Генерална Асамблея на FEANI

На 4 и 5 октомври 2018 г., в град Валета - Република Малта, се състоя Генералната Асамблея на FEANI. Тази година по обективни причини в Генералната асамблея не взеха участие представители на ФНТС. Считаме, че кратко представяне на деловата част на Генералната асамблея ще представлява интерес за нашите читатели.

След официалното откриване, направено от професор José Vieira – президент на FEANI и инженер Norman Zammit – президент на Националната организация на инженерите в Малта, бяха представени отчетните доклади на Европейския мониторингов комитет и „Форума на националните представители“ на FEANI. След това беше предоставена думата на ръководителите на работните групи STEM1 и SDG2.

В доклада на работната група STEM бе подчертано, че цифровата революция поставя съвършенно нови изисквания към инженерната професия, които се отнасят в еднаква степен както за младите инженери, така и за инженерите с опит. От една страна инженерите са на предния край на цифровата революция в качеството си на разработчици, от друга страна те са активни участници в дигитализирания производствен процес. Критичен елемент се явява споделянето на опит и разпространението на добри практики в областта на университетското образование и ученето през целия живот по научни дисциплини, технологии, инженерни и математически дисциплини. Посланието към националните членове на FEANI е да фокусират вниманието си върху разработването на дидактически материали на ниво университетско образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, а така също и в сферата на ученето през целия живот. Друго важно послание към националните членове е да анализират проблемите свързани с броя на постъпващите нови студенти в инженерните дисциплини. От своя страна FEANI, съвместно с организацията на индустриалците в Европа – BusinessEurope, активно участва в разработването на специализиран доклад по поставените въпроси. В близко бъдеще ще бъде потърсено сътрудничество и с други големи работодателски организации.

В доклада на работната група SDG се прави обръщение към националните членове на FEANI да мобилизират силите и насочат дейностите си в изпълнение на формулираните седемнадесет „Цели за устойчиво развитие на ООН“3. Действайки и работейки заедно, учейки се един от друг, членовете на FEANI ще внесат своя решителен принос за изпълнение на програмата Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие.

Беше избран нов член на Управителния съвет на FEANI – г-н Hannes Treier от Чехия.

Паралелно с Генералната Асамблея на FEANI в град Валета се проведе и конференцията на Европейските млади инженери, посветена на т. нар. „новопоявящи“ се технологии. В рамките на четири сесии бяха изнесени актуални доклади, запознаващи присъстващите с иновации в различни технологични области, представени от млади университетски изследователи и от практикуващи мениджъри в иновативни предприятия.

Д-р инж. Бойко Денчев

 1. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – Работна група по образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката
 2. SDG (Sustainable Development Goals) - Работна група по Целите за устойчивото развитие на ООН.
 3. Ще цитираме от шеста до четиринадесета цел, които имат пряко отношение към дейността на ФНТС и нейните членове:
 • Осигуряване на достъпност и устойчиво управление на водите и канализация за всички.
 • Осигуряване на достъпна, надеждна и модерна енергия за всички.
 • Насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всеки.
 • Изграждане на издръжлива инфраструктура, насърчаване на включващата и устойчива индустриализация и на иновациите.
 • Намаляване на неравенствата в и между страните.
 • Превръщане на градовете и човешките селища в безопасни и устойчиви места.
 • Осигуряване на устойчиви модели на производство и потребление.
 • Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и тяхното влияние.
 • Опазване и устойчива употреба на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

За повече информация в издание 08.2018г.

Real Time Web Analytics