Федерацията на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/ работи активно и целенасочено за подпомагане на своите членове в професионалното им развитие и утвърждаване, за стимулиране на тяхната професионална и социална реализация и за повишаване престижа на инженерната професия в името на техните интереси и интересите на обществото. ФНТС има богат опит и традиции в организирането и провеждането на професионално и специализирано обучение, както на заети, така и на безработни лица.

За успешното реализиране на тази дейност с решение № 7 от октомври 2002 г. на Управителния съвет на ФНТС бе създаден Център за професионално обучение /ЦПО/ и бе утвърден Правилник за устройството и дейността му.
С протокол №14 от 15.10.2003 година на Националната агенция за професионално образование и обучение бе издадена Лицензия № 200312074 на ЦПО, която неколкократно бе допълвана и разширявана с нови професии и специалности. Лицензирани са 212 професии и специалности в следните основни направления: Стопанско управление и администрация, Техника, Производство и преработка, Архитектура и строителство, Селско, горско и рибно стопанство, Услуги за личността, Социални услуги и Опазване на околната среда.

Разработени са пакет от нормативни документи, с които се регламентира организирането и провеждането на професионалното обучение – Инструкция за осъществяване на мониторинг върху дейността на Центъра за професионално обучение и информационното му осигуряване, Инструкция за завършване и удостоверяване на професионалното обучение в системата на ЦПО към ФНТС, Наредба за жалбите и др.
Дейността на Центъра се ръководи от Управителния съвет на ФНТС. За ръководител на Центъра е избран Председателя на УС на ФНТС.

Към ЦПО функционират следните органи:

 • Комисия по квалификация и професионално обучение;
 • Комисия по жалбите.

Центърът е сертифициран по ИСО 9001;2008.

Основните задачи на ЦПО към ФНТС са:

 • Самостоятелно и /или/ чрез своите структури в цялата страна да организира професионално обучение на лица над 16 год., за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица в съответствие със законодателството на Република България и на Европейския съюз, на международните стандарти и потребностите на нашето общество.
 • Да прави предложения пред компетентните държавни органи за развитие и усъвършенстване на системата на професионално обучение и участва в разработването на нормативни документи, свързани с професионалното обучение.
 • Да участвува със свои представители в държавно-обществени органи и организации, работни групи, комисии и др. по проблемите на професионалното обучение.
 • Да осъществява контакти с национални и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми и за успешното интегриране в програмите на Европейския съюз за обучението на възрастни.
 • Да извършва единна издателска и рекламна дейност и осигурява учебни помагала, сертификати, удостоверения, рекламни и пропагандни материали и други.

ЦПО към ФНТС обединява методически и организационно 18 учебни центрове в системата от цялата страна, които имат собствени лицензии и работи съвместно с останалите свои сдружители на договорна основа.
Обучението по теория се провежда в Домовете на науката и техниката в кабинети, оборудвани със съвременни технически средства, а практическото обучение в реални условия в лицензирана материална база.

 • Лектори са изявени специалисти с богат педагогически опит, прилагащи най-съвременни форми и методи на обучение.
 • След полагане на тестове по определените модули и окончателен изпит, на успешно издържалите курсисти се издават документи на Министерство на образованието и науката.


Центърът организира курсове и семинари за:

 • повишаване на знанията и квалификацията на специалистите по актуални икономически и научно-технически проблеми, свързани с успешната евроинтеграция и ефективното усвояване на европейските фондове;
 • курсове по ОП”Човешки ресурси” и други европейски програми, управлявани от Агенция по заетостта;
 • курсове за професионално обучение на заети и безработни лица и по заявки на фирми за обучение на персонала им;
 • обучение по чужди езици на възрастни и деца по в съответствие с изискванията на европейската рамка за изучаване на чужди езици.
ECDL - Федерацията на научно – техническите съюзи /ФНТС/ е лицензиран център, които има право да провежда обучение и тестиране по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения - ECDL/, който дава възможност на притежателя да удостовери по безпорен начин своите компютърни умения.
Real Time Web Analytics