Метрология 2014 - Измерванията и глобалното Енергийно предизвикателство

Конференцията се организира от Българския институт по метрология, Съюза на метролозите в България - ФНТС и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Тематични направления:

  1. Метрологията – определящ фактор в енергийните отношения
  2. Перспективи и предизвикателства пред метрологията в България

Докладите по посочените тематични направления трябва да разглеждат въпроси, интересуващи по-широк кръг специалисти.
Работен език – български.

Заявки за участие и срокове:

  1. Заявки за участие в конференцията се изпращат до Организационния комитет в срок до 22.04.2014 г. Заявката може да бъде изпратена по пощата или на e-mail: office@smb-bg.org Заявката за участие с доклад трябва да бъде придружена от резюме на доклада в обем до една страница.
  2. Съобщение за приемане на заявката ще бъде изпратено до 28.04.2014 г.
  3. Пълният текст на доклада трябва да бъде изпратен до 13.05.2014 г. на e-mail: office@smb-bg.org като прикачен файл.
  4. Докладите ще бъдат предоставени на участниците в електронен вид на CD носител.
  5. Участието в конференцията е без такса за правоучастие.
  6. Времето за презентация на доклада е до 15 min.

Всички фирми и организации, развиващи научно-приложни дейности в областта на метрологията, са поканени да участват с доклади, да съдействат и да подпомогнат провеждането на конференцията.

Изеглете покана

Real Time Web Analytics