На 10.12.2012 г. Патентното ведомство на Република България е приело следното решение: „В резултата по проведена експертиза по заявката отдел „Експертиза” установи, че са на лице изискванията за патентоспособност съгласно чл. 6, ал. 1 и на основание чл. 47, ал. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели ЗПРМП). РЕШИ ДА ИЗДАДЕ ПАТНЕТ с приоритет от 14.12.2009 г. и обхват на правна закрила, определен от уточнените претенции”.

Уважаеми колежки и колеги,
В Националния дом на науката и техниката, в гр.София има четири зали, които носят имената на изтъкнати български учени и инженери – проф.Асен Златаров, инж.Стоимен Сарафов, инж.Георги Атанасов и проф.Иван Попов. Залата в която се намираме понастоящем носи името на последния от тази четворка бележити учени и инженери. Тук е и портретът на проф.Иван Попов, който до една година ще бъде заменен с подходящ барелеф.

„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ”

Съюзът на химиците в България обявява единадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2014 г.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика).

В световен мащаб производството на хранителни продукти изостава от потребностите. От една страна населението се увеличава по почти геометрична прогресия, а от друга намаляват ресурсите – обработваеми площи, източници за напояване, климатични условия, чиста околна среда и други. Поради това се появяват технологии за производство на ГМО продукти, клониране на домашни животни, а преди това – бройлери и бързозреещи култури.

В продължение на повече от четири години ФНТС и Съюза по автоматика и информатика /САИ/, подпомагани от централната лаборатория ТЕМАТИКС на БАН положиха значителни усилия за приемането на САИ за редовен член на Съвета на европейските професионални информатици /СЕПИС/.

Real Time Web Analytics