V-та Международна конференция по геомеханика

В периода 18 – 21 юни 2012 г. в Международния дом на учените “Фр. Ж. Кюри”, гр. Варна се проведе V-тата Международна конференция по геомеханика.

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия бе отново домакин на този престижен научен форум, превърнал се в традиционен. Съорганизатори бяха Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Българската минно-геоложка камара и много дружества от минния бранш. При откриването на конференцията председателят на Организационния комитет и председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия д-р инж. Цоло Вутов отбеляза, че доказателство за големия интерес към форума е участието на 130 колеги от Беларус, България, Германия, Естония, Иран, Македония, Русия, Сърбия и Турция със 70 доклада.    

Поздравления към участниците бяха отправени от д-р инж. Лъчезар Цоцорков – председател на УС и на БМГК, от проф. д-р Любен Тотев – ректор на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, от проф. дтн Игор Рассказов - директор на Института по минно дело към Руската академия на науките, г. Хабаровск и д-р Боян Димитриевич от Минно-геоложккия факултет на Белградския университет.

Участието на изтъкнати учени и доказани професионалисти е сериозна заявка за бъдещия успех на това международно събитие. Със задоволство бихме могли да отбележим участието на млади специалисти, които представиха своите разработки и се включиха активно, както в научната, така и в социалната програма на конференцията. Тематичните направления засягат области, които са от изключителна важност за минния бранш. Предложението на Редакционния съвет за разширяване на тематичните направление е свързано с повишаващия се интерес на всяка следваща конференция от страна на участници от минните предприятия. Надяваме се тази тенденция да продължи и за в бъдеще и все повече теоретични разработки да бъдат прилагани успешно при решаване на проблеми в минерално-суровинния отрасъл.

Пленарните заседания на конференцията бяха открити от доайена – проф. дтн Николай Николаев – председател на Националния комитет по геомеханика и почетен председател на Организационния комитет. В секционно заседание “Геомеханично осигуряване при усъвършенстване на минно-добивните технологии за максимална ефективност и използване на полезните изкопаеми” бяха представени най-много научни и научно-практически разработки. Много въпроси и продължителна дискусия предизвикаха доклади, свързани с тунелното строителство.

Надяваме се, че всички представени научни и научно-практически разработки, систематизирани в сборника с доклади, ще окажат професионална помощ и ще провокират нови идеи и бъдещи научни търсения.
Презентацията на “ПВБ пауър България” АД по проекта “Среден Искър” предизвика много въпроси относно изграждането на 9-те малки водноелектрически централи по поречието на р. Искър на териториите на общините Своге и Мездра. Компанията представи цялостната си дейност като най-големия частен инвеститор във ВЕИ сектора на територията на страната.

Организационния комитет изказва благодарност на спонсорите на V-тата Международна конференция по геомеханика – “Елаците мед” АД и “ПВБ пауър България” АД, чиято финансова помощ допринесе за утвърждаване престижа на форума.
Бихме искали да изкажем нашата благодарност и към съорганизаторите на конференцията, както и към всички участници от България и чужбина и се надяваме следващата VІ-та конференция през 2014 г. отново да събере научния потенциал в областта на геомеханиката.

д-р инж. Кремена Деделянова - главен секретар на НТС по МДГМ

Real Time Web Analytics