• Организиране на научно-технически прояви - конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии, изложби, консултации и др.;
  • Изготвяне на становища и участие с експерти в разработване на проекти на закони, правилници, наредби, програми и др. нормативни документи, свързани с развитието на науката, техниката и технологиите;
  • Нормативно, организационно и методическо осигуряване и провеждане на квалификационна дейност;
  • Развитие на научно-техническа информационна система и пропагандиране на научно-технически постижения;
  • Проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, свързани с развитието на отделни отрасли, региони и дейности, подпомагане на малкия и среден бизнес и внедряване на съвременни технологии и ноу-хау;
  • Осъществяване на взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина;
  • Провеждане на конкурси и стимулиране на творческите изяви на специалистите и преди всичко на младите хора;
  • Организиране на посещения на панаири и технически обекти, поддържане на информационно - библиотечни центрове и видеотеки с научно-технически филми;
  • Специализирана издателска дейност
Real Time Web Analytics