• ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO / FMOI).

Професионален Кодекс на инженерите от WFEO „Принципи за адаптиране към изменението на климата“

На свое заседание, Управителния съвет на ФНТС прие единодушно (24 гласа за и 0 гласа против)

 1. Професионалния Кодекса на инженерите от WFEO „Принципи за адаптиране към изменението на климата“ като своя национална практика.
 2. ФНТС се ангажира да популяризира Професионалния Кодекса на инженерите от WFEO „Принципи за адаптиране към изменението на климата“, като го и  го разпространи сред своите членове и го публикува на своя уебсайт.
 3. ФНТС ще си партнира с WFEO при организирането на семинари за представяне и разяснение на Професионалния Кодекса на инженерите от WFEO „Принципи за адаптиране към изменението на климата“,  на своите национални и териториални организации.


Професионален Кодекс на инженерите от WFEO
 Принципи за адаптиране към изменението на климата

Резюме

Климатът се променя. Историческите данни за климатичните промени натрупани до този момент, стават все по-малко представителни за достоверно интерполиране показателите на  климата в бъдеще. В резултат много климатични рискове могат да бъдат значително подценени. Инженерите вече не могат да се осланят на допускането, че бъдещето ще бъде подобно на миналото. Наблюдаваните исторически климатични тенденции не могат просто да бъдат използвани като основа за инженерно планиране, проектиране, експлоатация и поддръжка на инфра-структурата.

Световната федерация на инженерните организации WFEO и нейните национални и международни членове се ангажират да повишават осведомеността относно потенциалните въздействия на променящия се климат, върху проектирането на съществуващата и бъдеща инфраструктура и сградното строителство. Инженерите са насърчавани да се информират за климатичните промени като анализират потенциалното им въздействие върху конкретната им професионална дейност.

Професионалния Кодекс на инженерите от WFEO „Принципи за адаптиране към изменението на климата“,  по своята същност представлява ръководство за това как  инженерите да анализират последиците от изменението на климата и как това се отразява на тяхната професионална практика. Кодексът също така подпомага инженерите да създават ясен отчет за резултатите и последиците от своите действия в ежедневната практика. В Кодекса са залегнали девет принципа, които обхващат професионалната практика на инженерите, и спазването на които инициира действия за адаптиране към изменението на климата, особено що се отнася за гражданската инфраструктура и сградното строителство. Тези принципите са обобщени в три категории:

 1. Професионална преценка
 2. Интегриране на информацията за климата

III. Практически насоки

 1. Професионална преценка

Принцип  1: Интегриране на процеса на адаптиране в инженерната практика.

Инженерите трябва да интегрират разбирането за променящия се климат в нормалните ежедневни дейности по проектиране, експлоатация, поддръжка, планиране и обществените поръчки, за които са професионално отговорни. Тези дейности по същество представят обхвата на инженерната работа.

Принцип  2: Преглед на адекватността на действащите стандарти

Инженерите трябва да преразгледат стандартите за проектиране, използвани в рамките на тяхната професионална практика. Тези стандарти трябва разумно да съответстват на настоящия и очаквания климат, който ще въздейства върху инженерните системи през целия полезен експлоатационен живот.

Принцип  3: Прилагане на професионална преценка

Трябва да се прилага разумен стандарт на професионална преценка в рамките на инженерната професионална практика, при отчитането на променящите се климатични условия.

 1. Интегриране на информацията за климата 

Принцип  4: Интерпретирайте информацията за климата

Инженерите трябва да работят с климатолози и метеоролози, така че съображенията резултат от интерпретацията на климатичните и метеорологични промени, влияещи на професионалната инженерна практика, да отразяват разумно най-актуалния научен консенсус по отношение на информацията за климатичните и меторологичните промени.

Принцип  5: Работете както със специалистите така и с заинтересованите страни.

Инженерите трябва да работят с широк кръг специалисти, включително и такива извън инженерната професия, за да придобият по-пълно разбиране за последиците от климатичните и меторологичните промени върху инженерните системи, за които  са отговарни.

Принцип  6: Използване на ефективен език

Инженерите трябва да комуникират  проблемите и препоръките за адаптиране към изменението на климата, като използват прост и недвусмислен език.

III. Практически насоки

Принцип  7: Планиране за експлоатационния живот на системите

Инженерите трябва разумно да отчитат въздействието на климатичните и метеорологичните промени върху целия експлоатационен живот на проектираните системи.

Принцип  8: Използване оценка на риска за неопределеността

Инженерите трябва да поддържат разумно ниво на професионална компетентност в сферата на стратегиите за оценка на риска, за да могат да оценят въздействието на климатичните промени върху инженерните системи, за които са отговорни. Когато конкретен инженер няма достатъчна експертиза, неговата дейност трябва да бъде наблюдавана и преразглегледана от професионалисти, които имат такъв опит.

Принцип  9: Мониторинг на правните отговорности

Инженерите трябва да са наясно с всяка юридическа отговорност, свързана с използването на историческа климатична и метеорологична информация в рамките на своята професионална практика.

 • ФНТС е член на Федерацията на Европейските инженерни организации (FEANI).
 • ФНТС е член на организацията Европейски млади инженери / EYE/.
 • ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации от Югоизточна Европа /CO.P.I.C.E.E./.
 • ФНТС е член на Глобалния договор на ООН.
ФНТС Притежава изключителното право за България да предлага на FEANI български инженери за удостояване с титлата:
 • титлата EUR ING / Европейски инженер /.
  За повече информация - Вижте тук
 • ФНТС и нейните членове - националните научно-технически съюзи /НТС/ са членове на международни организации в областта на науката и техниката.
 • ФНТС осъществява двустранно сътрудничество със сродни организации от редица страни.
 • ФНТС участва в разработване на програми и проекти по линия на ЕС, Световната банка, трансграничното сътрудничество и др. с цел разширяване и усъвършенстване на дейността на организацията
 • ФНТС с международната си дейност укрепва международните контакти и взаимноизгодното сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина.
Real Time Web Analytics