Юбилей с бъдеще

Преди 75 години с Указ на Цар Борис III и решение на Народното събрание се поставя началото на висшето техническо образование в България.

ФНТС, съвместно със Съюза на архитектите в България, ТУ-София, УАСГ, ХТМУ, МГУ „Св. Иван Рилски”, ЛТУ, ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Университет "А.Златаров"-Бургас, ВСУ "Л. Каравелов"-София, Техническите университети в Габрово и Варна, РУ "А. Кънчев" организира честване на този юбилей, което се състоя на 7 юли в Дома на науката и техниката в София под патронажа на президента на Република България – г-н Росен Плевнелиев. Голямата зала се изпълни с представители на висши учебни заведения, държавни и обществени организации. Тържественото заседание бе водено от председателя на Съвета на ректорите проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, който приветства присъстващите в кратко въведение и даде думата на председателя на ФНТС проф. дтн Иван Ячев.

В своя доклад проф. Ячев подчерта стародавното положително отношение на българите към образованието и проследи в исторически аспект възникването на необходимостта от създаване на българско висше техническо образование. Осъзната веднага след Освобождението реализирането на тази необходимост е било основна задача на първопроходците от Българското техническо дружество, впоследствие на членовете на Българското инженерно-архитектно дружество. Проф. Ячев направи подробен преглед на първите стъпки, на трудностите, които е трябвало да преодолеят радетелите на идеята, цитира много имена на първите български преподаватели в техническите дисциплини и подчерта ентусиазмът, с който първите студенти са овладявали тайните на техническите науки.

Като подчерта значението на това образование за развитието на България, проф. Ячев сподели с присъстващите идеята да се направи своеобразна класация на българските постиженията във всички области на науката и техниката (виж. НО, бр.5/2016), които могат да бъдат пример за младите. Накрая той изрази надежда, „че ще бъдат реализирани на практика декларираните намерения на правителството за приоритетно развитие на качествено висше техническо образование, като не символично се увеличи неговото финансиране.Това ще даде сериозно основание за един подобаващ старт за следващия 75-годишен период.“

От името на Съюза на архитектите в България приветствие поднесе и неговия председател арх. Георги Бакалов. Като признание за значимостта на техническото образование за страната трябва да приемем и поздравленията, изпратени от държавното ръководство до Юбилейния форум:

Г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България: „…Убеден съм, че българското техническо образование притежава капацитет за изграждане на гъвкави и ефективни механизми за взаимодействие с бизнеса, благодарение на които се създават и прилагат нови технологии от европейско и световно ниво. Развитието на потенциала в ключови отрасли на промишлеността и селското стопанство е основополагащо за изграждането на успешна и конкурентоспособна България.

Бих искал специално да се обърна към организаторите на тържественото национално честване. Сътрудничеството между Федерацията на научно-техническите съюзи, Министерството на образованието, Българската академия на науките, техническите висши учебни заведения и бизнеса е ярко доказателство за това, че успехът е постижим само тогава, когато имаме партньорство и градивен диалог. В лицето на президентската институция винаги ще имате пълна подкрепа за Вашите начинания!

Бойко Борисов, министър председател на Република България

С признание към високите постижения и големия принос на висшето техническо образование в България през изминалите 75 г., бих искал да отправя моите пожелания за здраве, благополучие и бъдещи професионални успехи на цялата научно-техническа общност…

…Убеден съм, че ако поставим фокус върху приложния характер на научните разработки и в същото време създаваме продукти с висока добавена стойност, ориентирани към бизнеса, ще гарантираме по-доброто си бъдеще.

Приветствието на г-жа Меглена Кунева, зам. министър председател и министър на образованието и науката, бе поднесено от проф. Иван Димов, зам.-министър на МОН: …В днешния динамичен свят е необходимо да развиваме специалисти на високо ниво в професии, които са не само популярни и престижни, но и ще донесат добавена стойност на държавата. Инженерните и архитектни професии са тъкмо такива – изключително важни за поддържането на високата конкурентоспособност на кадрите ни и за развитието на научно-техническия потенциал на страната.

Изразявам подкрепата си към организаторите на това значимо събитие, което обединява 75-годишния труд за престижа на висшето техническо образование, труд, достоен за признание и дълбоко уважение…

Камерен състав при Оркестъра за народна музика на БНР допринесе за празничната атмосфера.

Real Time Web Analytics