Компютърна графика

comp gra 

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по специалността "Компютърна графика". След завършване на курса участниците придобиват теоретични и практически знания и умения по следните модули:

 • Компютърна анимация;
 • Обектно - ориентирано програмиране;
 • Уеб-дизайн;
 • Графичен дизайн и реклама;
 • CAD приложения.    

1. Продължителност - 960 ч.

2. Изисквания към кандидатите;

 • Навършени 18 г.
 • Завършено средно образование.

3. Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108, компютърна зала със 10 самостоятелни работни места;
 • София, ул."Андрей Ляпчев" №4, зала със 10 самостоятелни работни места;

За обучението се изолзва лицензиран софтуер - получен от Майкрософт по програмата за Академия за информационни технологии на Майкрософт с пълните права да използва лицензиите на Майкрософт.

4. Обяснителни бележки:

 • Професионалното обучение при пълен курс на обучение 960 ч. завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - теория на професията и практика на професията, съгласно ДОИ и Национални изпитни програми..
 • Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
 • При обучение по част от професията по един или повече от посочените модули завършеното професионално обучение се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОН.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидена е и възможност за валидиране на знания и умения в съответствие с чл. 38, ал.2, т.2 и ал.3,от ЗПОО за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по специалността. При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Real Time Web Analytics