Работник в озеленяването

garden

Курс по професия : ТЕХНИК - ОЗЕЛЕНИТЕЛ Специалност: Озеленяване и цветарство

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по специалността „Озеленяване и цветарство”. След завършване на курса участниците придобиват теоретични и практически знания и умения по следните модули:

 • Значение и класификация на цветните култури
 • Агрохимия и Агрометрология
 • Аграрна икономика
 • Основни характеристики на дървесни видове, храсти и цветя
 • Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти растения
 • Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения
 • Парково строителство
 • Механизация в парковото строителство
 1. Продължителност - 960 ч.
 2. Изисквания към кандидатите;
 • Навършени 18 г.
 • Завършено средно образование.

    3. Място на провеждане:
Теоретичното обучение се провежда в ДНТ, ул.”Раковски” 108, в учебни зали, оборудвани със съвременни технически средства; София, Практическото обучение се провежда в реални условия в лицензирана материална база.

    4. Обяснителни бележки:

 • Професионалното обучение при пълен курс на обучение 960 ч. завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията, съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
 • Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация .
 • При обучение по част от професията завършеното професионално обучение по един или повече от посочените модули се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОН.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидена е и възможност за валидиране на знания и умения в съответствие с чл. 38, ал.2, т.2 и ал.3,от ЗПОО за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по специалността. При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts-bg.org
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Курс по професия : Озеленяване и цветарство Специалност: Работник в озеленяването

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалността „Работник в озеленяването”. След завършване на курса участниците придобиват теоретични и практически знания и умения по следните модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Декоративна дендрология с разсадници, цветарство и парково проектиране
 • Основни характеристики. Размножаване и отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения
 • Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито. Парково озеленяване. Механизация
 • Професионално насочване и ориентиране
 1. Продължителност - 300 ч.
 2. Изисквания към кандидатите;
 • Навършени 18 г.
 • Завършено начално образование.

     3. Място на провеждане:
Теоретичното обучение се провежда в ДНТ, ул.”Раковски” 108, в учебни зали, оборудвани със съвременни технически средства; София, Практическото обучение се провежда в реални условия в лицензирана материална база.

     4. Обяснителни бележки:

 • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалността “Озеленяване и цветарство”
 • Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията
 • Завършеното професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидена е и възможност за валидиране на знания и умения в съответствие с чл. 38, ал.2, т.2 и ал.3,от ЗПОО за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по специалността. При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

 

Real Time Web Analytics