Сред поредицата от тържествени събития, които отбелязваме в последните години, е и 125-ата годишнина на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД), чиито приемници днес са ФНТС и Съюзът на българските архитекти. Юбилеят съвпадна и с отбелязване на Деня на благодарността – традиция, каквато едва ли има в друга организация у нас.

Тържеството за отбелязване на двете събития бе открито от инж. Марин Антонов, главен секретар на ФНТС, който поздрави присъстващите и гостите от двете сродни организации в Сърбия и Македония, и даде думата г-жа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации, за приветствие от името на президента на Република България, г-н Румен Радев. В приветствието на президента се отбелязва: „И досега Вашата Федерация успешно развива структурата си, съхранява традициите в ключови отрасли на промишлеността и селското стопанство, в академичния и гражданския сектор и създава нови, съобразени с потребностите на нашето време, направления… Убеден съм, че Федерацията на научно-техническите съюзи в България ще продължи с чест да изпълнява своята мисия да поддържа високото ниво на компетентност на своите членове и да участва активно в развитието на важните за икономиката на страната отрасли.” След това г-жа Танева прочете указ на Президента, с който на ФНТС  бе връчен плакет „Св.св. Кирил и Методий” на президента на Република България.”

В своето тържествено слово проф. Ячев, председател на ФНТС, подчерта значителния принос, който членовете на БИАД имат за развитието на материалната култура на България, като подчерта, че „Празникът е повод да изразим и уважението си към труда на многобройните инженери, архитекти, икономисти, аграрни специалисти, които в сложните съвременни условия с високо квалифицирания си труд допринасят за развитието на Република България, а някои от тях я прославят с творческите си постижения  и по целия свят.”

По нататък проф. Ячев изтъкна големия принос на членовете на организацията за развитието на страната: „На основателите и строителите на БИАД България дължи изграждането на основните елементи на материално-техническата структура на една цивилизована европейска държава. Тяхно дело са Държавната програма за водите (1914-1925 г.) и Държавният план за електрификация в началото на 30-години. Дейното участие на БИАД осигурява Държавната стратегия в развитието на железопътната мрежа в България.

Почти всички строежи и великолепни сгради у нас са реализирани с участието на дейците на БИАД, с тяхна помощ са изработени и десетки закони, критерии за техническа компетентност и техническо образование, създава се държавна стратегия за развитие на железопътната мрежа. Една от най –характерните черти на основоположниците на БИАД е високото им чувство за отговорност, съчетано с професионален и обществен дълг.”

През тези 125 години България преминава през драматични политически събития, коренни социални и икономически промени и политическо противопоставяне. Организацията на българските инженери и архитекти също минава през различни етапи на своето развитие, но техническата ни интелигенция, която обединена в своята творческо-професионална организация винаги е работила активно за развитието на техниката, науката и архитектурата и днес дава своя достоен принос за икономическата стабилизация на страната.

Разглеждайки днешния ден на Федерацията проф. Ячев се спря на голямата професионална и морална отговорност за състоянието и бъдещето на научно-техническата интелигенция в страната и за нейното интегриране в Европейското инженерно пространство: „Много усилия и конкретна работа са необходими, за да настъпи очаквания от всички нас ренесанс на инженерната професия у нас, и то на високо и конкурентно технологично равнище. – отбеляза той. – Конкретен израз на тези наши усилия е активното ни участие в мероприятията и изявите на младежкото техническо творчество. Идеята ни е да активизираме ориентирането на младите хора към техническите науки и инженерното образование. Да развиваме научния и творчески потенциал на младите инженери, да стимулираме творческата им активност и професионални интереси.”

После той се обърна към присъстващите и специално към ветераните: „Сега, когато честваме и нашия празник „Денят на благодарността” не можем да не изкажем още веднъж  своето възхищение и признателност към нашите ветерани, специалисти  и съюзни активни членове, съхранили традициите на нашите предци, за предавания професионален опит на младите поколения и техния принос за изграждането на България като техническа европейска страна.”

В своето приветствие към тържественото събрание, арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България (САБ), подчерта, че в съзидателната си дейност архитекти и инженери работят заедно за създаването на материални блага. Той се спря на факта, че днес САБ и ФНТС са в един и същ закон със съществуващите у нас няколко хиляди неправителствени организации, не малко от които с по няколко члена, което подчертава необходимостта двете организации да намерят сили и средства да се борят за създаване на Закон за професионалните неправителствени организации: „Изключително важно е да се създадат ясни правила за взаимоотношенията с държавата, защото ние работим в една посока.” 

По традиция бяха връчени Грамоти по случай Федеративния празник „Ден на благодарността“ и за кръгли годишнини на почетни членове на ФНТС: Георги Русанов, Кирил Ерменков, Мария Титянова, Лазар Лазаров, Димитър Цанев, Марин Василев, Минка Римпопова, Желязко Тодоров, Бранимир Сандалски.

За приятен финал на юбилейното тържество се погрижиха известни български изпълнители, които със своето песенно изкуство създадоха топла и приятелска атмосфера, която продължи и по време на празничния коктейл за участниците в празника. 

За авторитета на ФНТС и мястото, което заема в обществото свидетелстват и много бройните поздравителни адреси по случай юбилея, изпратени от:

Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание;  Посланика на Република Корея Н. пр. Шин Бонам; Посланика на Япония Н. пр. Ватанабе; Президента на WFEO д-р Марлене Канга; Вицепрезидента на WFEO проф. Гонг Ке; Главният секретар на FEANI Дирк Бошар; Проф. Христина Власевска, президент на Асоциацията на инженерните дружества в Македония; Генералният секретар на Съюза на инженерите и техниците в Сърбия проф. Часлав Лачневац; Акад. Юлиян Ревалски, председател на БАН; Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“, проф. Атанас Герджиков; проф. Митко Георгиев, ректор на ХТМУ; проф. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков; д-р Петко Николов, председател на Патентно ведомство на България; Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България; Божидар Данев, председател на БСК; Боряна Кадмонова, изп. директор на Фондация „Еврика“

Традиционното Националното съвещание с участието на представители на организациите, членове на ФНТС, тази година се състоя на 22 и 23 февруари в град Банкя.

Първият ден започна с важна за Федерацията тема – проблемите на професионалното обучение. Инж. Лилия Смедарчина, зам.-председател на ФНТС откри съвещанието, като набеляза някои от основните задачи пред Центъра за професионално обучение и даде думата на г-жа Красимира Толина, главен експерт в НАПОО. Представителката на Агенцията разгледа пред присъстващите две теми: „Допускани грешки и пропуски при разработването и актуализирането на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на рамковите програми, определени от МОН и НАПОО” и „Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в информационната система на НАПОО за изпълнение на изискванията на чл.40 б от Закона за професионалното образование и обучение”. Участниците дискутираха двете теми и решиха да се подготви от името на Федерацията предложение до НАПОО за опростяване на документацията в работата на ЦПО.

Темата, на която бе посветено второто заседание, е не по-малко важна за дейността и бъдещето на Федерацията – обсъждане участието на ФНТС в Младежкото техническо творчество (МТТ).

Проф. Иван Ячев, председател на ФНТС, откри съвещанието, направи кратък преглед на актуалните задачи пред организацията и като акцентира върху работата с младите хора, завърши с думите: Загубили сме много от онова, което сме имали като потенциал и е необходимо да развием потенциала, който притежаваме, за да имаме достойни наследници в бъдещето, които да изведат България такава, каквато тя трябва да бъде. Той предостави думата на главния секретар на Федерацията инж. Марин Антонов, който представи накратко материал, изпратен предварително на участниците. В него са споделени вижданията за включването на ФНТС в развитието на Младежкото техническо творчество (виж в. НО, брой 8/2017). В края на материала е представен списък на участниците в Младежкото техническо творчество. Този списък на университети и професионални гимназии сме го представили, защото трябва да имате предвид, че това са отворени врати за сътрудничество по места. –  каза инж. Антонов. –  Тези хора изграждат младежкото техническо творчество, хубаво е да се подкрепят, да се развие и подпомогне тяхната дейност и това да бъде следващата стъпка в участието на Федерацията в това творчество. Не само в София и на определени изложения, а по места постоянно да се работи с младите хора.

В своя материал инж. Антонов цитира членове от Устава на ФНТС, които недвусмислено поставят конкретни задачи пред Федерацията по отношение развитието на дейности за утвърждаване както на нейния авторитет, така и авторитета на професиите, застъпени в нейните организационни структури. Ще цитираме част от него:

чл.3 ал.2Да утвърждава сдружението като важна институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери , икономисти, специалисти от земеделието, техници, учени и изобретатели.

На второто изложение в град Горна Оряховица съорганизатори, наред с ФНТС,  бяха община Горна Оряховица, Фондация Еврика, Асоциацията на индустриалния капитал, всички с конкретни материални ангажименти… Следователно участието ни в изложението утвърждава ли Федерацията като важна институция на гражданското общество и повишава ли нейното влияние? - Категорично да.

чл.4 ал.4 – Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионални интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите.

чл.4 ал.8 – Да развива научния и творческия потенциал на младите инженери, икономисти и специалисти от земеделието.

Инж. Антонов призова присъстващите на Националното съвещание в непринудена дискусия да споделят свои виждания за участието на Федерацията в младежкото техническо творчество, за неговото стимулиране, подпомагане и развитие.

А това, че темата е актуална и близка до дейците на НТС пролича от разгорещената дискусия. Бяха дадени много примери на организирани в страната събития, които по някакъв начин кореспондират с идеята. Поставени бяха редица въпроси, които трябва да намерят своя отговор, за да се стъпи на здрава основа при организирането и изпълнението на подобна сериозна и отговорна дейност.

В края на дискусията проф. Ячев обобщи необходимостта да се работи по-тясно с професионалните гимназии по места, сдруженията на НТС да провокират интереса на младежите към техническите науки и творчество. Какво можем да предложим ние? – зададе риторчен въпрос проф. Ячев. – Тук се каза, че трябва да има експерти консултанти – ще осигурим експерти консултанти. Трябва да има финансиране – местния бизнес би трябвало да може да бъде убеден да отделя средства за обучение… Аз от доста време съм преподавател и при мене непрекъснато са идвали хора от бизнеса, които казват: Дайте най-добрите студенти – а те нищо не дават. Сега вече се забелязва промяна в поведението на бизнеса. И затова казвам, че условията са по-подходящи отколкото  преди. Мисля също, че идеята за събиране на информация какво прави всяко сдружение и какви предложения има то е много добра и това ще го направим. Проф. Ячев призова присъстващите да се отнесат с необходимата отговорност към предоставянето на тази информация и завърши с думите: Има светлина в тунела и не трябва да изпускаме тази светлина!

След съвещанието бяха обсъдени и обобщени направените предложения и набелязани задачи, които Федерацията и нейните сдружения предстои да реализират:

ФНТС да стане инициатор и радетел на Младежкото техническо творчество. Първостепенна задача пред Федерацията и нейните сдружения  в осъществяването на тази дейност да стане ориентирането на младежите към техническото образование. В това отношение освен учениците от професионалните гимназии, обект на внимание да станат и по-малките ученици, на които предстои избор на учебно заведение, в което да продължат средното си  образование.

 • ФНТС, съвместно със своите сдружения, да разработи единна програма за участие в Младежкото техническо творчество, която да включва следните дейности:
 • участие в изложенията на МТТ на национално и регионално ниво;
 • организиране на изложби на национално и регионално ниво;
 • организиране на демонстрационни кътове в НДНТ и домовете в страната;
 • предлагане на експерти и консултанти при реализиране на идеи;
 • организиране на срещи за мотивация с изявени инженери и изобретатели.
 • ФНТС да потърси подкрепа и съдействие от държавните институции за развиване на МТТ, като осъществи контакт със съответните заинтересовани министерства и проведе съответни срещи.
 • ФНТС да популяризира сред обществото МТТ, включително като осъществи контакт с БНТ и други TV канали и ги привлече за съдействие:

- да отразяват проявите на МТТ;

- да правят специализирани предавания по темата;

- да включват темата в други предавания на младежка тематика;

- да излъчват филми на техническа тематика.

 • ФНТС да поддържа постоянна рубрика за МТТ във вестник НО.
 • Участието на ФНТС и нейните сдружения в проявите на МТТ да се изразява под формата на:
 • участие във финансирането (фонда за награди);
 • даване на патронаж и домакинство на проявите;
 • оказване на организационна, методическа и експертна помощ;
 • подпомагане в рекламата;
 • търсене на спонсори (фирми, фондации и др.).

През втория ден от Националното съвещание бяха разгледани някои проблеми свързани с предстоящата пререгистрация в съответствие с промените в ЗЮЛНЦ. Главният юрист консулт на Федерация, г-жа Рада Дамова разясни пред присъстващите някои основни моменти, които трябва да се имат предвид при пререгистрацията.

Проф. Иван Ячев: … необходимо е да развием потенциала, който притежаваме, за да имаме достойни наследници в бъдещето, които да изведат България такава, каквато тя трябва да бъде.
IMG 20180222 140339

Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) е член на Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE). Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана през 1994 г. от Холандска и Белгийска инженерни асоциации. Понастоящем в нея членуват 16 организации от 13 държави, представлявайки 150 000 индивидуални членове.

Сред основните цели на организацията са:

- Създаване на Европейска мрежа от професионалисти за развиване на професионални и личностни умения;

- Насърчаване на мобилността на младите инженери в Европа;

- Създаване на форум за обмяна на опит на лично и професионално ниво.

Европейски млади инженери (EYE) провежда от 1994 г. на ротационен принцип по две конференции годишно. В годината на европейското председателство на България се падна честта Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) да бъде домакин на този престижен форум. Международната пролетна младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство" ще съчетае разнообразна техническа програма с интересни социални дейности и ще включва широк избор от посещения на водещи компании в България, интересни презентации и най-съвременни семинари, които ще бъдат представени от водещи специалисти в различни сфери на инженерната дейност. Конференцията ще се проведе от 18 до 20 май 2018 г. в конферентните зали в сградата на ФНТС, която се намира на ул. "Г. С. Раковски" 108, 1000 София.

Информация за официалната част на конференцията, както и повече детайли за програмата на събитието, може да намери на следната уебстраница: http://eyesofia2018.fnts.bg

Един от най-заслужилите хора за развитието на ФНТС в новата история на организацията е известният български учен, политик, стопански деец и общественик  проф. Иван Попов. В своите три мандата като председател на Научно-техническите съюзи (1977-1989) той допринася много за развитието на материално-техническата база на организациите в страната, за утвърждаване авторитета на Научно техническите съюзи в българското общество.

На 8-ми декември тази година се навършват 110 години от рождението на проф. Иван Попов (1907-2000). По този повод ръководството на ФНТС сформира Организационен комитет за честване на юбилея, който се събра на 20 юни за първото си заседание. В него взеха участие ръководството на ФНТС, акад. Благовест Сендов, акад. Кирил Боянов, акад. Васил Сгурев и активни деятели на научно-техническите съюзи, работили дълго време с проф. Попов. На заседанието бяха обсъдени основните дейности, които трябва да се извършат за достойно отбелязване на юбилея и възможностите за привличане на още съорганизатори и партньори. Набелязани бяха конкретни действия за организиране на честването и бе определена дата за следващо заседание на Организационния комитет – 24 юли.

Организаторите приканват всички, които могат да допринесат за достойното отбелязване на годишнината на проф. Иван Попов да се свържат с Организационния комитет.

 Една възможност...

През 2018 г. В град Бърно, Чехия ще се състои 26-ия технически панаир AMPER.
AMPER е най-големия международен търговски панаир организиран в Централна Европа в областта на електротехниката. На него се представят продукти и технологии в областта на електротехниката, електрониката, средствата за автоматизация, комуникационните технологии, осветлението и сигурността.

През 2017 г. в AMPER участват 600 изложители от 22 държави. AMPER е професионално събитие посветено на бизнеса. Посетителите му са експерти и професионалисти от съответната обаласт. Чешката република е страна със стратегическо положение и силна традиция в областта на електротехниката. На панаира има богата съпътстваща програма състояща се от професионални конференции, семинари и обучения, отразяващи тенденциите в горепосочените области. Така например AMPER MOTION е програма посветена на електромобилите. Секция Start-up е посветена на стартиращите иновативни предприятия. AMPER SMART CITY е конференция посветена на технологиите чрез които се реализират създаване „умните“ градове.

Всяка година се провежда престижния конкурс "Златен ампер" за отличаване на най-добрите експонати на панаира. Експонатите се оценяват от специален панел, съставен от експерти представители на реномирани университети. През 2017 г. в конкурса участваха 29 експоната.

Вижте кратко видео:
vid 01

Изтеглете кратка брошура за панаира:
010101

Real Time Web Analytics