Конкурс „МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюз на икономистите в България (СИБ) организират конкурс „Млад икономист 2014 – Гласът на младите за силна икономика" на тема: „Зелената икономика – възможности и предизвикателства".
Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.
Краен срок за предаване на разработките: 5 май 2014 година.

Изисквания:

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;

Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
- име, презиме и фамилия;
- адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
- име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

Разработките се представят до 05 май 2014г. на адрес:
Гр.София 1000, ул."Г.С.Раковски" №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2014г.", За справка: Христина Стойчева тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

Награди по конкурса: първо, участниците заели първо място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г." ще се състои на 11 юни 2014г., Ден на икономиста, в гр. София, в зала 4 в Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски" 108. КАНИМ ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ.

Неполучените на 11.06.2014г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg
Националният конкурс „Млад икономист – 2014г." за есе на тема „Зелената икономика – възможности и предизвикателства" има за цел да провокира мисленето и изследователското търсене на младите хора при отговора на важните въпроси на прехода към зелена икономика в РБългария, например:

 • Колко далеч е България от зелената икономика?
 • Зелената икономика: техническо предизвикателство или въпрос на политики?
 • Какъв модел на развитие и растеж стимулират публичните политики в България?
 • Казусът „кафява" срещу „зелена" икономика?
 • Как да преодолеем информационната асиметрия и как да развием екологичната интелигентност, ценности и нагласи в България?
 • „Зелените" продукти и услуги – мираж или реалност; характеристики или процеси?
 • Какъв е пътят за преобразуването на компаниите в двигател на зелената икономика?
 • Кои са добрите практики за привличане на чуждестранни инвестиции в зелената икономика? и др.
 • Кои са особености на екологичния риск в застраховането?
 • Съществуват ли взаимозависимости между зелена икономика, устойчив растеж, заетост и доходи и др.?

Своите идеи, позиции и становища за предизвикателствата и възможностите на зелената икономка, участниците в конкурса могат да представят в свободно избрано тематично направление:

 1. Зелената икономика в условията на криза

Ключови думи: кризи (климат, биоразнообразие, вода, горива, храна, глобална финансова криза); преструктуриране на капитала; зелена икономика; ефективно еко управление, устойчиво развитие, догонващо развитие; екологична цена; зелено кредитиране; екологична стабилност; зелена политика; енергийна ефективност; възобновяеми източинци; екологично оценяване.

 1. Пътят към зелената икономика: изграждане на политически стратегии

Ключови думи: зелени сектори; зелени инвестиции, растеж и работни места; инвестиции в природен капитал; инвестиране в енергия и ресурсова ефективност; сценарии на инвестиции в зелена икономика; създаване на условия за „позеленяване на икономиката"; финансиране на зелената икономика, зелено кредитиране; еко застраховане; екологичният риск в застраховането; еко мениджмънт; еко образование.

 1. Модели на икономическо развитие

Ключови думи: „кафява икономика", зелена икономика; ограничения за икономически растеж; двигател на устойчив растеж; фактори на БВП; измерители на икономическото развитие; природен, физически и социален капитал; благосъстояние и качество на живот; оценка на околната среда и отчитане на природния капитал; екологични ограничения; защита на екологичните възможности; публични политики; пазарни стимули; предпоставки за преход към зелена икономика; източници на благосъстояние и др.

 1. Корпорациите – двигател в прехода към зелена икономика

Ключови думи: зелени инвестиции; корпоративна отчетност; екологични стандарти; „зелени" продукти; екоданъци; „екоизмиване" (green washing); отговорна реклама – рекламна хитрост; екологична прозрачност; оценка на жизнения цикъл на продукта; екологична осведоменост; информационна асиметрия; модернизиране на икономиката; нови подходи за управление на информацията; субсидии в зелена икономика; зелена политика.

 1. Зелената икономика като специфичен вид управление на предлагането:

на труд, продукти и услуги
Ключови думи: зелена икономическа политика; зелени работни места; зелени продукти; зелени услуги; екологични практики; екологични мигранти; еко практики; еко цели; зелени общестевени поръчки; природосъобразни производства; екологични организации; зелени проекти; екологичен туризъм; зелено производство.

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2014г." под надслов „Гласът на младите за силна икономика!", пожелава на всички участници - ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, дръзновена и успешна творческа работа в търсенето на нови решения в областта на икономиката на бъдещето!

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,
зам. председател на УС на СИБ,
координатор на конкурса „Млад икономист-2014"

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г." ще се състои на 11 юни 2014г., Ден на икономиста, в гр. София, в зала 4 в Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски" 108. КАНИМ ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ.

 

Real Time Web Analytics