Покана за участие в XV-та Национална младежка научно-практическа конференция

XV-та Национална младежка научно-практическа конференция дава възможност на участниците да представят резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания в областта на техническите, икономическите и аграрните науки и стопанското управление.

ПОКАНВАТ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Доктори, докторанти, магистри и           бакалаври на възраст до 35 години, от           университети в София и страната, институти на БАН и от фирми, които имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.

При съавторство се допуска само един втори съавтор, но водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Регистрация за участие, резюме и доклад /до 2 бр. на участник/ се изпращат във Федерацията на Научно- техническите съюзи до 10.04.2017 г. на e-mail: semib@abv.bg или по пощата на дискета или CD, с една разпечатка, заедно с рецензия от хабилитирано лице.

Тематични направления

 • Автоматизация и информационни технологии;

 • Електроника, електротехника и телекомуникации;

 • Енергетика и енергийни ресурси;

 • Металознание и машиностроителни технологии;

 • Минни науки, геология и екология;

 • Химически науки и технологии;

 • Транспорт и транспортни технологии;

 • Строителство и геодезия;

 • Аграрни науки и лесотехника;

 • Хранителни технологии;

 • Икономически науки;

 • Маркетинг, мениджмънт и логистика;

 • Индустриален дизайн

 • Индустриална собственост

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Резюмета

q  Резюметата не трябва да надвишават 100 думи. Размерът на буквите трябва да бъде 12 pt, с шрифт Times New Roman, Italic.

Доклади

 • Обем – до 6 стандартни страници, формат А4 /210х297mm/, включително фигурите, таблиците и използваната литература, с интервали: отгоре и отляво - 30 mm, отдясно и отдолу - 25mm (текстово поле 155х242 mm). Докладите се представят на български език.
 • Шрифт на основния текст – TimesNewRoman, с размер 12 pt и междуредие SingleSpace.
 • Заглавие - центрирано с главни, удебелени букви с размер 12 pt. Под заглавието се изписват име, фамилия и e-mail адрес на автора/ите.
 • Подзаглавия в текста – центрирани и подчертани;
 • Илюстрации – черно-бели компютърни графики и чертежи, поместени на съответното място в текста /в рамките на текстовото поле/.
 • Цветни илюстрации не се приемат!
 • Таблици – номерирани вдясно /размер 10 pt, Italic/.
 • Формули – номерирани вдясно от формулата в скоби.

 • Измерителни единици – означават се съгласно Международната система измерителни единици (SI);
 • Библиография – цитираната литература се номерира по реда на появяването в основния текст (със средни скоби)
 • Времетраене при изнасяне – 15 минути.

Селекционна комисия обсъжда,               селекционира и допуска за участие в конференцията доклади с научен и научно-приложен характер.

Допуснатите за участие доклади се     представят лично от авторите им и се публикуват в Сборник, екземпляри от който се депозират в Националната             библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и в библиотеките на университетите и институтите на БАН. На авторите се предоставя CD с всички доклади от конференцията.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Селекционната комисия прави класиране на авторите на доклади и предлага най-добрите разработки за удостояване с национални награди.

Критериите за оценка на докладите и присъждане на наградите са:

 • Актуалност;
  • Приноси /научно-теоретични, приложни и инженерни/;
  • Област и обхват на приложимост в науката и практиката;
  • Специфични резултати и показатели.

НАГРАДИ

 • ЕДНА ПЪРВА НАГРАДА:

Грамота и парична премия 300 лв.

 • ЕДНА ВТОРА НАГРАДА:

Грамота и парична премия 200 лв.

 • ЕДНА ТРЕТА НАГРАДА:

Грамота и парична премия 100 лв.

Коференцията ще се проведе на                       25 - 26 април 2017 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София, ул."Г. С. Раковски" № 108.

За контакти:

д-р инж. Кремена Деделянова

Председател на Комисията за работа с младежта

тел.: 986 13 79

e-mail: semib@abv.bg

1000 София, ул. “Г. С. Раковски” № 108

Федерация на Научно-техническите съюзи в България

Real Time Web Analytics