ПРАВИЛА

За ползване на зали, техническо оборудване и персонал за провеждане на мероприятия от външни клиенти и Националните сдружения на научно-техническите съюзи в Националния дом на науката и техниката.

Настоящите правила регламентират използването на залите и техническото оборудване в Националния дом на науката и техниката от външни клиенти и Националните сдружения на научно-техническите съюзи. Те имат за цел повишаването на ефективността на тази дейност и оптимизиране на финансовите резултати от нея.

I. За наемане на материално-техническата база на Националния дом на науката и техниката от външни клиенти важат следните тарифи, правила и условия:

1. Тарифите, в съответствие със Заповед № 01-1-А-1 от 09.01.2008 г. и Заповед №.01-1-1-4 от 28.02..2012г(за почасовото заплащане) и Заповед№ 01-1-А-25./25.03.2015г., са както следва:

1.1.Заплащане на ден за ползване на залите:

 Зала, брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
 1
2
3
4
5
6
Зала №302 /14 места/ 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.
 Зала №1 /62 места/
119 лв.
 225 лв.
310 лв.
 275 лв.
390 лв.
Зала №2 /40 места/
119 лв.
 215 лв.
 295 лв.
 265 лв.
 340 лв.
Зала №3 /90 места/
190 лв.
 285 лв.
 360 лв.
 360 лв.
 425 лв.
 Зала №4 /300 места/
 
 395 лв.
 495 лв.
 495 лв.
 595 лв.
Зала №105А /54 места/
109 лв.
 200 лв.
 295 лв.
 255 лв.
 340 лв.
Зала №312 /до 25 места/
85 лв.
 105 лв.
 140 лв.
 140 лв.
 190 лв.
Зала №108
 
 69 лв.
 89 лв.
 105 лв.
 135 лв.
Зала №109 /до 27 места/ 85 лв. 105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.
Зала №302 /до 14 места/ 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.
Зала №315 /до 14 места/   69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.
Зала №507 /до 25 места/ 72 лв. 95 лв. 130 лв. 130 лв. 175 лв.

 

 • За Зали 3 и 4 ползването на мултимедия, предоставена от ФНТС, да се счита включена в цените, посочени по-горе в таблицата.
 • За останалите зали таксата за полване на мултимедия, предоставена от ФНТС, е 20лв./ден.
 • В случаите, когато Зала 4 се ползва за мероприятие с включена консумация на нейна територия, цените са, както следва:

 

 Зала, условия и брой места
Делнични дни
Почивни и празнични дни
до 4 часа
до 8 часа
над 8 часа
до 4 часа
до 8 часа
над 8 часа
 1
2
3
4
5
6
7
 Зала №4 /300 места/ с консумация
425 лв.
 599 лв.
 599лв. плюс
60лв. за всеки
започнат час след
осмия
 599 лв.
 799 лв.
 799лв. плюс
75лв. за всеки
започнат час след
осмия

 

 • В случаите, когато Зали 3 и 4 се използват в почивни и празнични дни, услугата за почистването им от прсонал на ФНТС и допълнителната такса за пропуск и охрана да се считат включени в цените, посочени в тази таблица.
 • За останалите зали (без зали 3 и 4) в почивните и празнични дни се заплащат задължително допълнително 35 лв. на ден за пропуск и охрана. По желание клиентът може да заяви чистачка на етажа /20 лв./ и техническо и организационно обслужване на мероприятието /35 лв./;
 • Ако ползването на залите (без Зала 4) е свързано с консумация (коктейли и други) и почистването се извършва от персонал на ФНТС, към упоменатите в Таблица 1 суми, се заплащат допълнително 35лв.
 • Във всички посочени цени не е включен ДДС.

1.2. При осигуряване на външни клиенти за ползване на залите в НДНТ да се изплаща 10% на лицето (извън персонала на ФНТС) или Националното сдружение на НТС, осигурило ползвателя;

2. Условия за наемане на залите от външни клиенти:

2.1. Залите се предоставят за ползване само със заявка (Приложение №3) и предварително заплатен наем в пълен размер.

Заявките се представят в Направление „Обща организация и координация“ на ФНТС и се подписват от оторизираните за целта негови сътрудници. При неспазването на това изискване заявките губят валидността си.

2.2. Наемателите имат право да ползват само залата, за която предварително са заплатили определения наем.

Заплащането на наема се извършва срещу фактура в брой или по банков път най-късно 3 (три) работни дни преди датата на ползването на залата. Тази сума не подлежи на връщане от ФНТС при анулиране на заявката в рамките на тези три дни или при неявяване на ползвателите й на заявената дата.

2.3. Организирането на коктейли във фоайетата пред залите, свързани с мероприятията, за които са наети, могат да се провеждат само след разрешение на Главния секретар на ФНТС за всеки конкретен случай.

II. За наемане на зали от Националните сдружения на НТС важат следните правила:

1.Националните сдружения на НТС (ННТС) имат право да ползват зали, техническо оборудване и персонал в Националния дом на науката и техниката освободени от заплащане или срешу заплащане по редуцирани цени, както следва:

1.1.ННТС са освободени от заплащането на наем за ползването на зали за провеждането на Общи събрания, заседания на ИБ и УС и други организационни мероприятия на съответно ННТС (Приложение №1), както и на съвместни научно - технически мероприятия с ФНТС по регламентите в „Методиката за съфинансиране от ФНТС на дейности на Националните сдружения на НТС“ (Методиката...) според плана за съфинансиране от Бюджета на Федерацията на дейности на ННТС на конкурсни начала (Образец 1“), заявени по съответния ред (Приложение №2).

Броят на съвместните дейности, съфинансирани от ФНТС и включени в „Образец 1“, не може да бъде повече от 5 (седем) за календарна година за всеки ННТС

1.2. Срещу заплащане – за научно-технически мероприятия с такса правоучастие; курсове, семинари и други форми на квалификационна дейност, които се заплащат; за изложби, базари и др. мероприятия с финансови приходи, извън посочените в т.1.1 на ГлаваII; за научно-технически мероприятия извън обхвата на тези, включени в „Образец 1“ на „Методиката...“, провеждани от съответнотното Национално сдружение.

Те трябва да бъдат заявени по гореуказания ред (Приложение №4).

В тези случаи съответното Национално сдружение следва да заплати дължимата сума за наетите зали най-късно 3 (три) дни преди датата на провеждането на съответното мероприятие.

Тази сума не подлежи на връщане от ФНТС при анулиране на заявката в рамките на тези три дни или при неявяване на ползвателите й на заявената дата.

Редуцираните цени за ден за ползване срещу заплащане на залите на НДНТ от Националните сдружения на НТС са, както следва:

 

 Зала, брой места
Делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
 
Зала №1 /62 места/
30 лв.
45 лв.
55 лв.
75 лв.
 Зала №2 /40 места/
30 лв.
 45 лв.
 55 лв.
 75 лв.
Зала №3 /90 места/
50 лв.
 75 лв.
 95 лв.
 120 лв.
Зала №4 /300 места/
 
 85 лв.
 105 лв.
 180 лв.
 Зала №105А /54 места/
30 лв.
 45 лв.
 55 лв.
 75 лв.
Зала №312 /до 25 места/
30 лв.
 40 лв.
50 лв.
 75 лв.
Зала №108
30 лв.
 35 лв.
 45 лв.
 75 лв.
Гардербно
 
 
 
 

 

 • За Зали 3 и 4 ползването на мултимедия, предоставена от ФНТС да се счита включена в цените, посочени по-горе в таблицата.
 • За останалите зали таксата за полване на мултимедия, предоставена от ФНТС, е 20лв./ден.
 • Във всички посочени цени не е включен ДДС;
 • Редуцираните цени за двучасово ползване на залите на НДНТ от Националните сдружения на НТС не важат за почивни и празнични дни.

2. В НДНТ не могат да се провеждат безплатно или на редуцирани цени мероприятия, които нямат научно-технически характер, като чествания на юбилеи, годишнини, коктейли и други подобни социални прояви. Изключения се правят за Почетни членове и Заслужили деятели на ФНТС и настоящи Председатели и Секретари на сдружения, но само след предварително съгласуване с Главния секретар на ФНТС.

3. Националните научно-технически съюзи, които желаят да провеждат научно-технически и организационни мероприятия в НДНТ, представят ежегодно до 28 февруари плановете си за научно-техническа, творческа, квалификационна и ирганизационни дейности в указаните форми в Направление „Обща организация и координация“ на ФНТС. Въз основа на тях се подготвя педварителен годишен календарен план за заетостта на залите, който се утвърждава от Главния секретар на ФНТС.

4. Главният секретар на ФНТС, съгласувано със Секретаря на УС (или Изпълнителния директор) на всяко отделно сдружение преценявя /от гледна точка на настоящите Правила/ планираните от съответното ННТС научно-технически мероприятия, които могат да се заплащат без заплащане на наем и ги утвърждава поименно.

5. Националните сдружения на НТС могат да ползват планирани зали, техническо оборудване и персонал за организиране и провеждане на мероприятия в НДНТ само срещу писмени заявки, предвариелно подготвени по утвърдените за целта образци (Приложения №№ 1,2 и 4), съгласувани чрез подпис от оторизираните сътрудници в Направление „Обща организация и координация“ във ФНТС.

При неспазване на това изискване заявките губят валидността си.

6. При възникване на потребност в дадено сдружение за организиране и провеждане на извънпланови научно-технически прояви, провеждането им е възможно само след одобрена писменна молба, подадена до Главния секретар на ФНТС, който преценява и одобрява точното време, залата за провеждане и начинът на ползването й /със или без зплащане/.

7. Когато в предварително заявената зала от съответното сдружение не се провежда планирано и заявено мероприятие по различни причини, заявителят е длъжен да уведоми за това оторизираните за целта служители в Направление „Обща организация и контрол“ най-малко десет дни преди датата за провеждане на мероприятието. При неспазването на това изискване, на заявителя се удържа до 50% от утвърдената наемна цена за външни клиенти.

Дължимите от ННТС суми по тези удръжки се прихващат в края на календарната година от неразплатените средства, предвидени за тях в Бюджета на ФНТС по „Методиката за съфинансиране от ФНТС на дейности на Националните сдружения на НТС“за съвместни мероприятия с Федерацията.

8. ННТС ползват зали в НДНТ само за мероприятия, провеждани от самите тях. Те нямат право да преотдават наети от тях зали на външни организации, лица и фирми. При установяване на нарушения от такъв характер, съответното сдружение се санкционира като заплаща утвърдената нередуцирана наемна цена в двоен размер.

9. Текущ оперативен контрол по уплътняването на капацитета на на залие в НТНТ за провеждането на съответните мероприятия, се осъществява от Направление „Обща организация и координация“ на ФНТС.

10. Редът и начинът на взаимодействие между отделните Направления, звена и сътрудници на ФНТС, осигуряващи изпълнението на изискваниятя на тези Правила, се уреждат и регламентират с писмена заповед на Главния секретар на ФНТС.

ЗАли и офиси под наем

 

Цените са без включено ДДС*

Разпределение на всички зали
Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 1   13m x 6.5m
85m2
62 62  40  100 40 40 40
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 16m x 6.4m
100m2 
50 60 120 40 40 40
Зала 4 17.5m x 11.5m
200m2 
200  - 100 150 - - -
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
40 40 30 80  40 40 40
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
20 20 15 30 20 20 20
 Зала 108 6m x 3m
18m2 
- - - - 13 - -
 Зала 109 6m x 3m
18m2 
- 30 - - - - -
 Зала 111 6m x 3m
18m2 
20 20 - 20 20 20 20
 Зала 315 6m x 3m
18m2 
- - - - 25 - -


Зала 1 - "инж. Георги Ганев"

Празна зала, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Зала и брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
 
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
Зала №1 - "инж. Георги Ганев"  / 85 кв. М / 62 места
119 лв
 225 лв.
 310 лв.
275 лв.
 390 лв.

Галерия


Зала 2 - "проф. Иван Попов"
40 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
109 лв.
 215 лв.
 295 лв.
 265 лв.
 340 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 - "инж. Стоимен Сарафов"
90 места, екран, безжична интернет връзка, късофокусна мултимедийна система, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
190 лв.
 360 лв.
 425 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 3  16m x 6.5m
100m2
50 60 120 40 40 40
Зала 4 - "проф. Асен Златаров"
250 места, голям екран, перфектна акустика, осветителна техника, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, концерти и др.
Благодарение на новите, подвижни столове, тя предлага следните варианти за конфигуриране: театрална зала с триста места, преподреждане с цел използване за: класна стая, прием, съвещание – П-образна маса, О-образна маса.

Цени

Зала условия и брой места
 
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
5
6
7
 Зала №4 /250 места/
с консумация
 599 лв.
799 лв.
799лв.
плюс 95лв. за всеки започнат час след осмия


Зала условия и брой места
 
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
5
6
7
 Зала №4 /250 места/
без консумация
 495 лв.
595 лв.
*

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 4  17.5m x 11.5m
200m2
250  - - - - - -
Зала 302
14 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Зала и брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
 
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
Зала №302 /14 места/
65 лв.
 89 лв.
 120 лв.
120 лв.
 165 лв.

Галерия


Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 302 4m x 6m
24m2
- 14 -  - 14 - 14
Зала 312
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
85 лв
 105 лв.
 140 лв.
 140 лв.
 190 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
20 20 15 30 20 20 20
Зала 105 A
54 места, климатик, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
109 лв.
 200 лв.
 295 лв.
 255 лв.
 340 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
40 40 30 80 40 40 40
Зала 108
14 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
-
 69 лв.
89 лв.
 105 лв.
 135 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 108  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 - -  25 25  25 
Зала 109
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
85 лв
 105 лв.
 140 лв.
 140 лв.
 190 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 109  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 - -  25 25  25 
Зала 315
14 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
-
 69 лв.
89 лв.
 105 лв.
 135 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 315  6.2m x 6.5m
40m2
14   14 - -  - - 14
Зала 507
20 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
72 лв.
 95 лв.
130 лв.
130 лв.
 175 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 507  m x m
m2
20  20 - -  - - 20

 

Зала 4 и Зала 3 - центите са с консумация

Зала условия и брой места
Зала 3
 Зала 4
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
2 3
4
5
6
7
 Зали/Цени
с консумация
 425 лв.
599 лв.
599 лв.
плюс 75 лв. за всеки започнат час след осмия
 599 лв.
799 лв.
799лв.
плюс 95лв. за всеки започнат час след осмия

Зала 4 и Зала 3 - центите са без консумация

Зала условия и брой места
Делнични дни
 Празнични и почивни дни
  до 4 часа над 4 часа * до 4 часа над 4 часа *
1
2 3
4
5
6
*
Зала №4 /250 места/
без консумация
 385 лв.
495 лв. *
 495 лв.
595 лв.
*
 
За повече информация и резервации на зали:
тел: (02) 987 72 30
GSM: 0878 70 36 69 или 0878 70 37 20
e-mail: m.antonov@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

Конферентни зали и офиси под наем

Дом на науката и техниката - гр. София, предлага зали под наем на атрактивни цени, прекрасни условия за провеждане на научно-технически мероприятия, международни симпозиуми, конгреси, конференции, курсове, концерти, коктейли и др. Предлагаме ви зали с площи от 39 м2 до 200 м2. 

Конферентни зали под наем – конферентните зали, които предлагаме разполагат с от 40 до 120 места. Подходящи са както за събития с по-малко гости, малка бизнес среща, така и за събития с много бизнес клиенти и съдружници – голямо конферентно събитие, коктейл или семинар. Благодарение на конферетното ни оборудване гостите ви ще останат доволни и вашето събитие ще протече гладко. 

Изнасянето на презентации пред екипа ви или клиентити ви е от изключителна важност за да успят да разберат концепцията на новия проект или завърщеният вече да бъде пригледно презентиран и да бъдат показани постигнаните резулатати. Ние от ФНТС разполагаме точно с такива зали за презентации побиращи от 20 до 100 лица, оборудвани с мултимедийни проектори. 

Последно спомената, но не и на последно място е залата ни за концерти, с чудесна акустика и обем от 300 места разположени като в театър, тя би отговорила на очакванията и на най-взискателния клиент. Концертна ни зала ще ви остави очаровани предлагайки ви незабравимо изживяване. 

ЦЕНИ

Предимства
 • Отлична локация в топ центъра на град София, ул. "Г.С.Раковски" №108 виж на картата
 • Перфектни комуникации в близост до спирка на трамвай номер 10, 12, 18, множество мaршрутни линии и тролей номер 9.
 • Наличие на голям брой хотели в района
 • Голям избор на зали. Залите позволяват различни конфигурации, както и възможността до обяд те да бъдат ползвани в едни вид, а след обяд да се преподредят, в зависимост от целите на събитието Ви.
 • Платен паркинг
 • Обособен кът за кафе-паузи и кетъринг.
 • Собствен санитарен възел
Техническо оборудване и услуги

Предлагаме пълен пакет от технически средства и услуги свързани с обезпечаването на конферентните мероприятия.

Зали за бизнес срещи и презентации
Конферентни зали под наем
 • Озвучителна система
 • Конферентна система
 • Дискусионна система
 • Микрофони
 • Флипчарт / дъска за писане
 • Мултимедиен проектор
 • Всякакво допълнително оборудване по заявка
 • Екран
 • Техник
 • Гардероб
 • Ползване на факс
 • Принтер
 • Ксерокс

За повече информация и резервации на зали:

тел: (02) 987 72 30
GSM: 0878 70 36 69 или 0878 70 37 15
e-mail: m.antonov@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ОСЕМНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2021 - СБОРНИК С ДОКЛАДИ

 

Федерацията на научно-техническите съюзи в България членува в младежката структура – Европейски млади инженери /EYE/, която работи за установяване на контакти и сътрудничество между млади инженери /до 35 години/ от европейските страни, упражняващи пълноценно инженерна професия.
В средата на 2003 година към Управителния съвет на ФНТС бе учредена младежка секция – Съюз на европейски млади инженери – България /СЕМИБ/. Членове на Съюза са млади инженери, доктори, докторанти и студенти от горните курсове на техническите университети в страната, обучаващи се по инженерни специалности.

Органи на СЕМИБ са:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.


Основни задачи на младежката секция към ФНТС – СЕМИБ са:

 • Привличане на млади инженери, доктори, докторанти, магистри и бакалаври до 35 години към активна обществено полезна дейност в структурите на ФНТС и нейните сдружения;
 • Формиране на ново управленско поколение в органите на сдруженията във ФНТС, адекватно към променящите се съвременни изисквания , умело ползващо натрупания дългогодишен опит, традиции и добродетели в научно-техническите съюзи;
 • Съдействие като партньори за установяване на контакти и сътрудничество между български млади инженери и техни колеги от други европейски страни.

Приемането на членове в СЕМИБ става с подаване на писмена молба /по образец/ до УС на СЕМИБ.

Молба за членство

За контакти:
д-р инж.Кремена Деделянова
тел.: 02 986 13 79
E-mail: semib@abv.bg
1000 София, ул. “Г.С.Раковски” № 108
Федерация на Научно-техническите съюзи

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС

ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА”

И

„МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА”

 

 

 1. I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

          В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:

          За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование;

            За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование и е на възраст под 35 години.

 1. II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ И СРОК НА ПОДАВАНЕ
 2. Предложение за номиниране на кандидати за наградите в конкурса имат право да правят всички юридически лица.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:

          2.1. Мотивирано предложение от юридическото лице, предлагащо кандидата, подготвено в съответствие с критериите за оценка и с писмени доказателства в подкрепа на номинираната кандидатура.

          2.2. Формуляр /лист/ с личните данни на кандидата, който съдържа трите му имена, адрес за кореспонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионално – инженерна, научна и обществена биография.

 1. Срок и адрес за подаване на документите: 31.05.2020 г.

 

 

Адрес: 1000 –гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 108,

Федерация на научно – техническите съюзи в България,

Направление „Обща организация и координация”.

Е-mail: m.antonov@fnts.bg, b.denchev@fnts.bg

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ НАГРАДИ

 1. Обществена значимост на цялостната професионална /конструкторска, технологична, организационна, производствена/дейност;
 2. Регистрирани изобретения и/или нововъведения;
 3. Участие в реализиране на пазарни пробиви в резултат на внедряване на изобретения и/или нововъведения;
 4. Създаване и оценка на нивото на нови продукти, изделия, услуги,сортове и нови енергийни източници;
 5. Създаване и внедряване на нови технологични и производствени процеси;
 6. Потвърдени икономически резултати от инженерната дейност;
 7. Наличие на социални резултати от инженерната дейност.
 1. НАГРАДИ ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА

 

          Комисия, назначена със заповед на Председателя на ФНТС, предлага за одобрение  от ИБ на УС на ФНТС по един първенец в двете категории на Конкурса, на който се връчват съответните награди, както следва:

 • За „Инженер на годината”Плакет „Инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева.
 • За „Млад инженер на годината”Плакет „Млад инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 800 (осемстстотин) лева.

Файлове:
Формуляр за участие

Писмо

Real Time Web Analytics