Сдружение "Клуб 9000" - Вашият партньор и помощник в областта на качеството

Сдружение "Клуб 9000" е национална неполитическа творческо - професионална организация на юридически и физически лица, заинтересовани от популяризирането и реализирането в Република България на системи за управление на качеството, околната среда, информационната сигурност, условията на труд, социалната отговорност и други, тяхната сертификация, както и продуктовата сертификация, на база международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 и други специфични стандарти и документи.

ЦЕЛИТЕ НА “КЛУБ 9000”:

 • Да съдейства на фирмите и организациите в страната за внедряване и сертификация на системи за управление, базирани на международните стандарти и практики
 • Да популяризира най-новите международни и национални документи, изисквания и практически опит в посочените области
 • Да предоставя възможности на своите членове за подготовка на специалисти с трайни познания и опит в посочените области
 • Да развива в обществото необходимите специфични и важни за съвременните условия познания, съзнание и отношение по въпросите на качеството и безопасността на продуктите, околната среда, безопасни и здравословни условия на труд и други

За постигане на целите си Сдружението:

1. Събира и разпространява научни и технически знания и опит, придобити на национално и международно ниво чрез печатни издания, симпозиуми, конференции, семинари, курсове, дискусии, изложби и други научно-технически и информационни прояви

2. Съдейства за разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти в различни области

3. Разработва и предоставя становища по проекти на релевантни нормативни актове, национални стандарти и методически документи и участва при обсъждането им

4. Осъществява сътрудничество със сродни международни, регионални и национални организации, държавни органи и обществени организации в страната, висши учебни заведения, търговски дружества и други организации, имащи отношение към целите и дейността му

5. Съдейства за професионалните контакти и взаимопомощта между своите членове и подпомага личните и групови инициативи и творческите изяви

6. Организира или съдейства за провеждането на обучения за повишаване на квалификацията и за преквалификация на специалистите, в т.ч. за получаване на квалификация “одитор” на системи по качеството и околната среда, “мениджър по качеството” и други квалификации

7. Съдейства за провеждане на независими одити на системи за управление на качеството и за управление на околната среда

8. Води, поддържа и актуализира регистри на сертифицираните системи за управление в страната, на свързаните с това сертификационни органи и консултантски организации

9. Организира честването на Международния ден на качеството и участва в организацията на Национална награда по качеството

10. Награждава специалисти и организации за постижения в областта на управлението на качеството и управлението на околната среда

Сдружението може да извършва стопанска дейност по смисъла на чл.3 от ЗЮЛНЦ с предмет:

 • издателска дейност
 • предоставяне на обучение
 • реклама
 • маркетингови проучвания и анализи
 • посредничество за осъществяване на съвместни прояви с държавни, неправителствени и други организации
 • създаване и разпространение на информационни продукти
 • управление на собствено имущество
 • спонсориране
 • друга, незабранена от закона дейност, свързана с основния нестопански предмет на дейност за постигане на целите

Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Сдружението не разпределя печалба.

Членовете на "Клуб 9000" ползват следните ПРЕДИМСТВА:

 • Получават безплатно и на място (на посочен адрес) информационните бюлетини, консултантски издания и други информационни материали на сдружението
 • Фирмите-членки получават допълнително и специализирани тематични издания, сборници и други полезни за бизнеса материали
 • Имат възможност по свое желание да ползват безплатно библиотеките с актуални материали в “Клуб 9000” и в неговите Регионални организации
 • Ползват отстъпки от такси при участие в организираните от сдружението прояви – конференции, семинари, курсове и др
 • Ползват предимство и преференциални условия при провеждане на обучение на място във фирмите
 • Получават безплатни консултации относно организацията и подходите на работата за въвеждане на системи за управление, както и за приложимите стандарти и други документи
 • Получават съдействие за осъществяване на необходимите контакти със съответни органи и организации в областта на системите за управление
 • Ползват възможност при облекчени условия да рекламират своята дейност и продукти на страниците на изданията на сдружението и в неговия web – сайт: www.club9000.org

Ръководство на Сдружение "Клуб 9000"

Управителен съвет:

ст.н.с. д-р Катерин Стефанов Катеринов - Председател
доц. д-р Елка Славчева Василева
инж. Жоро Спиридонов Маринов
Илко Милчев Бръчков, Магистър по Управление на качеството
н.с. инж. Митко Владимиров Мирчев

Контролен съвет:

Кремена Николаева Арамова - Председател
инж. Валентина Йорданова Петрова
инж. Юлия Иванова Ризова

За контакти:
Централен офис: София
Председател - Ст.н.с. д-р Катерин Катеринов
имейл: club9000@club9000.org
GSM: 0888 615 611
Секретар - Владимир Косев
имейл: kosev@club9000.org
GSM: 0877 648 980
1000 София, п.к. 431, ул. Г.С.Раковски 108
тел./факс: (02) 980 4910, GSM 089 828 10 05
имейл: club9000@sbline.net / club9000@club9000.org
За контакти:
Регионални организации: Бургас
Председател - Татяна Ботева
тел.: 056/ 844-584
GSM: 0878 333 615
имейл: tatjana9@infotel.bg / tatjana.boteva@gmail.com
Варна - Петко Тодоров Пенушев
тел.: 052/ 306-433-д. и 504-818

GSM: 0889 339 562
имейл: penushev@club9000.org
Враца - Наташа Копривска
д.т.: 092/625-403
GSM: 0888 134 464
имейл: nkoprivska@abv.bg
Габрово - Веско Стефанов Мароков
тел.: 066/885-561
GSM: 0888 880 714
Ловеч - Валентин Димитров Вълев
GSM: 0888247790
имейл: klub9000lovech@abv.bg
Пловдив - Стойко Иванов Паров
тел.: 032/ 297 850
GSM: 0895 260 304
имейл: club9000plovdiv@mail.bg
уебсайт: www.stoykoparov.free.bg/kl9000pd.htm
Русе - Асен Йорданов Илиев
тел./факс: 082/ 825-880
GSM: 089 931 44 87
имейл: aseniliev41@abv.bg
Стара - Загора Мария Николаева Тонева
ст.: 042/620-368; 0884 698 945
имейл: m_nikolaeva@abv.bg
Real Time Web Analytics