Какво е важно да знаете за Оперативна програма Развитие на човешките ресурси?

1.Същност и възможности
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

Целта е чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия, извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот и кариерното развитие на участващите.

 • Средствата отпуснати по схемата „Ваучери за заети лица“ е 50 млн. лева.
 • 54 хиляди заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейските средства за обучение в следващите три години по:
  • ключови компетентности: дигитално и обучение по чужди езици;
  • професионално обучение: професии и специалности и по част от професии и специалности;
 • Достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше образование.
 • Кандидатите със средно и по-ниско образование трябва да осигурят и съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението /чл. 5ал.3 от 280ПМС от 2015 г./
 • Не се допуска провеждане на дистанционно обучение, а само присъствено.
 • За обучение ще се записват само заети лица, които не са се възползвали от професионално и езиково обучение по програмите „Аз мога“ и „Аз мога повече“.
 • Най скъпият ваучер от 1800 лева отново ще се дава за обучение за професионална квалификация- трета степен /960 часа/, 1200 лева за професионална квалификация – втора степен /660 часа/, 600 лева за професионална квалификация – първа степен /300 часа/ и 700 лева за езиковите обучения /300часа/.

2. За Ваше улеснение предлагаме на Вашето внимание професиите и ключовите компетентности по които можете да кандидатствате при нас:

Професионално обучение


Професия

Код, съгласно СППОО

Специалност

Код, съгласно СППОО

Часове
1.

Графичен

Дизайнер

213070

Графичен дизайн

2130701

960

2.

Оперативен счетоводител

344030

Оперативно

счетоводство

3440301

960
3.

Сътрудник в бизнес услуги

345040

Бизнес услуги

3450401

960
4.

Сътрудник в малък и среден бизнес

345050

Малък и среден бизнес

3450501

660
5.

Касиер

345060

Касиер

3450601

300
6.

Офис мениджър

346010

Бизнес администрация

3460101

960
7.

Офис секретар

346020

Административно обслужване

3460201

660
8.

Икономист

345120

Икономика и мениджмънт

3451204

960
9.

Електротехник

522010

Електрически машини и апарати

5220101

960
10.

Електротехник

522010

Електрически инсталации

5220109

960
11.

Електромонтьор

522010

Електрически инсталации

5220210

660
12.

Електромонтьор

522010

Електроенергетика

5220212

660
13.

Техник –озеленител

622010

Цветарство

6220101

960
14.

Техник –озеленител

622010

Парково строителство и озеленяване

6220102

960
15.

Озеленител

622020

Цветарство

6220201

660
16.

Озеленител

622020

Парково строителство и озеленяване

6220202

660
17.

Работник в озеленяването

622030

Озеленяване и цветарство

6220301

300

Ключови компетентности


Ключова компетентност Наименование на обучението Часове
1. Общуване на чужди езици

Английски език

А1,А2,В1

300
2. Общуване на чужди езици

Английски език

А2,В1,В2

300
3. Дигитална компетентност Работа с електронни таблици 45
4. Дигитална компетентност Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията 45
5.

Дигитална компетентност

Начално компютърно обучение 45
6.

Дигитална компетентност

Основи на цифровите медии 45
7.

Дигитална компетентност

Работа с бази данни 45
8. Дигитална компетентност

Работа с основни

Текстообработващи програми

45
9.

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер
 • Ще се радваме да изберете нас, защото ние имаме богат опит и традиции в организирането и провеждането на курсове по професии и ключови компетентности.
 • За допълнителна информация и повече подробности се обръщайте на следните имейл адреси:

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

За записване и допълнителна информация:

 • (02) 987 6329, 0878 703618 Директор Център за професионално обучение
 • email: cpofnts@gmail.com, sv.koleva@fnts.bg
 • (02) 989 33 79 - Център за професионално обучение
 • email: kvvo@fnts.bg

Благодарим Ви, че избрахте нас!

Real Time Web Analytics