• На 26 март 1885 г. в гр. Русе е основано първото Българско техническо дружество.
  • На 2 февруари 1893 г. в гр. София се учредява Българско инженерно - архитектно дружество /БИАД/, което през 1937г. се реорганизира в Съюз на българските инженери и архитекти /СБИА/.
  • На 27 март 1949 г. Съюзът на българските инженери и архитекти и още шест технически организации се обединяват в Научно-технически съюзи.
  • През 1965 г. се обособяват две самостоятелни организации - Научно-технически съюзи /НТС/ и Съюз на архитектите в България /САБ/.
  • На 2 март 1989 г. НТС се преименуват във Федерация на Научно техническите дружества в България /ФНТД/.
  • На 22 март 1990 г. Управителния съвет обяви 26 март за празник на организацията, който се чества като "Ден на благодарността" към ветераните и историята на организацията.
  • На 30 май 1992 г. на IX - тия извънреден конгрес ФНТД се преименува на Федерация на научно - техническите съюзи в България /Ф НТС/.
Real Time Web Analytics