XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА

12  - 13.11.2020 г.
Национален дом на науката и техниката
ул.„Г.С.Раковски” №108

Националната младежка научно-практическа конференция се провежда ежегодно и тя дава възможност на участниците да представят свои теоретични и експериментални разработки и постижения в широк спектър от тематични направления, намиращи приложение в науката и практиката.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Поканват се за участие доктори, докторанти, магистри, бакалаври, студенти на възраст до 35 години и ученици от:
 висши учебни заведения в София и страната;
 институти на БАН и Селскостопанска академия;
 фирми с развойна дейност;
 средни училища и професионални гимназии.
Кандидатите трябва да имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.
При съавторство се допуска само един втори съавтор, но водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.
За участието на ученици и ученически колективи в рамките на Конференцията се предвижда отделна четвърта секция.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Регистрационна форма, резюме и доклад /до 2 бр. на участник/ се изпращат във Федерацията на научно-техническите съюзи до 30.10.2020 г. на Е-mail: fnts_conf@fnts.bg или по пощата на CD, с една разпечатка, заедно с рецензия от хабилитирано лице. Последното изискване не се отнася за докладите от ученици и ученически колективи.

СЕКЦИИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ПЪРВА СЕКЦИЯ:

 Автоматизация и информационни технологии;
 Електроника, електротехника и телекомуникации;
 Енергетика и енергийни ресурси;
 Металознание и машиностроителни технологии;

ВТОРА СЕКЦИЯ:

 Минни науки, геология и екология;
 Химически науки и технологии;
 Транспорт и транспортни технологии;
 Строителство и геодезия;

ТРЕТА СЕКЦИЯ:

 Аграрни науки и лесотехника;
 Хранителни технологии;
 Икономически науки;
 Маркетинг, мениджмънт и логистика;
 Индустриален дизайн;
 Индустриална собственост;

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ:

 Участват ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от гореизброените тематични направления.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Резюмета
Резюметата не трябва да надвишават 100 думи. Размерът на буквите трябва да бъде 12 pt, с шрифт Times New Roman, Italic, на български и на английски език.

Доклади
 Текстов редактор MS Word, с обем – до 6 стандартни страници, формат А4 /210х297mm/, включително фигурите, таблиците и използваната литература, с интервали: отгоре и отляво - 30 mm, отдясно и отдолу - 25mm (текстово поле 155х242 mm). Докладите се представят на български език.
 Шрифт на основния текст – Times New Roman, с размер 12 pt и междуредие Single Space.
 Заглавие - центрирано с главни, удебелени букви с размер 14 pt. Под него се изписват име, фамилия и e-mail адрес на автора/ите с размер 12 pt.
 Подзаглавия в текста – центрирани и подчертани;
 Илюстрации – черно-бели компютърни графики и чертежи, поместени на съответното място в текста /в рамките на текстовото поле/.
 Цветни илюстрации не се приемат!
 Таблици – номерирани вдясно /размер 10 pt, Italic/.
 Формули – номерирани вдясно от формулата в скоби.
 Измерителни единици – означават се съгласно Международната система измерителни единици (SI);
 Библиография – цитираната литература се номерира по реда на появяването в основния текст (със средни скоби)
 Времетраене при изнасяне – 15 минути.

Презентации

Презентациите да са на MS Power Point до 10 слайда, с шрифт не по-малък от 24 pt.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И НАГРАДИ

Селекционна комисия, назначена от Председателя на ФНТС, обсъжда, селекционира и допуска за участие в Конференцията доклади с научен и научно-приложен характер.

Селекционната комисия прави класиране на авторите на доклади и предлага най-добрите разработки за удостояване с Национални награди.
Критериите за оценка на докладите и присъждане на наградите са:
 Актуалност;
 Приноси /научно-теоретични, приложни и инженерни/;
 Област и обхват на приложимост в науката и практиката;
 Специфични резултати и показатели.

Награди за всяка секция

 Първа награда:
Грамота и парична премия 300 лв.

 Втора награда:
Грамота и парична премия 200 лв.

 Трета награда:
Грамота и парична премия 100 лв.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Допуснатите за участие доклади се представят лично от авторите им и се публикуват в Сборник, регистриран в НАЦИД и с ISSN номер, екземпляри от който се депозират в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и в библиотеките на университетите и институтите на БАН. На авторите се предоставя CD с всички доклади от Конференцията.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конференцията ще се проведе от 12 до 13.11.2020 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 108.

КОНТАКТИ:

д-р инж. Бойко Денчев
GSM: 0878703721
e-mail: fnts_conf@fnts.bg
1000 София, ул. «Г.С.Раковски» № 108, ОФИС 310.
Федерация на научно-техническите съюзи в България

Real Time Web Analytics