Сдружението „Научно-технически институт” (СНТИ) е юридическо лице, учредено от юридически лица чрез техни упълномощени представители, в съответствие с разпоредбите на чл.19-32 и чл.37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на връзка на публичните изследователски организации с индустриалните предприятия и организиране процеса на комерсиализация на резултатите от приложно-научните изследвания.

СНТИ има следните основни цели:
a) популяризиране на резултатите от приложно-научните изследвания с индустриална насоченост проведeни в страната и чужбина;
б) идентификация на проблемни области в индустрията;
в) осъществяване на консултантска и експертна дейност в областта на:

  • технологичния трансфер,
  • интелектуалната собственост,
  • финансовото управление н иновационни проекти,
  • управлението на високо-технологични инкубатори за изследователски спин-оф фирми, високо-технологични клъстъри, технологични и научни паркове,
  • управлението на финансови инструменти за стимулиране на иновациите, в т.ч. фондове за рисково финансиране в областта на високите технологии;

г) обучение по технологично предприемачество;
д) координаторска дейност в областта на иновациите.

За контакти:
д-р инж. Бойко Денчев
тел.: 02 989 83 79
1000 София, ул. “Г.С.Раковски” № 108
Федерация на Научно-техническите съюзи

Документи

Програми, Проекти, Публично и частно партньорство

Анализи

Ускоряване на иновационния процес в ИКТ сектора на Р. България, чрез институциализирането му на база клъстърен подход.

Меморандум по изследванията и технологиите в България
Настоящият меморандум е следствие от значителното безпокойство, което изпитват българските инженери и изследователи и тяхната професионална организация Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) от непрекъснатото понижаване нивото на българските индустриални технологии – от по-високи към по-ниски технологични равнища. Тази тенденция, съпътствана и от намаляването на родния изследователски, научно-приложен и внедрителски потенциал, и почти пълната липса на корпоративни изследователски структури могат в крайна сметка да доведат до трайно заемане от България на последните места по икономическо развитие в Европейския съюз (ЕС) и до изграждане на „икономика, базирана изцяло на чужди знания“. Посоченото намаляване на изследователския потенциал на нашата страна, на отстъплението от нейните технологични, иновационни и конкурентоспособни позиции доведе до това, че в икономиката преобладават сектори с ниска добавена стойност и със стеснени технологични възможности. Ако тази тенденция не се промени в близко бъдеще, то ще ни останат твърде ограничени перспективи за развитие в този глобализиращ се и силно конкурентен свят.

Real Time Web Analytics