Третата национална научно-техническа конференция с международно участие "Технологии и практики при подземен добив и минно строителство"

В периода 8-11 октомври в СПА комплекс “Орфей”, гр. Девин се проведе Третата национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземнен добив и минно строителство”. В работата на конференцията взеха участие 119 водещи специалисти от научни организации и инженери от подземния добив, минното строителство и екологията на България, Русия и Европа.

По традиция този научен форум бе открит от съпредседателите д-р инж. Цоло Вутов – председател на НТС по минно дело, геология и металургия и управител на «Геотехмин» ООД и дтн инж. Николай Вълканов – председател на Националния комитет по маркшайдерство и председател на Съвета на директорите на «Минстрой холдинг» АД. Бяха поднесени поздравления от името на председателя на Федерацията на научно-техническите съюзи в България проф. дтн Иван Ячев, от председателя на УС на Българската минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков и от ректора на Минно-геоложкия университет «Св. Иван Рилски» проф. д-р Любен Тотев. В конференцията взеха участие представители на голяма част от минните специалисти у нас – «Минстрой холдинг» АД, «Челопеч Майнинг» ЕАД, «Горубсо-Златоград» АД, «Горубсо-Кърджали» АД, Мина «Черно море-Бургас» ЕАД, «Елаците мед» АД, «Асарел- медет» АД, «Геотехмин» ООД, «Геопроект» ООД, «Минпроект»ЕАД, Минно-геоложкия университет «Св. Иван Рилски», Университета по архитектура, строителство и геодезия и др.

Конференцията се проведе в два работни дни с осем пленарни заседания по следните тематични направления:

А. Високи технологии и практики при подземния добив и минното строителство.
Б. Метро и тунелно строителство.
В. Екологични проблеми при добива, обогатяването, строителството и закриването на подземни рудници. Рекултивация на околната среда.
Г. Геомеханични проблеми при управление на подземните минни работи и минното строителство.
Д. Технологии и практики при взривните работи. Специални методи на взривяване. Взривопроизводство.
Е. Социално-икономически аспекти при управление и експлоатация на подземни рудници. Безопасност на труда. Охрана на земните недра.
Ж. Квалификация на кадри в подземния добив и минното строителство.
З. Маркшайдерско осигуряване на технологичните процеси при разработване на находищата на подземни богатства.

Представените 40 доклада бяха класифицирани от редакционния съвет по тематични направления и систематизирани в сборник и презентационен диск.

Извън предварително обявената програма бяха представени докладите: «Приложение на технологията ”Terrestrial laser scanning” при мониторинг на кариери” с автори проф. Славейко Господинов и дтн инж. Николай Вълканов и “Решаване на производствените и екологични проблеми в открития рудник “Елаците” (Република България) с прилагане на подземно минно строителство” с автори инж. Валентин Кетипов, инж. Веселин Василев, инж. Иван Каменов и инж. Ангел Томов.
Изключително голям интерес предизвика доклада представен от проф. И.Д. Алборов на тема: “Състояние на околната среда в зоната на хвостохранилището на Търнаузкия волфрамово-молибденов комбинат”. Бе споделен руския опит в зоната на хвостохранилището край река Бексан, където само 30% е вода, а останалата част е плажна зона, съдържаща 116 млн. т хвост. Опасната зона е 10 км, поради проява на негативни тенденции при силен вятър. Съществува необходимост от бензолна смола, която da държи този “букет” от компоненти свързан, за да не се разпространява от вятъра. Абсолютно невъзможно е да се използват в строителството инертните материали от тук, тъй като няма технология за извличането на волфрама от тях, предупреждават руските специалисти.

В дискусията инж. Митко Дамянов - шеф на Ермореченската обогатителна фабрика представи добрите практики и коренно различния принцип на работа, свързан с екологичните изисквания в хвостохранилището. Доказателство за безопасността на хвостохранилището на Ермореченската обогатителна фабрика е наличието на воден живот непосредствено зад стената му.
На форума бе дискутирана и темата за пътищата за спасяване при аварийна ситуация в сложна вентилационна система, както и формулата за спасяването на чилийските миньори, реализирана преди две години. Прогнозиране на грешката при маркшайдерските измервания с метода “Монте Карло” и маркшайдеските методи в рудник “Челопеч” са новостите представени на конференцията.

Добре ще бъде да се подчертае важността и актуалността на темата на конференцията. От нивото на прилаганите технологии зависи в най-голяма степен как ще се решава основния проблем на добива на минерални суровини – пълноценно и комплексно извличане на всички полезни компоненти. Новите и ефективни технологии изискват и консумират по-малко енергия, отделят по-малко вредни емисии и увеличават производителността на труда.
Третата национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземен добив и минно строителство” премина на високо научно-практическо ниво. Участието на млади учени и инженери от Минно-геоложкия университет «Св. Иван Рилски» и Университета по архитектура, строителство и геодезия е заявка за бъдещия успех на това събитие.

Не бихме могли да не отбележа факта, че за нас като организатори бе изключителна привилегия и удоволствие да работим по подготовката и провеждането на този утвърдил се вече форум. Надяваме се, че конференцията даде професионална удовлетвореност и на всички участници. Изказваме благодарността от целия наш екип на дтн инж. Николай Вълканов и неговите сътрудници, както и цялото ръководството на “Минстрой холдинг” АД за проявения професионализъм, коректност и финансова подкрепа, без която форума не би бил възможен.

д-р инж. Кремена Деделянова - главен секретар на НТС по МДГМ

Real Time Web Analytics