Водачи на мото и електрокари

 el cars

Курс „Водачи на вилични кари”, съгласно Наредба №1 за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари

Модул 1: Теоретична подготовка

 1. Класификация, основни елементи и възли на карите – ниско и високоповдигачи, използвани в предприятието
 2. Технически и експлоатационни параметри на карите
 3. Устойчивост на виличните високоповдигачи
 4. Товароподемност и определяне на максимално допустимата маса на товара
 5. Поемане и подреждане на палетизирани товари
 6. Движение по наклон
 7. Преминаване през врати и ниски участъци
 8. Палети - параметри и изисквания при разполагане и укрепване на товарите върху тях
 9. Правила и изисквания за осигуряване на безопасна работа с вилични кари
 10. Инциденти при работа с вилични кари – причини и препоръки за избягването им
 11. Специфични особености, правила и изисквания при експлоатация и обслужване на газокари
 12. Представяне на учебни филми и клипове, тематично свързани с обучението и онагледяващи работата и възникването на инциденти с кари
 13. Допълнителен модул – обучение за безопасна работа и експлоатация на газокари.

Теоретичната част на обучението завършва с провеждане на индивидуален писмен тест.

Модул 2: Практическо обучение на водачите е в реални условия.

Всеки от водачите на кари в рамките на 15-20 минути извършва основни операции по преместване и складиране на товар с високоповдигача в работни условия. Целта е да се посочат евентуални пропуски и неправилни манипулации. Да се дадат, индивидуално на всеки водач, конкретни препоръки за работата му. Провеждане на индивидуален практически изпит.

При заявки от фирми препоръчително е, преди провеждане на обучението в съответното предприятие, да се предостави информация за специфични, вътрешни разпоредби, отнасящи се до работата и обслужването на карите и извършването на товарно-разтоварни дейности. Посочването на местата (складови зони, двор на предприятието), където често възникват инциденти и причините за тяхната поява, е полезно, и ще позволи, през време на обучението да се обърне внимание на водачите на кари към рисковите зони.

ЗАБЕЛЕЖКА: При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Real Time Web Analytics