Още един стимул за младите химици

На първи ноември Съюзът на химиците в България връчи наградите от Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“ на името на проф. Христо Баларев. Той се провежда за първи път и е под патронажа на СХБ. Съгласно статута на конкурса, Съюзът отговаря за обявяването, провеждането и отчитане на мероприятието. Наградата от 800 лв. е учредена с лични средства на проф. Христо Баларев и се дава на български учен на възраст до 35 години за изследвания в областта на неорганичната химия, извършени в България или в чужбина, но по изцяло  български проект. Състои се от грамота, плакет и парична сума. Наградата е индивидуална и се присъжда само на един от участниците. Тя е национална и по статут носителят й се определя  Научния съвет на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) при БАН.

При откриването председателят на Съюза на химиците, проф. дтн Венко Бешков подчерта, че избирайки формата на конкурси за млади химици, СХБ се стреми да реализира едно от основните си цели – да привлича, активизира и стимулира младите хора да се развиват на попрището на химическата наука и да се популяризира дейността на Съюза.

Тази година за финал на конкурса нарочно беше избран Денят на народните будители, 1 ноември, с което СХБ и проф. Христо Баларев искат да покажат огромното значение, което те влагат в това събитие. Изборът на носителя на наградата е извършен с тайно гласуване, след доклад на научно-жури, състоящо се от член на Съвета на ИОНХ, доц. д-р Стефка Тепавичарова, представител от ФХФ при СУ, доц. д-р Георги Цветков, и един  член представител от катедрата по неорганична химия на ХТМУ, гл. асистент д-р Мария Атанасова. На първия конкурс се представиха   общо шестима кандидати, един от ИОНХ-БАН, трима от ФХФ при СУ, един от катедрата по неорганична химия на ХТМУ и един от Югозападния университет „Паисий Хилендарски“. Всички кандидати отговарят на изискванията на конкурса и са допуснати за участие в него. Оценяването на участниците се извърши на базата на представените научни публикации, участия в международни форуми и конференции, участия в научни проекти и то такива, които са  извършени от 2015 год. 

Въз основа на направените от Комисията оценки за всеки един от кандидатите бе предложено и класиране на базата на общоприетите в света „наукометрични показатели“. Комисията беше единодушна, че те са най-високи за участничката Мария Калъпсъзова от ИОНХ при БАН. Характерно за нейното представяне е високото  качество на научните й трудове, които са намерили отражение при отпечатването им в международни списания с изключително висок рейтинг. В повечето от трудовете тя е първи автор, което показва нейната компетентност в изработването и оформянето на крайните резултати, което е от съществено значение в науката.
Създателят на конкурса, проф. Баларев, започна своето приветствие с извода, че работата на журито е била силно затруднена поради високото качество на подадените разработки. Но, подчерта той, “Не най-важното нещо е материалният израз на наградата. Тя е символична. Голямата идея на този конкурс е да има едно място, където тези млади хора да могат да се представят на национално ниво и да бъдат по достойнство оценени. Аз мисля, че този конкурс изпълни тази задача.“ Той призова всички участници, които са участвали тази година, да участват пак.
Категоричното мнение не само на Комисията, а и на всички членове от Научния съвет на ИОНХ е, че независимо от това, че Конкурсът е в началото си, той е на много  високо научно ниво и трябва да добие още по-голяма популярност сред българските научни среди. 

    Церемонията по провеждането на конкурса завърши с малко тържество, на което присъстваха много гости, колеги от ФХФ при СУ и от ХТМУ, както и от групата на ветераните-химици членове на СХБ.

За повече информация в издание 08.2018г.

Real Time Web Analytics