• banner HOT NEW

Федерация на научно-техническите съюзи - ЦПО София, ул."Раковски"108 организира дневни, вечерни и съботно-неделни курсове. Занятията се провеждат в учебни кабинети на Дома на техниката, София, ул.”Раковски” 108. 

І. Обучение по ключови компетентности

А. Ключова компетентност 2 – общуване на чужди езици
Английски език - 300 учебни часа
Провеждат се курсове за обучение по европейски стандарти А1, А2 и В 2
По системата New Framework
Целта на обучението е курсистите да придобият четивни, говорни и писмени умения. Да получат граматически познания по раздели фонетика и морфология на английската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 000 до 2 500 нови думи за всяко ниво.

englishgroup465В курса на обучение курсистите придобиват знания и умения да:
 • четат и превеждат свободно текстове от английски на български език и обратно
 • съставят диалози
 • попълват различни формуляри
 • правят интервюта по определени теми
 • пишат официални и неофициални писма и др.

Б. Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност - 48 учебни часа
- Работа със специализиран софтуер – основи на цифровите медии
- Работа с електронни таблици
- Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията.
- Работа с основни текстообработващи програми
- Работа с бази данни управление и съхранение на информацията
- Основи на компютрите – работа с текстообработваща програма, електронни таблици, презентации, интернет и електронна поща - 51 учебни часа
В. Вид ключова компетентност 7 „ Инициативност и предприемачество” - 33 учебни часа
- Обща икономическа култура;
- Предприемачество;
- Лидерски умения;

ІІ.Професионално обучение, съгласно списъка на професиите по ЗППО

Текстообработка
Целта на курса е обучаемите да изпълняват всички видове офисни и административни дейности. След успешно завършване на курса участниците ще могат да:
 • въвеждат и форматират текст, таблици, графики
 • зареждат и привеждат WEB- страниции
 • работят с електронна поща
 • ползват Интернет

Оперативно счетоводство
Целта на курса е да подготви обучаваните за реализацията им в областта на счетоводството и данъците. След успешно завършване на курса участниците ще могат да:
 • изпълняват различни счетоводни дейности в съответствие с нормативните документи
 • изготвят и попълват счетоводни документи и статистически форми
 • анализират и осчетоводяват счетоводни операции
 • прилагат международните счетоводни стандарти
 • придобият умения за ползване на програмни счетоводни продукти
 • да работят в екип

Графичен дизайн
След успешно завършване на курса участниците ще могат да:
 • работят в среда на Windows
 • създават векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения, текстообработка- предпечатна подготовка на издания, комбиниращи изображения и текст, цветоотделки
 • смесват обекти и линии
 • подреждат в равнината и един спрямо друг
 • боравят с тримерни ефекти
 • управляват и редактират текст, шрифтове
 • подготвят проекти
 • използват готови обекти от предишни проекти
 • създават фирмено лого
 • оптимизират изображения

Компютърна графика
Целта на курса е участниците да могат да използват дигитална техника за създаване на изображения, оформление на печатни издания, предпечатна подготовка, цифрова фотография, изработване на реклами, клипове, кратки филмови форми . След успешно завършване на курса участниците ще могат да:
 • работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и переспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти
 • ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения
 • създават и ползват различни CAD приложения за работа в проектантска, рекламна и производствена среда
 • използват средствата за автоматизация в производствена среда - връзка CAM и CIM
 • създават компютърни дву- и триизмерни графични модели и да ги анимират

ІІІ. Краткосрочни курсове и семинари по заявки на фирми, организации и свободнонабираеми.
ІV. Други курсове

Електробезопастност
Със заповед № РД – 16-739 / 20.08. 2009 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма е дадено право на ЦПО към ФНТС да провежда обучение и изпити по за квалификационна група по Правилник за безопастност и здраве при работа в електрически в електрически уредби на електрически и топлофикационни и електрически мрежи.
Целта на курса е провеждането на обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането , в съответствие с Правилника за безопасност и здраве при електрообзавеждането при напрежение до 1000 V.


Европейски сертификат за компютърни умения /ECDL/
Федерацията на научно – техническите съюзи /ФНТС/ е лицензиран център, които има право да провежда обучение и тестиране по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения) .
Това е сертификационна програма, предлагаща унифициран стандарт за умения, признат в 150 страни в Европа и света. Притежаването на диплома ECDL Ви дава възможност за успешно реализиране на пазара на труда не само в България, но и във всичките 150 страни.

 

V. Обучение по чл. 40 от ЗППО


Индивидуално обучение за валидиране на професии в съответствие с изискванията на чл.40 от ЗППО и по професии от лиценза на ЦПО към ФНТС.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО !
Real Time Web Analytics