Федерацията на научно - техническите съюзи в България, Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Съюз на учените в България и Българска минно- геоложка камара организират кръгла маса на тема: „Перспективи на уранодобива в България“. Основните тематични направления са:

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
Техническият университет – София
със съдействието на
Федерацията на научно - техническите съюзи (ФНТС) в България,
Българската академия на науките (БАН),
Техническият университет – Варна,
Техническият университет – Габрово,
Русенският университет „Ангел Кънчев",
ВУ "Колеж по телекомуникации и пощи",
Домовете на науката и техниката във Варна, Пловдив и Бургас,
IEEE българската секция,
VDE – Германия
о р г а н и з и р а т
XII Национална конференция с международно участие „ЕЛЕКТРОНИКА 2014"

Коференцията ще се проведе на 14 - 15 април 2014 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София, ул.”Раковски № 108.

XII-та Национална младежка научно-практическа конференция дава възможност на участниците да представят резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания в областта на техническите, икономическите и аграрните науки и стопанското управление.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира Семинар на тема - "Енергетика на уличното осветление"

Семинара ще се проведе на 25-26 март 2014 г в с. Мала Църква

 

Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020

Националния форум ще се проведе на 13 март 2014г.в НДНТ София ул.Г.С.Раковски №108

Real Time Web Analytics