Конференцията се организира от Българския институт по метрология, Съюза на метролозите в България - ФНТС и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Основните теми застъпени в симпозиума са проучване, проектиране и оптимизация на апарати за високо и ниско напрежение, нови материали и технологии, изпълнителни механизми и датчици, силовата електроника, трансформатори, електрически машини и задвижвания, възобновяема енергия и др.
Федерацията на научно - техническите съюзи в България, Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Съюз на учените в България и Българска минно- геоложка камара организират кръгла маса на тема: „Перспективи на уранодобива в България“. Основните тематични направления са:
В периода 8-11 октомври в СПА комплекс “Орфей”, гр. Девин се проведе Третата национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземнен добив и минно строителство”. В работата на конференцията взеха участие 119 водещи специалисти от научни организации и инженери от подземния добив, минното строителство и екологията на…
Real Time Web Analytics