ПРАВИЛА

За ползване на зали, техническо оборудване и персонал за провеждане на мероприятия от външни клиенти и Националните сдружения на научно-техническите съюзи в Националния дом на науката и техниката.

Настоящите правила регламентират използването на залите и техническото оборудване в Националния дом на науката и техниката от външни клиенти и Националните сдружения на научно-техническите съюзи. Те имат за цел повишаването на ефективността на тази дейност и оптимизиране на финансовите резултати от нея.

I. За наемане на материално-техническата база на Националния дом на науката и техниката от външни клиенти важат следните тарифи, правила и условия:

1. Тарифите, в съответствие със Заповед № 01-1-А-1 от 09.01.2008 г. и Заповед №.01-1-1-4 от 28.02..2012г(за почасовото заплащане) и Заповед№ 01-1-А-25./25.03.2015г., са както следва:

1.1.Заплащане на ден за ползване на залите:

 Зала, брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
 1
2
3
4
5
6
Зала №302 /14 места/ 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.
 Зала №1 /62 места/
119 лв.
 225 лв.
310 лв.
 275 лв.
390 лв.
Зала №2 /40 места/
109 лв.
 205 лв.
 290 лв.
 245 лв.
 340 лв.
Зала №3 /90 места/
180 лв.
 275 лв.
 350 лв.
 350 лв.
 425 лв.
 Зала №4 /300 места/
 
 385 лв.
 495 лв.
 495 лв.
 595 лв.
Зала №105А /54 места/
99 лв.
 195 лв.
 290 лв.
 245 лв.
 340 лв.
Зала №312 /до 25 места/
72 лв.
 95 лв.
 130 лв.
 130 лв.
 175 лв.
Зала №108
 
 69 лв.
 89 лв.
 105 лв.
 135 лв.

 

 • За Зали 3 и 4 ползването на мултимедия, предоставена от ФНТС, да се счита включена в цените, посочени по-горе в таблицата.
 • За останалите зали таксата за полване на мултимедия, предоставена от ФНТС, е 20лв./ден.
 • В случаите, когато Зала 4 се ползва за мероприятие с включена консумация на нейна територия, цените са, както следва:

 

 Зала, условия и брой места
Делнични дни
Почивни и празнични дни
до 4 часа
до 8 часа
над 8 часа
до 4 часа
до 8 часа
над 8 часа
 1
2
3
4
5
6
7
 Зала №4 /300 места/ с консумация
425 лв.
 599 лв.
 599лв. плюс
60лв. за всеки
започнат час след
осмия
 599 лв.
 799 лв.
 799лв. плюс
75лв. за всеки
започнат час след
осмия

 

 • В случаите, когато Зали 3 и 4 се използват в почивни и празнични дни, услугата за почистването им от прсонал на ФНТС и допълнителната такса за пропуск и охрана да се считат включени в цените, посочени в тази таблица.
 • За останалите зали (без зали 3 и 4) в почивните и празнични дни се заплащат задължително допълнително 35 лв. на ден за пропуск и охрана. По желание клиентът може да заяви чистачка на етажа /20 лв./ и техническо и организационно обслужване на мероприятието /35 лв./;
 • Ако ползването на залите (без Зала 4) е свързано с консумация (коктейли и други) и почистването се извършва от персонал на ФНТС, към упоменатите в Таблица 1 суми, се заплащат допълнително 35лв.
 • Във всички посочени цени не е включен ДДС.

1.2. При осигуряване на външни клиенти за ползване на залите в НДНТ да се изплаща 10% на лицето (извън персонала на ФНТС) или Националното сдружение на НТС, осигурило ползвателя;

2. Условия за наемане на залите от външни клиенти:

2.1. Залите се предоставят за ползване само със заявка (Приложение №3) и предварително заплатен наем в пълен размер.

Заявките се представят в Направление „Обща организация и координация“ на ФНТС и се подписват от оторизираните за целта негови сътрудници. При неспазването на това изискване заявките губят валидността си.

2.2. Наемателите имат право да ползват само залата, за която предварително са заплатили определения наем.

Заплащането на наема се извършва срещу фактура в брой или по банков път най-късно 3 (три) работни дни преди датата на ползването на залата. Тази сума не подлежи на връщане от ФНТС при анулиране на заявката в рамките на тези три дни или при неявяване на ползвателите й на заявената дата.

2.3. Организирането на коктейли във фоайетата пред залите, свързани с мероприятията, за които са наети, могат да се провеждат само след разрешение на Главния секретар на ФНТС за всеки конкретен случай.

II. За наемане на зали от Националните сдружения на НТС важат следните правила:

1.Националните сдружения на НТС (ННТС) имат право да ползват зали, техническо оборудване и персонал в Националния дом на науката и техниката освободени от заплащане или срешу заплащане по редуцирани цени, както следва:

1.1.ННТС са освободени от заплащането на наем за ползването на зали за провеждането на Общи събрания, заседания на ИБ и УС и други организационни мероприятия на съответно ННТС (Приложение №1), както и на съвместни научно - технически мероприятия с ФНТС по регламентите в „Методиката за съфинансиране от ФНТС на дейности на Националните сдружения на НТС“ (Методиката...) според плана за съфинансиране от Бюджета на Федерацията на дейности на ННТС на конкурсни начала (Образец 1“), заявени по съответния ред (Приложение №2).

Броят на съвместните дейности, съфинансирани от ФНТС и включени в „Образец 1“, не може да бъде повече от 5 (седем) за календарна година за всеки ННТС

1.2. Срещу заплащане – за научно-технически мероприятия с такса правоучастие; курсове, семинари и други форми на квалификационна дейност, които се заплащат; за изложби, базари и др. мероприятия с финансови приходи, извън посочените в т.1.1 на ГлаваII; за научно-технически мероприятия извън обхвата на тези, включени в „Образец 1“ на „Методиката...“, провеждани от съответнотното Национално сдружение.

Те трябва да бъдат заявени по гореуказания ред (Приложение №4).

В тези случаи съответното Национално сдружение следва да заплати дължимата сума за наетите зали най-късно 3 (три) дни преди датата на провеждането на съответното мероприятие.

Тази сума не подлежи на връщане от ФНТС при анулиране на заявката в рамките на тези три дни или при неявяване на ползвателите й на заявената дата.

Редуцираните цени за ден за ползване срещу заплащане на залите на НДНТ от Националните сдружения на НТС са, както следва:

 

 Зала, брой места
Делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
 
Зала №1 /62 места/
30 лв.
45 лв.
55 лв.
75 лв.
 Зала №2 /40 места/
30 лв.
 45 лв.
 55 лв.
 75 лв.
Зала №3 /90 места/
50 лв.
 75 лв.
 95 лв.
 120 лв.
Зала №4 /300 места/
 
 85 лв.
 105 лв.
 180 лв.
 Зала №105А /54 места/
30 лв.
 45 лв.
 55 лв.
 75 лв.
Зала №312 /до 25 места/
30 лв.
 40 лв.
50 лв.
 75 лв.
Зала №108
30 лв.
 35 лв.
 45 лв.
 75 лв.
Гардербно
 
 
 
 

 

 • За Зали 3 и 4 ползването на мултимедия, предоставена от ФНТС да се счита включена в цените, посочени по-горе в таблицата.
 • За останалите зали таксата за полване на мултимедия, предоставена от ФНТС, е 20лв./ден.
 • Във всички посочени цени не е включен ДДС;
 • Редуцираните цени за двучасово ползване на залите на НДНТ от Националните сдружения на НТС не важат за почивни и празнични дни.

2. В НДНТ не могат да се провеждат безплатно или на редуцирани цени мероприятия, които нямат научно-технически характер, като чествания на юбилеи, годишнини, коктейли и други подобни социални прояви. Изключения се правят за Почетни членове и Заслужили деятели на ФНТС и настоящи Председатели и Секретари на сдружения, но само след предварително съгласуване с Главния секретар на ФНТС.

3. Националните научно-технически съюзи, които желаят да провеждат научно-технически и организационни мероприятия в НДНТ, представят ежегодно до 28 февруари плановете си за научно-техническа, творческа, квалификационна и ирганизационни дейности в указаните форми в Направление „Обща организация и координация“ на ФНТС. Въз основа на тях се подготвя педварителен годишен календарен план за заетостта на залите, който се утвърждава от Главния секретар на ФНТС.

4. Главният секретар на ФНТС, съгласувано със Секретаря на УС (или Изпълнителния директор) на всяко отделно сдружение преценявя /от гледна точка на настоящите Правила/ планираните от съответното ННТС научно-технически мероприятия, които могат да се заплащат без заплащане на наем и ги утвърждава поименно.

5. Националните сдружения на НТС могат да ползват планирани зали, техническо оборудване и персонал за организиране и провеждане на мероприятия в НДНТ само срещу писмени заявки, предвариелно подготвени по утвърдените за целта образци (Приложения №№ 1,2 и 4), съгласувани чрез подпис от оторизираните сътрудници в Направление „Обща организация и координация“ във ФНТС.

При неспазване на това изискване заявките губят валидността си.

6. При възникване на потребност в дадено сдружение за организиране и провеждане на извънпланови научно-технически прояви, провеждането им е възможно само след одобрена писменна молба, подадена до Главния секретар на ФНТС, който преценява и одобрява точното време, залата за провеждане и начинът на ползването й /със или без зплащане/.

7. Когато в предварително заявената зала от съответното сдружение не се провежда планирано и заявено мероприятие по различни причини, заявителят е длъжен да уведоми за това оторизираните за целта служители в Направление „Обща организация и контрол“ най-малко десет дни преди датата за провеждане на мероприятието. При неспазването на това изискване, на заявителя се удържа до 50% от утвърдената наемна цена за външни клиенти.

Дължимите от ННТС суми по тези удръжки се прихващат в края на календарната година от неразплатените средства, предвидени за тях в Бюджета на ФНТС по „Методиката за съфинансиране от ФНТС на дейности на Националните сдружения на НТС“за съвместни мероприятия с Федерацията.

8. ННТС ползват зали в НДНТ само за мероприятия, провеждани от самите тях. Те нямат право да преотдават наети от тях зали на външни организации, лица и фирми. При установяване на нарушения от такъв характер, съответното сдружение се санкционира като заплаща утвърдената нередуцирана наемна цена в двоен размер.

9. Текущ оперативен контрол по уплътняването на капацитета на на залие в НТНТ за провеждането на съответните мероприятия, се осъществява от Направление „Обща организация и координация“ на ФНТС.

10. Редът и начинът на взаимодействие между отделните Направления, звена и сътрудници на ФНТС, осигуряващи изпълнението на изискваниятя на тези Правила, се уреждат и регламентират с писмена заповед на Главния секретар на ФНТС.

Real Time Web Analytics