У С Т А В

на Федерацията на научно-техническите съюзи
София

I. Основни положения

Същност
Чл. 1 /1/ Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България, или Федерацията, е творческо-професионално, научно – просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица - съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието.

/2/ Федерацията е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.

/3/ Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ е приемник и продължител на традициите на първата колегиална общност на Българското техническо дружество, основано през 1885 г. в гр. Русе, и правоприемник на Българското инженерно-архитектно дружество /1893г/, на Дружеството на българските техници /1919/, на Съюза на българските инженери и архитекти /1937/, на Научно-техническия съюз /1949/, на Съюза на научно-техническите дружества в България /1953/, на Научно-техническия съюз в България /1957/, на Научно-техническите съюзи в България /1965/ и на Федерацията на научно-техническите дружества /1989г/, като приема активите и пасивите им.
/4/ ФНТС е член на Световната федерация на инженерните организации /WFEO/, Европейската федерация на националните инженерни асоциации /FEANI/ и на организацията Европейски млади инженери /EYE/.      

/5/Съществуването на Федерацията не е ограничено със срок.

/6/ Наименованието на сдружението е “Федерация на научно-техническите съюзи”, съкратено “ФНТС”. Наименованието на сдружението на английски език се изписва така: “FEDERATION OF THE SCIENTIFIC ENGINEERING UNIONS”.

 

Устройство
Чл. 2. /1/ Федерацията на научно-техническите съюзи е юридическо лице със седалище гр. София и адрес на управление: община “Средец”, ул. “Г.С. Раковски” № 108.

/2/ Членството във Федерацията се основава на принципите на доброволността, равнопоставеността, демократичността, автономността и самофинансирането.
/3/ Федерацията на научно-техническите съюзи осъществява своята дейност при спазване на Конституцията, законите на страната, настоящия Устав и решенията на органите си.

 

Главни цели и основни задачи

Чл. 3. Главни цели на Федерацията са:

 1. Да отстоява интересите на своите членове пред държавни и местни органи и професионално-творчески и обществени сдружения у нас и в чужбина;
  2. Да утвърждава сдружението като важна институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери, икономисти, специалисти от земеделието, техници, учени и изобретатели;
 2. Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина в интерес на своите членове;
 3. Да осъществява действия за запознаване на българските специалисти със съответната нормативна база на ЕС, както и да създава и развива международни контакти за интегриране на редовните членове със сродни организации за съвместна работа по международни проекти;
 4. Да участва в процеса на привеждане на действащото законодателство на Република България в областта на научно-техническото сътрудничество в съответствие с правото на ЕС, както и да участва активно в дейностите на държавните органи, свързани с европейската интеграция.

Чл. 4. Основните задачи на Федерацията са:

 1. Да представлява своите членове пред държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества от страната и чужбина;
 2. Да координира усилията на своите членове за постигане на общи цели и резултати в многообразната дейност на сдружението;
 3. Да оказва съдействие и методическа помощ на своите членове за изпълнение на техните основни задачи;
 4. Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионалните интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите;
 5. Да набира, обработва и предоставя на своите членове актуална информация за наши и световни научно-технически постижения;
 6. Да популяризира световните и наши постижения в науката и техниката сред обществото, както и дейността и постиженията на Федерацията и нейните членове у нас и в чужбина;
 7. Да управлява, поддържа и развива федеративната материално-техническа база;
 8. Да развива научния и творческия потенциал на младите инженери, икономисти и специалисти от земеделието;

9.Да прилага и контролира спазването на Кодекса за професионална етика на инженерите.

 

Средства за постигане на основната дейност

Чл. 5. Средствата за постигане на целите и за изпълнение на задачите са:
1. Научно-технически конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии, изложби, консултации, обучения, становища, конкурси, обръщения и други научно-технически и организационни мероприятия;

 1. Изготвяне на становища и участие в разработване на проекти на закони, правилници, наредби, програми и други нормативни документи, свързани с развитието на науката, техниката и технологиите;
 2. Нормативно, организационно и методическо осигуряване и провеждане на квалификационна дейност, осъществявана от членовете във Федерацията и от Федерацията самостоятелно;
 3. Развитие на научно-техническа информационна система и пропагандиране постиженията на техническата интелигенция у нас и в чужбина;
 4. Развитие и усъвършенствуване на собствена издателска дейност;
 5. Проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, свързани с развитието на отделни отрасли, региони и дейности и с внедряване на съвременни технологии;
 6. Организиране на конкурси и стимулиране на творческите изяви на специалистите и преди всичко на младите специалисти и студентите;
 7. Подпомагане развитието на високи технологии, в това число и на информационно-комуникационните и на прехода към икономика базирана на знанията;
  9. Създаване и управление на федеративни фондове, търсене и разкриване на нови източници за набиране на средства;
 8. Консултации и преговори с държавни институции, синдикати и организации на работодателите за защита на съсловните интереси.

 

 

Предмет на допълнителна стопанска дейност

Чл. 6. /1/ Федерацията извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на регламентираната дейност, приходите от която се използват за постигане на целите на сдружението.

/2/ Предмет на допълнителна стопанска дейност на Федерацията е:

 1. Квалификационна дейност;
 2. Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 1. /изм. – ОС 30.06.2022 г./Научно-изследователска, развойна, внедрителска, консултантска и посредническа дейност;

4.Информационна и издателска дейност;

 1. Други дейности, незабранени от закона.

/3/ Допълнителната стопанска дейност, се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

/4/ Федерацията не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите на Федерацията.

II. Членство, права и задължения на членовете

Чл. 7. /1/ Членовете на Федерацията са:

- редовни;

- асоциирани.


Чл. 8. /1/ Редовните членове на Федерацията са сдружения, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, съгласно Приложение 1, което се променя при приемане и/или изключване на редовен член.

/2/ Редовните членове имат право:

 1. Да бъдат представлявани в органите на Федерацията;
 2. Да търсят и получават съдействие от Федерацията за защита на своите права и интереси;
 3. Да имат достъп до всички федеративни документи и да получават исканата от тях информация;
 4. Да бъдат редовно информирани за решенията и действията на органите на Федерацията;
  5. Да изискват информация за изпълнение на приетите от федеративните органи решения и да правят необходимите предложения;
 5. Да ползват имущество на Федерацията за постигане на уставните си цели, съгласно Правилник за управление и стопанисване на материално-техническата база на ФНТС.

/3/ Редовните членове са задължени:

 1. Да се организират, самоуправляват и самофинансират по собствен Устав, който не противоречи на основните цели и задачи на Федерацията;
 2. Да спазват Устава на Федерацията;
 3. Да съдействат за постигане и изпълнение на целите и задачите на Федерацията;
  4. Да изпълняват решенията на органите на Федерацията;
 4. /изм.-ОС от 27.06.2013 г./ Да плащат редовно членски внос и други вноски, определени от Управителния съвет на Федерацията;
 5. Да представят във Федерацията годишните планове и информации за дейността си.
 6. /нова – ОС от 30.06.2022 г./ Да не накърняват доброто име на Федерацията и нейния имидж.

/4/ Редовният член не отговаря за задълженията на Федерацията.
/5/ Членствените права и задължения на редовен член са непрехвърлими, освен ако новото юридическо лице не е правоприемник на прехвърлящото правата и задълженията си юридическо лице.

/6/ /изм.-ОС от 27.06.2013 г./ Редовни членове се приемат от Общото събрание на Федерацията.

/7/ (заличена - ОС от 27.06.2013 г.)

Чл. 9. /1/ Асоциирани членове на Федерацията могат да бъдат юридически лица: сдружения и фондации с нестопанска цел, академии, университети, висши училища, търговски дружества и други от страната и чужбина, които:

 1. Проявяват интерес към дейността на Федерацията, имат сходни цели и съдействат за изпълнение на нейните задачи;
 2. Покриват области от науката и техниката, необхванати от редовните членове на Федерацията;

/2/ /изм.-ОС от 25.06.2015 г./ Асоциирани членове се приемат от Общото събрание, с мнозинство от присъстващите.

/3/ / изм.- ОС от 27.06.2013 г./ Асоциираните членове имат следните права:

 1. Да участват в Общото събрание със съвещателен глас;
 2. Да внасят в Управителния съвет (УС) актуалните си проблеми, за решаването на които са необходими колективните усилия на Федерацията;
 3. Да получават редовно информация за дейността на Федерацията.

/4/ (нова- ОС от 27.06.2013 г.) Асоциираните членове имат следните задължения:

 1. Да спазват устава на Федерацията;
 2. Да работят активно за постигане целите на Федерацията;
 3. Да плащат редовно членски внос в годишен размер, определен от УС;
 4. Да съдействат за популяризирането на дейността на Федерацията;
 5. Да спазват изискванията за конфеденциалност, определени с решение на УС.

Чл. 10. /1/ Членството във Федерацията се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление на ръководния орган на редовните или асоциирани членове;
 2. С прекратяване на Федерацията като юридическо лице;
 3. С прекратяване на юридическото лице на редовен член на Федерацията;
  4. С изключване поради неспазване на задълженията, посочени в чл.8, ал.3 от настоящия устав;
  5. / заличена- ОС от 30.06.2022 г./
 4. С отпадане.

/2//изм.-ОС от 25.06.2015 г./ Решение за изключване на редовен член на Федерацията се взема от Общото събрание с мнозинство от присъстващите членове.

/3/ /изм.-ОС от 27.06.2013 г.; изм.-ОС от 25.06.2015г., изм. – ОС от 30.06.2022 г./ Управителният съвет на ФНТС взема решение с мнозинство от присъстващите за отпадане на редовен член на Федерацията при системно неучастие в дейността на Федерацията, което се констатира от назначена от Управителния съвет комисия, която изготвя протокол.

/4/ /изм.-ОС от 27.06.2013 г.; изм.-ОС от 25.06.2015 г./ Отпадналият редовен член се приема във Федерацията с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, с мнозинство от присъстващите.

/5/ /нова- ОС от 30.06.2022 г./. Членовете на Управителния съвет, представители на изключен или отпаднал член на ФНТС се освобождават като членове на Управителния съвет с решение на Общото събрание с мнозинство от присъстващите.

III. Органи на федерацията

Чл. 11. Органи на ФНТС са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;

3./нова-ОС от 27.06.2013 г./ Контролен съвет.

 1. Общо събрание.

Чл. 12. /1/ Върховен орган на ФНТС е Общото събрание, в което са представени всички редовни членове на Федерацията.

/2/ Всеки редовен член на Федерацията има право да участва в Общото събрание с двама делегати, избрани от Управителния му съвет или от Общото му събрание.

Правомощия
Чл. 13. /1/ Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава на Федерацията;

2./изм.-ОС от 27.06.2013 г./ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет по предложение на редовните членове на Федерацията;

 1. Приема и изключва редовни членове;
 2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията;
  5. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията;
  6. Приема бюджета на Федерацията;
 3. Обсъжда и приема решения по отчетите на Управителния съвет;
  8. Отменя решения на Управителния съвет на Федерацията, които противоречат на законите в страната, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията;
 4. Приема решение за разпределение на останалото имущество на Федерацията след удовлетворяване на кредиторите при ликвидация;
 5. /доп.-ОС от 25.06.2015 г./ Удостоява със званията „Почетен член на ФНТС” и „Заслужил деятел на ФНТС”.

Свикване
Чл. 14./изм.24.06.2010 г./ Общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Федерацията, в населеното място, в което се намира седалището на Федерацията. Ако в последния случай, Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 15. /1/ Поканата трябва да съдържа дневният ред, мястото, датата, часа и условията на представителство за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква.

/2/ Поканата се обявява в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията, най-малко един месец преди датата на провеждане на Общото събрание.

Кворум
Чл. 16. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Право на глас

Чл. 17. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/ В Общото събрание не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.

 

 

 

 

 

 

Решения на Общото събрание

Чл. 18. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване.
/2/ /изм. - ОС от 25.06.2015 г., изм.-ОС от 28.06.2018 г.; изм.-ОС от 30.06.2022 г.// Решенията по чл. 13, ал. 1, т. 1, 4 и 9 се вземат с 2/3 мнозинство от присъстващите делегати на Общото събрание, а по всички останали точки с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са били включени предварително в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се обжалват по съдебен ред.

 1. Управителен съвет

Състав 
Чл. 19. /1//изм. 24.06.2010 г.; изм. – ОС от 30.06.2022 г./ Управителният съвет се състои от по един упълномощен и избран представител на всеки от редовните членове на ФНТС, предложен от състава на Управителния съвет на съответния редовен член.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 /четири/ години.

Чл. 20. Членовете на Управителния съвет носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и Правилниците на Федерацията.

 

Правомощия
Чл. 21/1/ /изм. 24.06.2010 г./ Управителният съвет:

 1. Изпълнява решенията на Общото събрание;

2./изм.–ОС от 27.06.2013 г./ Определя броя на заместник председателите. Избира с тайно гласуване председател и зам.председател/и/. Освобождава с тайно гласуване председателя и зам.председателя/ите/ при предсрочно прекратяване на мандата им. Избира с явно гласуване Изпълнително бюро, неговия брой и състав по предложение на Председателя;

 1. Избира и освобождава ръководителя /главния редактор/ на печатното издание на Федерацията;
 2. /изм.-ОС от 28.06.2018 г./Управлява и се разпорежда с федеративното имущество, средства и фондове, съгласно приети от него Правилници и определя размера на членския внос;
 3. Взема решения за сключване на заеми и условията по тях;
 4. Взема решения по инвестиционната дейност на Федерацията, в това число и учредяване, преобразуване, ликвидация и продажба на търговски дружества и клонове;
 5. Взема решения за членуване на Федерацията в други организации;
 6. Взема решения за водене и прекратяване на съдебни дела и сключване на съдебни и извънсъдебни споразумения по имуществени спорове;
 7. Утвърждава структурата и числеността на щатния състав на Федерацията;
  10.Обсъжда и внася в Общото събрание проекто-бюджета на Федерацията и отчета за своята дейност;
 8. Определя възнагражденията на председателя, зам. председателя /и/ и главния секретар на УС на Федерацията;
 9. /изм. – ОС от 27.06.2013 г./ Взема решения за учредяване на федеративни награди и целеви фондове. Присъжда и отнема федеративни награди, съгласно „Правилник за федеративни награди”;
 10. Взема решения за нови печатни издания на Федерацията;
 11. Определя ликвидатор;

15 /изм.- ОС от 27.06.2013 г./ Изгражда при необходимост свои работни органи - комитети, съвети, управи, комисии, работни групи и други, работещи по правилник, приет от УС, в които влизат физически лица, индивидуални членове на сдруженията;

 1. 16. Избира и освобождава Управителните органи на търговските дружества на Федерацията и приема техните отчети по предложение на Председателя на УС;
  17. Приема вътрешни нормативни актове;
 2. 18. Приема финансови планове за изпълнение на бюджета на Федерацията;
  19. Изгражда при необходимост центрове, представителства и други неюридически лица за осъществяване на задачите в чл.5 и чл.6 от настоящия Устав;
 3. 20. /изм.–ОС от 27.06.2013 г./ Определя размерите, сроковете и начините на издължаване на вноските към ФНТС.

/2/ При нарушение на Устава членове на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от Общото събрание. Предложение за това се прави от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от списъчния му състав.

/3/ /изм.-ОС от 28.06.2018 г./ Управителният съвет е разпоредител по имуществото на Федерацията.
/4/ Оперативната дейност на Федерацията и изпълнение на решенията между заседанията на УС се осъществява от Изпълнително бюро, което работи по правилник, приет от Управителния съвет. Управителният съвет може да делегира на Изпълнителното бюро права за вземане на решения по конкретни въпроси.

/5/ Съставът на Изпълнителното бюро се определя и избира от Управителния съвет, в който влизат по право Председателят, Зам.председателя /ите/ и Главния секретар на ФНТС и се ръководи от Председателя.

/6/ Съставът на Изпълнителното бюро може да бъде подменян частично или изцяло по време на мандата на Управителния съвет.

/7/ /изм.–ОС от 27.06.2013 г./ Председателят на Управителния съвет се избира от неговия състав за срок от 4 години и за не повече от два последователни мандата и:

 1. Представлява Федерацията пред международни и национални представителни органи и обществени организации - юридически лица;
 2. Ръководи работата на Управителния съвет на Федерацията и организира и контролира изпълнението на неговите решения;
 3. Ръководи работата на Изпълнителното бюро;
 4. Внася в Общото събрание от името на Управителния съвет проекто-бюджета на Федерацията за утвърждаване;
 5. Внася отчета за дейността на Управителния съвет в Общото Събрание на Федерацията;

6./нова – ОС от 27.06.2013 г./ Подписва документи и предприема действия по чл.21, ал.1, т.т. 4,5,6 и 8, само след решение на Управителния съвет.

/8/ /изм.-ОС от 27.06.2013 г./ Заместник-председателят/ите/ на Управителния съвет се избира/т/ от състава на Управителния съвет за срок от 4 години и за не повече от два последователни мандата и изпълнява/т/ функции, делегирани от Управителния съвет и замества/т/ Председателя при неговото отсъствие или по пълномощие.

/9/ /изм. - ОС от 27.06.2013 г./ Главният секретар на ФНТС работи на основен трудов договор, избира се от Управителния съвет по предложение на Председателя.

/10/ / отм.- ОС от 28.06.2018 г./

/11/ Главният секретар на ФНТС:

 1. Организира работата на Изпълнителното бюро за изпълнение на решенията на УС;
 2. Упражнява правата и задълженията на работодател, спрямо работещите във Федерацията;

3.Отговаря за изпълнението на бюджета на ФНТС;

 1. 4. Подписва документи и предприема действия по чл.21, ал.1, т.т. 4,5,6 и 8, само след решение на Управителния съвет.
 2. 5. Замества председателя и зам.председателя/ите/ на Управителния съвет при отсъствие или по пълномощие;
 3. 6. Изпълнява задачи, възложени му от Председателя и Зам.председателя/ите/ на Управителния съвет, свързани с изпълнението на техните функции.

/12/ Не могат да бъдат избирани за Председател, Зам. Председател и Главен секретар на ФНТС:

- членове на ръководствата на политически партии и движения на национално, областно и градско ниво;

- членове на политическите кабинети на Министър – председателя, заместник министър председателя /ите/ и министрите на Република България.

/13/ Председателят на Управителния съвет, Заместник-председателят/ите/ на Управителния съвет и Главният секретар на ФНТС са и Председател на ФНТС, Заместник председател /и/ на ФНТС и Главен секретар на ФНТС.

/14/ /нова – ОС. От 28.06.2018 г./ Главният секретар участва в заседанията на Управителния съвет и Общото събрание, ако не е член на УС и на ОС, без право на глас.

Свикване
Чл. 22. /1/ Управителният съвет се свиква на заседания от председателя най - малко три пъти годишно. 

/2/ Председателят е длъжен да свика Управителния съвет на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането задължително се посочват причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от Председателя, същото може да извърши всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Право на глас

Чл. 23. /1/ Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. 
/2/ /изм. от 24.06.2010 г., изм.–ОС от 28.06.2018 г./ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) /нова- ОС от 28.06.2018 г./ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Решения на Управителния съвет

Чл. 24. /1/ /изм.–ОС от 27.06.2013 г./ Управителният съвет взема решения с явно гласуване, с изключение на чл.21, ал.1, т.2 относно председател и зам.председател/и/.

/2/ /изм.-ОС от 25.06.2015 г./ Решенията по чл.21, ал.1, т.4 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.”

/3/ / изм.–ОС от 27.06.2013 г.; изм.-ОС от 25.06.2015 г./ Решенията по чл.21, ал.1, т.5,6 и 8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Управителния съвет, а по всички останали точки от чл.21, ал.1 - с мнозинство от присъстващите.

/4/ Управителният съвет може да вземе решение, гласуването по конкретен въпрос да бъде поименно, с мнозинство от присъстващите на заседанието.

Чл. 24а /нов – ОС от 27.06.2013 г./ Контролният съвет:

(1) Контролният съвет е орган за вътрешен контрол, който контролира финансово-стопанската дейност, изпълнението на бюджета и стопанисването на имуществото, изпълнението на решенията на Общото събрание, следи за спазването на Устава, вътрешноорганизационни, законови и други нормативни актове.

(2)/изм. – ОС от 25.06.2015 г./ Броят на членовете на Контролния съвет се определя от Общото събрание с мнозинство от присъстващите членове.

(3) Когато констатира нарушения на закона, на Устава, на решенията на Общото събрание или Управителния съвет, Контролният съвет изготвя доклад, с който запознава УС и го внася в Общото събрание.  

(4) Извършва финансови и други проверки като може да привлича експерти в своята работа.

(5)Членовете на контролния съвет имат право да участват в работата на Управителния съвет на ФНТС без право на глас.

/6/ /нова- ОС от 28.06.2018 г./ Контролният съвет извършва проверки по писмени сигнали, отправени само от редовните членове на ФНТС чрез техните представляващи.

 

IV. Представителство на федерацията

Чл. 25.  Федерацията се представлява от Председателя, Зам. председателя/ите/ и Главния секретар, заедно и поотделно, съобразно предоставените им правомощия от Устава

V. Финансови средства и имущество

Чл. 26 /1/.Федерацията има права на собственост, активи и парични средства. 
/2/ Управлението и стопанисването на активите на Федерацията се извършва съобразно Правилник, приет от Управителния съвет и се осъществява от Управителните съвети на националните и териториалните сдружения по местонахождението им.

/3/ /изм.- ОС от 25.06.2015 г./ Управителният съвет на Федерацията може да отнеме изцяло или частично правата по предходната ал.2 на дадено сдружение. Отнемането и възстановяването на тези права става с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

/4/ Управителният съвет управлява активите на ФНТС, за които има съответното негово решение.

/5/ Домът на науката и техниката, находящ се на ул. “Г.С.Раковски” № 108 и ул. “Гурко” №16, гр. София се определя със статут и име на Национален дом на науката и техниката /НДНТ/ и е собственост на ФНТС и не подлежи на прехвърляне, продажба, дарение, замяна, ипотека и разделяне между членовете на Федерацията.

/6/ НДНТ притежава статут на архитектурен и исторически паметник на културата от национално значение /ДВ, бр.40 от 1978г./

/7/ /изм.-ОС от 27.06.2013 г./ Предоставяне на площи от Националния дом на науката и техниката и друга собственост в гр. София за срочно ползване става по предложение на Изпълнителното бюро и с решение на УС на ФНТС. Срокът за ползване на отдадените площи не може да бъде повече от мандата на Управителния съвет взел решението.

/8/ Прехвърлянето /продажба, дарение, замяна, суперфиция/, учредяване на ипотека и на други тежести на недвижимото имущество на Федерацията става с поименно гласуване, с мнозинство от 2/3 от списъчния състав на Управителния съвет на Федерацията и съгласие на съответния ръководен орган на сдружението, стопанисващо и управляващо съответните активи.

Чл. 27. /1/ Федерацията набира средства от:

 1. Годишен членски внос;
 2. /изм. – ОС от 27.06.2013 г./ Парични вноски от членовете на Федерацията;
 3. /отм.- ОС от 28.06.2018 г./
 4. Ползуване на движимо и недвижимо имущество;
 5. Помощи, дарения, завещания и спонсорство;
 6. Лихви и дивиденти;
 7. Допълнителна стопанска дейност;
 8. Издателска и други дейности.

/2/ Размерите, сроковете и начините на издължаване на вноските по т.2 се определят по критерии и показатели, приети от УС.


Чл. 28. С решение на Управителния съвет на Федерацията могат да се създават парични федеративни целеви фондове.

VI. Отличия и награди

Чл. 29 /1/ За активна работа и заслуги в развитието и усъвършенствуването дейността на Федерацията и за научно-технически постижения, се присъждат колективни и индивидуални федеративни награди.

/2/ Редът за награждаване и стимулиране с федеративни награди се урежда с Правилник, приет от Управителния съвет.

/3/ /нова- ОС от 27.06.2013г., изм. –ОС от 28.06.2018 г.; изм. –ОС от 30.06.2022 г./ Почетните членове и Заслужилите деятели на ФНТС, които не са делегати на ОС имат право да участват в Общото събрание на Федерацията без право на глас. Почетните членове и Заслужилите деятели на ФНТС имат право да участват в Общото събрание на Федерацията без право на глас.

/4/ /нова – ОС от 27.06.2013 г./ Председателят на Почетните членове на ФНТС има право да присъства на заседанията на УС на ФНТС без право на глас.    

VII. Марка, печат и образец на членска карта на фнтс

Чл. 30. /1/ Федерацията има марка, на която са изобразени житен клас, зъбно колело и надпис "ФНТС-1885" и кръгъл печат с графичен елемент на марката и надпис "Федерация на научно-техническите съюзи в България".

/2/ Федерацията има знаме и химн като официални атрибути.
/3/ Сдруженията – членове на Федерацията издават общофедаративна членска карта на всички индивидуални членове със символите на Федерацията.

/4/ /доп. – ОС от 27.06.2013 г./ Запазената от ФНТС марка “БИАД” може да се ползва за идеални цели от всеки един от учредителите. При използването й за търговска марка от всеки един от учредителите се изисква решение на Управителния съвет, което се взима с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на заседанието. Запазената марка „БИАД” и всички други търговски марки, запазени от ФНТС, могат да бъдат преотстъпвани или продавани на трети лица с решение на Управителния съвет, което се взима с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на заседанието.

Чл. 31. Федерацията има собствено печатно издание, като до наименованието му се поставя марката й.

VIII. Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл. 32. /1/ Преобразуването на Федерацията се извършва при условията и по реда на чл.12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ Прекратяването на Федерацията се извършва при условията и по реда на чл.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 33. /1/ При прекратяване на Федерацията по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Чл. 34. /1/ Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 35. При ликвидация на Федерацията, разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва по решение на Общото събрание и се разпределя в полза на редовните членове по Приложение 1.

Чл. 36. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

ІХ. Допълнителни и преходни разпоредби
  1. Националните и териториалните сдружения - членове на Федерацията са юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ и са правоприемници съответно на бившите Специализирани научно-технически съюзи /НТС/, ОС на НТС и на организациите "Домове на науката и техниката".
Х. Заключителни разпоредби

Настоящият Устав изменя и допълва приетия Устав от Осмия конгрес на НТС, състоял се на 01 март 1989 г. и е приет на IХ извънреден конгрес, състоял се на 30 и 31 май 1992 г., изменен и допълнен на Х конгрес, състоял се на 24 и 25 юни 1995 г., изменен и допълнен на ХІІ конгрес, състоял се на 05 и 06 юли 2001 г., изменен и допълнен от Общо събрание, състояло се на 24.04.2003 г. в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, изменен и допълнен от Общо събрание, състояло се на 01.07.2004 г., изменен и допълнен от Общо събрание, състояло се на 07.07.2005 г., изменен и допълнен от Общо събрание, състояло се на 24.06.2010 г., изменен и допълнен от общо събрание, състояло се на 27.06.2013 г., изменен и допълнен от общо събрание, състояло се на 25.06.2015 г., изменен от ОС, състояло се на 28.06.2018 г.; изменен и допълнен от общо събрание, състояло се на 30.06.2022 г. /

Списък на членовете

С П И С Ъ К

НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 1. СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА;
 2. НТС ПО ВОДНО ДЕЛО;
 3. СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 4. НТС НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 5. СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ
 6. СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 7. СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 8. НТС ПО ЛЕСОТЕХНИКА;
 9. НТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ;
 10. НТС ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ;
 11. НТС НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО;
 12. НТС ПО СТРОИТЕЛСТВО;
 13. НТС ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ;
 14. НТС ПО ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ;
 15. СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 16. НТС ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ;
 17. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ;
 18. СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 19. СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ.

ТЕРИТОРИАЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА НТС

 1. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – БЛАГОЕВГРАД;
 2. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – БУРГАС;
 3. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ВАРНА;
 4. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС –ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
 5. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ВЕЛИНГРАД;
 6. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ВИДИН;
 7. ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – ВРАЦА;
 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ – ГАБРОВО;
 9. ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ;
 10. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ДИМИТРОВГРАД;
 11. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ДОБРИЧ;
 12. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ДУПНИЦА;
 13. РЕГИОНАЛЕН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ/ /с предходно наименование ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – КАРЛОВО;
 14. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – КЪРДЖАЛИ;
 15. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – КЮСТЕНДИЛ;
 16. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ЛОВЕЧ;
 17. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – МОНТАНА;
 18. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ПАЗАРДЖИК;
 19. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ПЕРНИК;
 20. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ПЛЕВЕН;
 21. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ПЛОВДИВ;
 22. ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – РАЗГРАД;
 23. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – РУСЕ;
 24. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – СИЛИСТРА;
 25. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – СЛИВЕН;
 26. РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА НТС – СМОЛЯН;
 27. СТОЛИЧЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА;
 28. ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА –СОФИЯ-РЕГИОН;
 29. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА;
 30. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ТЪРГОВИЩЕ;
 31. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ХАСКОВО;
 32. ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА –ШУМЕН;
 33. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС – ЯМБОЛ.

Real Time Web Analytics