• Съюз по
  автоматика и
  информатика
 • Научно-технически
  съюз по водно
  дело в България
 • Съюз на геодезистите
  и земеустроителите
  в България
 • Научно-технически
  съюз на енергетиците
  в България
 • Съюз по електроника,
  електротехника
  и съобщения
 • Съюз на
  изобретателите
  в България
 • Съюз на
  икономистите
  в България
 • Научно-технически
  съюз по
  лесотехника
 • Научно-технически
  съюз по
  машиностроене
 • Научно-технически
  съюз по минно дело,
  геология и металургия
 • Научно-технически
  съюз на специалистите
  от земеделието
 • Научно-технически
  съюз по строителство
  в България
 • Научно-технически
  съюз по текстил,
  облекло и кожи
 • Научно-технически
  съюз по транспорта
 • Съюз на химиците
  в България
 • Съюз по хранителна
  промишленост
 • Български съюз на
  стандартизаторите
 • Съюз на метролозите
  в България
 • Съюз на специалистите
  по качеството
  в България
 • sai
  Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) е творческо-професионално сдружение с идеална цел, което обединява специалисти и организации по автоматика и информатика в Република България. Създаден е през 1990г. от инициативна група водещи в областта специалисти.

  Членове на САИ са най-изявените наши учени и специалисти, научни организации, учебни заведения и катедри, фирми от цялата страна.
  САИ е регистриран като сдружение-юридическо лице с нестопанска цел.

  САИ е член-основател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и член на CEPIS (Съвет на европейските общества по информатика); чрез ФНТС е член на IFAC, Световната инженерна организация и Европейската инженерна организация ФЕАНИ. Има договор за сътрудничество с IEEE. Осъществява контакти и сътрудничество със сродни сдружения и институции от страната и чужбина.

  По инициатива на САИ през 2007 г. Министерският съвет на Република България утвърди 4 октомври – рождения ден на Джон Атанасов, за професионален празник на специалистите по информационни технологии, компютърна техника и автоматика.

  За контакти:
  1000 София, ул.”Раковски” 108, етаж IV, стая 413
  Телефон за контакти: +359 2 987 61 69
  e-mail: sai.bg.office@gmail.com
  www.sai-bg.com
 • waterНаучно-техническият съюз по водно дело в България (НТСВД), регистриран през 1966 г. е неправителствена организация, обединяваща учени и специалисти от цялата страна, занимаващи се с проучване, проектиране, строителство и експлоатация на водни обекти в България. Членове на съюза са над 50 фирми, предприятия, научни институти и други организации, занимаващи се с управлението на водните ресурси.

  НТСВД в България е наследник и продължител на първото техническо дружество, основано през 1885 г. в гр. Русе и цялостната му дейност е ориентирана към осъществяване на научно – техническа, екологична, икономическа и социална политика в областта на водите на национално и регионално ниво.

  Целта на дружеството е да подпомага работата на своите членове, като повишава тяхната квалификация, запознава ги с последните научни и технически постижения в областта на водите и им осигурява необходимите контакти с подобни организации в страната и чужбина. Това се постига с организиране на национални и международни конференции, конгреси, форуми, семинари, курсове за обучение, изложения и т.н.

  НТСВД издава списание "Водно дело", което разглежда въпросите и проблемите на интегрираното управление на водните ресурси.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108
  Тел./Факс: +359 2 988 53 03
  инж. Маргарита Сярова - Главен секретар
  e-mail: stuwa@stuwa.org
  www.stuwa.org
 • SZGBСъюзът на геодезистите и земеустроителите в България е обществена, съсловна, непартийна организация. В него членуват от учащи се до пенсионери, от техници до професори, обединява служители на държавни и частни фирми, на предприятия, на университети, на работодатели и изпълнители на геодезически дейности.

  Той е създаден преди 89 години и е член на Федерацията на научно-техническите съюзи. Има регионални структури в почти всички 28 области на Страната.

  Чрез Съюза България е представена вън в международни и други организации и институции. Тя е активен член на Международната федерация на геодезистите (FIG), създадена преди 135 г. в Париж. Член е на Международно дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), създадено преди 100 години, на Международната картографска асоциация (ICA), на Европейски комитет за връзка между геодезистите (CLGE) и на Европейска група на геодезистите (EGoS). Поддържа контакти и с други международни организации, както и двустранни и многостранни връзки с отделните страни и съюзи.

  СГЗБ развива многостранна дейност: организационна, научно - техническа, международна, издателска, контакти и сътрудничество с държавни институции, частни фирми и други организации, професионална защита, финансова и други дейности, организира международни и национални симпозиуми, конференции, семинари, организира национални и регионални съвещания и отпечатва сборници с материалите от тези и други изяви.
  Издава научно-техническо списание „Геодезия, картография, земеустройство“ от 1961 г.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108, офис 603м
  Тел.: +359 2 987 58 52 / +359 2 986 13 57
  Факс: +359 2 987 93 60
  e-mail: office@geodesy-union.org
  sgzb@geodesy-union.org
  www.geodesy-union.org
  www.geodesy.fnts-bg.org
 • NTSEНАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под №1856, том 31, стр. 195, по фирмено дело №7815/1995 г. с адрес на управление гр. София, ул. “Г.С.Раковски” №108, етаж 5, офис 505.

  Цели на сдружението:

  • да съдейства за повишаване на нивото на професионална подготовка
  • за реализиране на творчески идеи и инициативи на членовете на нтсе
  • да съдейства на предприятия, фирми и др. за за повишаване на енергийната ефиктовност, възобновяеми енергийни източници и решаване на конкретни проблеми в областта на енергетиката

  Сдружението се представлява от председателя на УС Цанчо Борисов Цанев.
  Научно – Техническият съюз на енергетиците в българия организира курсове, конференции, семинари и други научно-технически мероприятия.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108 ет. 5 офис 505
  Тел./Факс: +359 2 988 41 58 ; +359 2 987 61 66
  e-mail: energy@fnts-bg.org
  www.ntse-bg.org
 • logo-CEECСъюзът по електроника, електротехника и съобщения /СЕЕС/ е неправителствено, неполитическо творческо-професионално сдружение с нестопанска цел и е част от гражданското общество.

  • СЕЕС е член на ФНТС.
  • СЕЕС е член на EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe.

  Работи успешно с Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Асоциация "Телекомуникации" и с Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ). Има свои структури във всички големи градове и в Техническите университети в София и страната.

  Установени са добри взаимноизгодни връзки, сътрудничество и договори с VDE - Съюза по електротехника, електроника и информатика в Германия, Съюза на полските електроинженери (SEP) и със Society of Power Engineers in Romania (SIER). Полезен обмен на информация и опит има със сродни организации от Русия, Сърбия, Македония и др.

  Има подписан рамков договор с IEEE.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108
  тел. : +359 2 987-97-67 ; +359 2 986-52-00
  e-mail: ceec@mail.bg
  www.ceec.fnts.bg
 • Logo-SIB3Съюзът на изобретателите в България е създаден през 1932 година и възстановен през 1990 година и обединява изобретатели, патентни специалисти, селекционери и новатори от всички области на техниката за защита на техните професионални права и интереси и работи за издигане равнището на тяхната квалификация.

  Съюзът на изобретателите в България осъществява своите цели и задачи като:
  • Организира и провежда семинари, курсове, конференции, изложения на изобретения и иновации и обсъждания на нормативни документи за иновационната политика на страната и изобретателската дейност на независими изобретатели и научно-изследователски структури;
  • Извършва международна дейност;
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми;
  • Извършва издателска дейност.

  Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Центърът за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер (ЦРИСТТ), който също е сдружение с нестопанска цел. Предмета на дейност на ЦРИСТТ е да развива, подпомага и съдейства на иновационния процес в цялостното му развитие - от идеята до пазарната реализация. (tzristt@abv.bg)

  Списание "Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ" е научно-приложно и информационно издание на Съюза на изобретателите в България, което отразява дейността на Съюза - провеждане на семинари, курсове, конференции и други събития, организирани от него и публикува доклади, статии и други материали за изследвания в областта на закрилата на обекти на индустриална собственост, упражняване на правата върху тях и трансфера на същите. ( izotransinn@abv.bg )

  За контакти:
  София 1000, ул. Раковски 108, офис 412 В
  тел./факс: +359 2 987 85 98
  д-р инж.юр. Марио Христов - Председател
  e-mail: inventors@abv.bg
  www.sibulgaria.org
 • Logo-SIIBСъюзът на икономистите в България (СИБ) е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел.
  В него могат да членуват дееспособни физически и юридически лица, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката, практиката и управлението.

  ИСТОРИЯ
  Съюзът на икономистите в България е наследник и продължител на дейността на първото Българско икономическо дружество (БИД), създадено на 11 юни 1895 г., което съществува под това название до м.януари 1950 г. На 20.10.1964 г. се изгражда Дружество на икономистите в България, което след неколкократна промяна в наименованието си, на 3 май 1990 г. се регистрира като „Съюз на икономистите в България” (СИБ)

  ЦЕЛИ
  • Да съдейства за социално-икономическия просперитет на страната;
  • Да участва в разработване и внедряване на икономически иновации и технологии в стопанската дейност;
  • Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина;
  • Да съдейства за развитие на икономическата наука и усъвършенстване на практиката;
  • Да организира изучаването и разпространяването на икономическия опит на други страни.

  За контакти:
  1000 София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, етаж 4
  Тел./факс: +359 2 987-18-47
  E-mail: economics@financebg.com ; unieconom@abv.bg
  http://www.bgeconomist.bg/
 • lesotehnikaНаучно-техническият съюз по Лесотехника е най-голямата творческа-професионална организация с многостранна обществена дейност в полза на своите членове, която обединява специалистите от отраслите горско стопанство, дървообработване и производство на мебели, ландшафтна архитектура, опазване на природната среда, производство на целулоза и хартия. Съюзът подпомага редовните си членове при реализирането им като специалисти и повишава тяхната творческа и професионална квалификация.

  НТС по Лесотехника организира дискусии, конференции, курсове, семинари и други научно-технически прояви. Лекторите в тях са изтъкнати учени, преподаватели от ЛТУ, водещи специалисти от държавните органи – Националното управление по горите, Института за гората при БАН, Института по целулоза и хартия и др.

  Съюзът привлича известни лектори и от чужбина.

  За контакти:
  1000 София, ул. “Раковски” 108, етаж IV, стая 412
  Телефони за контакти: +359 2 9883 683,
  факс: +359 2 9879 360
  е-мейл: ntsl@mail.bg ; office@ntsl.org
  www.NTSL.org
 • SMСъюзът по машиностроене (СМ) е доброволна, независима, неполитическа, демократична, самофинансираща и самоуправляваща се творческо-професионална обществена организация с неограничен срок на действие.

  Той е продължител на делото на основателите на първото техническо дружество в гр. Русе през 1885 г., на Българското инженерно - архитектурно дружество, на Дружеството на техниците и механиците от флотата, на Съюза на възпитаниците на Морското машинно училище, на Общото дружество на техниците със средно образование, на Съюза на практиците машинни техници и Организацията на свободно практикуващите инженери и архитекти.


  За контакти:
  1000 София, ул. “Раковски” 108, етаж IV, стая 411
  Телефони за контакти: +359 2 986 22 40,
  факс: +359 986 22 40
  е-мейл: ntsl@mail.bg ; nts-bg@mech-ing.com
  www.mech-ing.com
 • mdgm2Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия е доброволно, неправителствено, политически необвързано, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В Съюза членуват над 1800 научни работници, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията и юридически лица от страната и чужбина, свързани с тази дейност.

  Към Съюза функционират 14 регионални организации, 9 научно-технически дружества и клубове и 7 интегрирани звена. Колективните членове на Съюза понастоящем са 19 - юридически лица от минно-металургичните отрасли и геологията. Ръководни органи на Съюза са: Общо събрание и Управителен съвет.

  НТС по МДГМ взаимодействува активно по проблеми на отраслите с Министерство на икономиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българската минна - геоложка камара, БАМИ, БАН, МГУ, ХТМУ, СУБ и др. организации и фирми.

  Съюзът е съучредител на издателство "Земя 93"и е съиздател на сп. "Минно дело и геология".

  Съюзът е член на 19 сродни международни обществени организации и академии, по-важни от които са:

  • Световен минен конгрес (СМК)
  • Международна академия на минералните ресурси (МАМР)
  • Академия на минните науки на Русия
  • Международна академия на науките по екология и безопасност (МАНЕБ)

  Балкански сдружения:


  • Балкански съюз на металурзите (БСМ)
  • Балкански комитет по обогатяване на полезни изкопаеми (БКОПИ)
  • Балканска геофизична асоциация (БГФА)
  • БАЛКАНМИН 

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108
  Тел./Факс: +359 2 986 13 79, Тел: +359 2 987 57 27
  Д-р инж. Кремена Деделянова - Главен секретар
  e-mail: mdgm@fnts-bg.org
  www.mdgm.org
 • Научно-техническият съюз на специалистите от земеделието (НТССЗ) е творческо-професионално сдружение, в което членуват физически лица научни работници, ръководители, специалисти: агрономи, ветеринарни лекари, зооинженери, микробиолози, аграрикономисти, инженери и други специалисти, свързани със земеделското производство, отрасли и дейности и юридически лица, които могат да представляват колективни членове от страната и други страни, които съдействат за постигане на целите на НТССЗ и за изпълнение на неговите задачи.

  НТССЗ представлява и подпомага своите членове, съдейства за осъществяването на научно-техническия прогрес в областта на земеделието, повишава квалификацията на специалистите, съдейства за професионалното им изграждане, защитава техните професионални, творчески и социални права и интереси, разработва предложения по програми и правно-нормативни актове, стимулира движението за изобретателска дейност и носителите на интелектуални права, организира изследвания, експертизи и тестувания на професионалната реализация на своите членове, съдейства за намиране и популяризиране на актуална информация за нови технологии, организационни форми на стопанска дейност, нормиране и заплащане на труда и регулиране на икономическите отношения в земеделието, организира национални, районни и други научно-технически мероприятия, симпозиуми, конференции, дискусии, кръгли маси, съвещания, обмяна на опит у нас и в чужбина, изложби, конкурси, консултации, курсове за квалификация и преквалификация, номинации и др., съгласува оперативно своята дейност с Федерацията на научно-техническите съюзи с цел активизиране и с приоритет съдействие за решаване на задачите на съюза, както и укрепва и разширява контактите със сродни организации в страната и чужбина.
  За контакти:
  София - 1000, п.к. 431,  ул. "Г. С. Раковски" 108, етаж IV, стая 414
  Проф. дсн Божидар Георгиев
  Председател на УС на НТССЗ при ФНТС
  тел.: +359 887994148; e-mail: dr_georgiev@abv.bg
  Даниела Козовска
  Главен секретар на  НТССЗ при ФНТС
  тел.: +359 898710391; e-mail: ntssz.fnts@gmail.com
  уебсайт: http://stusa.eu5.net/

 • NTSS2Научно-техническия съюз по строителство в България ( НТССБ ) е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители от системата на висшето и средното образование, държавната администрация, строителните и проектантските организации, както и бъдещи инженери – магистри и докторанти.

  Съюзът извършва многостранна обществена дейност в полза на своите членове и ги подпомага при реализирането им като специалисти, съдейства за повишаването на тяхната творческа и професионална квалификация.

  НТССБ организира курсове, семинари, провежда национални и международни научни и научно-практически конференции. Тази дейност Съюзът осъществява в тясно сътрудничество с висшите и средни учебни заведения, камарите на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите и съответните комисии в Народното събрание и министерствата.

  НТССБ провежда ежегоден конкурс за най-добър дипломен проект на абсолвент “строителен инженер”, който носи името на изтъкнатия майстор-строител Колю Фичето.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108 етаж ІV, стая 412 а
  Тел./Факс: +359 2 988 46 78
  e-mail: ntssb_sf@abv.bg
  уебсайт: http://ntssb.bg/
 • TOKНаучно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи е най-голямото творческо професионално сдружение на специалистите работещи в областта на текстила и облеклото.

  Членуването в НТС по ТОК е индивидуално /за физически лица/ и колективно /за юридически лица/.
  Членството в НТС по ТОК означава: поддържане на постоянни, професионални и делови контакти; съдействие за професионална реализация у нас и в чужбина; взаимна информираност и подпомагане; съпричастност в решаването на проблемите и насоките за развитие на отрасъла.

  Основни дейности:

  • Организиране на научно-технически конференции, симпозиуми, курсове, семинари, изложби, конгресен туризъм и др;
  • Научноизследователска, проектантска, развойна внедрителска, експертна и консултантска дейност;
  • Информационна и издателска дейност в областта на отрасъла.

  НТС по ТОК издава ежемесечно /всеки месец/ научно-техническо списание "Текстил и облекло". Публикува се актуална научно-техническа и икономическа информация, както и информация за предстоящи прояви, изложения, конгреси и др., касаещи текстилната, конфекционната промишленост и модата.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108 ет. 4 офис 406, 407
  Факс: +359 2 988 16 41
  тел: +359 2 980 30 45 – редакция сп. ”Текстил и облекло”
  e-mail: tok.chair@fnts.bg ; textilejournal.corrector@fnts.bg
  http://tok.fnts.bg/
 • NTSTНаучно-техническият съюз по транспорта е доброволно сдружение на научно-технически организации и други формирования с нестопанска цел, на научните работници, инженерите, техниците и други специалисти в областта на транспорта, транспортното и пътно строителство и други дейности, свързани с транспорта.

  НТС по транспорта е сдружение за осъществяване на дейност в частна полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, член е на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Може да бъде член и на други сродни организации в страната и чужбина.
  Предмет на дейност на НТС по транспорта е консултантска, научно-изследователска, разрешителна, лицензионна и други дейности, не забранени от закона и свързани с предмета на основната дейност на сдружението.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108 етаж ІV, стая 412 а
  Тел./Факс: +359 2 987 23 71 
  e-mail: nts.sofia@abv.bg / iassen_g@mail.bg
  http://www.ntst-bg.org
 • SHB3Съюзът на химиците в България (СХБ) е доброволно, неправителствено, независимо, творческо-професионално сдружение на химиците, инженер-химиците и другите специалисти с висше образование, работещи в областта на химическата наука, промишленост и образование в България. Изгражда се и функционира на принципите на демократичността, автономността, мандатността, делегатското начало и самофинансирането.

  Научно-техническата дейност е основно направление в работата на Съюза на химиците в България. Редовно се провеждат национални и международни специализирани конференции и симпозиуми. Провеждат се срещи и дискусии по определени проблеми. Съюзът е съорганизатор и на международни конференции на химическите организации на страните от Югоизточна Европа, Балканската асоциация по околната среда и др.

  Съюзът на химиците в България отделя особено внимание за използване на научно-техническия потенциал за оценки и предложения свързани с формирането на научно-техническата, екологичната, икономическата и социалната политика на страната. За целта е заинтересован да подържа регулярни контакти с фирмите от химическата промишленост, техните консорциуми и браншовата камара, а така също и с националните държавните органи и организации, които разработват правно-нормативните документи свързани с химическата наука, промишленост и образование

  ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  • „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ" (ISSN 1310-6716) - на български език
  • „BULGARIAN CHEMISTRTY AND INDUSTRY" - на английски език

  В тези списания се публикуват оригинални научноизследователски статии и обзори от всички области на химията и химичната технология, както и материали за дейността на членовете на Съюза на химиците в България и присъдружните му организации от образованието, науката и промишлеността.

  Съюзът на химиците в България се представлява от председателя ст.н.с. І ст. дн Венко Николаев Бешков и секретаря инж. Найден Христов Найденов.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108
  Тел/факс: +359 2 987 58 12
  e-mail: chem@fnts-bg.org
  www.unionchem.org
 • SHP 2Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защищава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

  СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранителновкусовата промишленост;
  • Международна дейност;
  • Издателска дейност.
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

  Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 55 различни професиии със 76 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.
  СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.

  "Хранително-вкусова промишленост" е национално месечно научно-приложно списание, което се издава съвместно със Съюза по хранителна промишленост към ФНТС, като отразява ежемесечно дейността на Съюза - провеждане на семинари, курсове, конференции и други събития, организирани от него.

  За контакти:
  София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
  Тел./факс: +359 2 987-47-44
  инж. Соня Бургуджиева
  e-mail: ufi_sb@abv.bg
  www.ufi-bg.com
 • logo-BSSЦeлта на Българският съюз на стандартизатори- представляваща НТС/ТО те е подпомагане на професионалното и творческо израстване и реализиране на своите членове, защита на професионално-творческите им интереси, организиране и активизиране на тяхната дейност за решаване на въпроси от областта на стандартизацията, акредитацията и сертификацията и на стандартизационното и сертификационно осигуряване в стопанската и социална сфери.

  БСС е член-организатор на Балканския Координационен Комитет за сътрудничество в областта на стандартизацията и свързаните с нея дейности, подържа връзки с международната оарганизация по приложение на стандартите IFAN и международните и европейски организации по стандартизация.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108 стая 412Б
  Тел./Факс: +359 2 989 894 6
  e-mail: bss@mbox.contact.bg
  https://bssbg.wordpress.com/
 • Logo-MetroСъюзът на метролозите в България (СМБ) е организация с нестопанска цел. Той е национална, неправителствена, неполитическа, творческо- професионална организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, работещи областта на измерванията и метрологията.
  СМБ проучва и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения, опит чрез издаване на печатни издания, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, дискусии,курсове, изложби и други научно-технически и информационни прояви.

  Основните цели на СМБ са да издига престижа на професията „метролог”, да създава условия за повишаване на творческата и професионалната квалификация и изява на специалистите в областта на измерванията, да съдейства на държавните и други организации за формиране на политики в областите, свързани с метрологичната дейност.

  Основният документ на организацията е Устав, приет от Общото събрание и правила, одобрени от Управителния съвет на СМБ.

  СМБ е член на ФНТС. СМБ има подписани споразумения за сътрудничество с Българския институт по метрология, ИА «Българска служба за акредитация»- организации, с които организира съвместни прояви, дискусии, семинари и конференции. Участва във всички традиционни, национални международни конференции, семинари в областта на метрологията. Участва и членува в ТК «Метрология» на Българския институт за стандартизация.

  Организацията е редовен член на международната организация IMEKO и участва в работата на нейните технически комитети.
  СМБ издава периодичен бюлетин в помощ на специалистите в България и поддържа интернет страница.

  За контакти:
  1000 гр. София, ул. Раковски № 108
  Тел./Факс: +359 2 989 39 46
  e-mail: smb@fnts-bg.org
  www.smb-bg.org
 • Logo-SSKBСъюз на специалистите по качеството в България (ССКБ) е учреден през 1991 г. като приемник на Централния кабинет по качеството, създаден през 1969 г.
  Съюза на специалистите по качеството в България е една от водещите организации в работещи в областта на системите по качество, екология и условия на труд, надеждността, изпитването, контрола, акредитацията, сертификацията, стандартизацията с цел подпомагане адаптацията на икономическите субекти в Р. България за успешното им присъединяване към Европейския съюз чрез:

  • Популяризиране на положителния български и чуждестранен опит в управление и осигуряване на качеството, опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и създаване на благоприятен климат за приложението им;
  • Консултантска научно-техническа помощ при разработване и внедряване на съвременните системи по качеството, екологията и ЗБУТ, подготовка за акредитация на лаборатории, статистически методи, както и в другите области от дейността на Съюза;
  • Съдействие за професионални контакти, предоставяне на информационни материали за новости и предстоящи национални и международни прояви в областта на качеството и екологията, организиране на обсъждания, изложби и др.;
  • Съдействие за прилагане на европейските стандарти, като организира научно-технически прояви – конференции, симпозиуми, курсове и др. в областта на системите по качеството, екологията и ЗБУТ, интегрираните системи за управление, вътрешните одити, сертификацията, изпитванията, акредитацията и надеждността, за ръководен и изпълнителски персонал, за научни работници и аспиранти;
  • Издаване на: бюлетин „Качество” с актуална информация и с амбициозната задача да служи на широк кръг читатели: ръководители, специалисти от практиката, учени и на всички ценители на новото в мениджмънта на качеството.

  ССКБ е член на ФНТС, Български институт за стандартизация (ТК 34 „Качество”) и Националния съвет по туризъм към МИЕТ.
  ССКБ си сътрудничи с: ДАМТН, БИМ, ИА “БСА”, ИА по лекарствата, Комисията за защита на потрабителите, Българска туристическа камара, БАХР, Сдружение „Клуб 9000”, СЖС България ЕООД, ТЮФ Рейнланд България ЕООД, министерства, университети, научни институти, национални съюзи, териториални и други организации.

  За контакти:
  1000 София, п. к. 431, ул. “Г. С. Раковски” № 108, етаж 6, офис 601
  Тел./факс: +359 2 988-40-75 ; +359 879 602 164
  E-mail: sskb.bg@abv.bg
  http://www.sskb.org

Real Time Web Analytics