакети с учебна документация за учащите, тестове, учебно - помощна литература, дискове, както и инструкции за организацията и провеждането на обучението.
Участниците в семинара бяха запознати и с нормативната база на Агенцията по заетостта във връзка с провеждането на дистанционното обучение като „Процедура за организация на дейността и отчетността на доставчиците за обучение, провеждащи дистанционна или смесена форма на обучение с ваучери по реда на ПМС 251|2009 г. и Ръководство за работа с информационната система за отчет на проведено дистанционно обучение \ИСДО\.

От проведената дискусия и изказванията на участниците ясно бяха очертани изводите, че бъдещето принадлежи на дистанционното обучение като едно перспективно и лесно достъпно обучение, при което обучаемият учи самостоятелно и поддържа контакт със своя преподавател по определен график.
Отчетена бе и голямата конкуренция от страна на другите доставчици на обучение в страната, които организират дистанционно обучение и имат не малък опит в провеждането му.
Препоръчано бе центровете за обучение в системата на ФНТС да обединят своите усилия и много бързо да преориентират и насочат своята дейност за организиране и провеждане на дистанционното обучение.
Друг важен акцент в работата на семинара бе обсъждането и приемането на „Инструкция за организиране на обучението по чл.40 от Закона за професионално образование и обучение \ЗПОО| с цел уеднаквяване на изискванията и критериите при валидирането на професии и специалности за безработни и заети лица, провеждано от ЦПО в системата на ФНТС”, разработена от експертите в Центъра за професионално обучение при ФНТС.

В помощ на центровете за обучение в инструкцията ясно и точно са формулирани изискванията и задълженията на курсистите и ръководителите на центровете. Обърнато бе внимание на предимствата при провеждането на обучението по чл. 40, както за обучаемите, така и за професионалните центрове.
Фактът, че 70 процента от уменията и знанията, които хората притежават се придобиват по неформален път. Валидирането е най-успешния мотивиращ фактор за обучение през целия живот.

Целта на валидирането на неформалното и самостоятелното учене е да се оценят притежаваните знания, практически умения и компетентности на дадено лице, завършващо с издаването на официално признат документ. Не случайно в разработените документи на Европейския съюз „Европейската квалификационна рамка” и „Системата за кредити в професионалното образование и обучение” се цели да се улесни процесът на признаване на резултатите от ученето и подобряването на вътрешната мобилност в и между националните и международни компании в Европейския съюз.
За по-добро и ефективно организиране на квалификационната дейност и професионалното обучение на всички участници в семинара бяха раздадени и учебно -помощни материали.

Участниците в семинара изразиха своето задоволство и дадоха положителна оценка на проведения семинар и желание за провеждане на такива мероприятия и за в бъдеще.
Традиционното организиране и провеждане на националните семинари от страна на ФНТС още веднъж доказа тяхната положителна роля при проучването и разпространяването на добрите практики за усъвършенстване на знанията и уменията на експертите за подобряване на качеството на професионалното обучение и въвеждането на европейските инструменти, базирани на резултатите от ученето през целия живот. Трябва да отбележим, че този опит бе оценен от Националната агенция за професионално образование и обучение и описан в системата на БЕКОЛ.

Зам. Председател на ФНТС: инж.Л. Смедарчина

Зам. председател на УС на ФНТС: инж. Лилия Смедарчина

Real Time Web Analytics